Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 08 – Bắt Chước Các Sứ Đồ Và Theo Gương Chúa

Ngày 08 – Bắt Chước Các Sứ Đồ Và Theo Gương Chúa

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Lời Chào Thăm

1 Chúng tôi là Phao-lô, Sinh-vanh và Ti-mô-thê, kính gởi Hội thánh Tê-sa-lô-ni-ca ở trong Đức Chúa Trời, là Cha và ở trong Chúa Cứu Thế Giê-su.Nt: ‘Xristos’, Đấng được xức dầu  Xin chúc anh chị em được đầy ân sủng và bình an.Một số bản khác: Nguyện xin ân phúc và bình an ở cùng anh chị em

Đức Tin Và Gương Tốt

2 Chúng tôi hằng cảm tạ Đức Chúa Trời về tất cả anh chị em, thường nhắc đến anh chị em trong khi cầu nguyện. 3 Trước mặt Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, chúng tôi nhớ đến công việc anh chị em làm do đức tin, lao khổ anh chị em chịu vì tình yêu thương và lòng kiên trì của anh chị em nhờ hy vọng nơi Chúa Cứu Thế Giê-su, Chúa chúng ta. 4 Thưa anh chị em, là những người được Đức Chúa Trời yêu quí, chúng tôi biết rằng Đức Chúa Trời đã chọn anh chị em. 5 Vì Phúc Âm chúng tôi đã truyền cho anh chị em không phải chỉ bằng lời nói nhưng bằng quyền năng, nhờ Đức Thánh Linh và đầy lòng tin quyết. Anh chị em biết rõ, khi ở giữa anh chị em, chúng tôi đã sống như thế nào để lợi ích cho anh chị em. 6 Anh chị em cũng đã bắt chước chúng tôi và theo gương Chúa. Dù gặp nhiều hoạn nạn, anh chị em đã đón tiếp Lời Chúa với niềm vui của Đức Thánh Linh. 7 Vì vậy anh chị em trở thành gương tốt cho tất cả tín hữu ở miền Ma-xê-đoan và A-chai. 8 Thật vậy, từ nơi anh chị em Lời Chúa đã vang ra không những ở miền Ma-xê-đoan và A-chai mà thôi nhưng niềm tin anh chị em đặt nơi Đức Chúa Trời cũng được lan truyền khắp mọi nơi, cho nên chúng tôi không cần phải nói thêm gì nữa. 9 Vì chính họ thuật lại thể nào anh chị em đã tiếp đón chúng tôi, thể nào anh chị em đã quay về với Đức Chúa Trời và từ bỏ thần tượng để phục vụ Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật,  10 Và để chờ đợi Con Ngài từ trên trời là Con mà Đức Chúa Trời đã khiến sống lại từ cõi chết, là Đức Giê-su, Đấng giải cứu chúng ta khỏi cơn thịnh nộ sắp đến.

 

SUY GẪM:

C. 1 Đức Chúa Trời ban ân sủng và bình an cho những người tin kính. Lời chào thăm của Phao-lô về “ân sủng và bình an“, không chỉ là một lời chào thăm đơn giản, mà đó là một lời chúc phước thuộc linh được ban cho từ nơi Đức Chúa Trời duy nhất. Ngày hôm nay hãy sống trong ân sủng và bình an mà Chúa đã ban cho.

C. 4 Đức Chúa Trời chọn chúng ta với tình yêu thương. Ngài ban ân sủng diệu kỳ và yêu thương những người ngoại. Nếu không có sự chọn lựa bởi tình yêu vô đối của Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ không thể sống đến ngày hôm nay. Hãy ghi nhớ và cảm tạ Chúa vì ân sủng vĩ đại trong việc lựa chọn tôi, người không xứng đáng trở nên con cái của Ngài.

C. 5-10 Phao-lô bày tỏ điều chính yếu rằng những tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca đã được Đức Chúa Trời chọn lựa. Họ đã bắt chước Phao-lô và theo gương Chúa, đã đón tiếp Phúc Âm với niềm vui của Đức Thánh Linh. Sự rao truyền Phúc Âm của họ đã thực thi cùng với những hành động thiết thực bởi đức tin. Hy vọng và tình yêu lan tới Ma-xê-đoan và A-chai trong một thời gian ngắn. Đức tin của chúng ta được những người xung quanh biết đến như thế nào? Qua việc bắt chước Chúa, chúng ta trở thành tấm gương cho những ai?

Cầu nguyện Cảm tạ Đức Chúa Trời bởi ân sủng chọn lựa con và khiến con sống một đời sống kết quả.

Bình Luận:

You may also like