Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 07 – Sở Hữu Cơ Nghiệp Của Tổ Phụ

Ngày 07 – Sở Hữu Cơ Nghiệp Của Tổ Phụ

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 36:1-13

Cơ Nghiệp Các Cô Con Gái Của Sê-lô-phát

1 Các gia trưởng Ga-la-át là con trai Ma-ki, cháu Ma-na-se trong dòng hậu tự Giô-sép, đến thưa chuyện với Môi-se và các nhà lãnh đạo và các trưởng chi tộc trong dân Y-sơ-ra-ên. 2 Họ nói: “Khi CHÚA truyền lệnh cho ngài chia đất đai cho dân Y-sơ-ra-ên làm sản nghiệp, Ngài đã ra lệnh cho chúa tôi ban sản nghiệp của anh Sê-lô-phát chúng tôi cho các con gái anh. 3 Nếu các cô ấy kết hôn với những người Y-sơ-ra-ên trong các chi tộc khác thì sản nghiệp của chúng sẽ bị cất đi khỏi sản nghiệp của tổ phụ chúng tôi mà đem qua sản nghiệp của chi tộc nào chúng gia nhập. Như thế phần đất đó đã bắt thăm cho chi tộc chúng tôi sẽ bị lấy đi. 4 Đến năm hân hỉ cho dân Y-sơ-ra-ên, sản nghiệp của chúng sẽ bị đem qua cho chi tộc mà chúng gia nhập. Như thế sản nghiệp của chúng sẽ bị truất khỏi cơ nghiệp của tổ tiên chúng tôi.” 5 CHÚA truyền lệnh cho Môi-se ban bố chỉ thị này cho dân Y-sơ-ra-ên: “Chi tộc của con Giô-sép nói có lý. 6 Đây là điều CHÚA phán dạy về các con gái của Sê-lô-phát, chúng muốn kết hôn với ai tùy ý nhưng chỉ hãy kết hôn trong các chi chi tộc trong chi tộc của tổ phụ mình. 7 Không một sản nghiệp nào trong dân Y-sơ-ra-ên được chuyển từ chi tộc này qua chi tộc khác vì mỗi công dân Y-sơ-ra-ên sẽ giữ đất đai của chi tộc mình thừa hưởng từ tổ tiên. 8 Mỗi người con gái được thừa hưởng đất đai trong bất cứ chi tộc nào của Y-sơ-ra-ên cũng phải kết hôn với người thuộc trong chi tộc của cha mình ngõ hầu mỗi công dân Y-sơ-ra-ên được sở hữu sản nghiệp của tổ phụ mình. 9 Không một sản nghiệp nào được chuyển từ chi tộc này qua chi tộc khác, vì mỗi chi tộc Y-sơ-ra-ên phải giữ đất đai mình đã thừa hưởng.”10 Vậy các con gái của Sê-lô-phát làm theo điều CHÚA phán dạy Môi-se. 11 Các con gái của Sê-lô-phát: Mách-đa, Thiệt-sa, Hốt-la, Minh-ca và Nô-a đều kết hôn với anh em hú bác của mình. 12 Các cô ấy kết hôn trong vòng các chi chi tộc của dòng dõi Ma-na-se con trai Giô-sép, nên sản nghiệp họ vẫn còn lại trong chi tộc và chi chi tộc của cha mình. 13 Đó là các mệnh lệnh và qui luật mà CHÚA dùng Môi-se ban hành cho dân Y-sơ-ra-ên trong các đồng bằng Mô-áp bên bờ sông Giô-đanh đối ngang Giê-ri-cô.

 

SUY GẪM:

C. 5-9 Đức Chúa Trời bảo vệ cơ nghiệp của dân Y-sơ-ra-ên. Nếu các con gái của Sê-lô-phát kết hôn với người trong chi tộc khác, sản nghiệp của họ có thể bị chuyển sang cho chi tộc khác. Về vấn đề này, Đức Chúa Trời truyền lệnh cho họ phải lấy người cùng trong chi tộc để giữ lại quyền thừa kế. Người nào rời đá làm ranh giới đất đai của láng giềng phải bị rủa sả, bởi vì đó là ranh giới mà Đức Chúa Trời đã ban cho (Phục Truyền 27:17; Ô-sê 5:10). Cơ nghiệp đời đời nào mà Chúa đã ban cho tôi? Đừng bao giờ thay đổi quyền sở hữu cơ nghiệp vinh hiển!

C. 10-12 Các con gái của Sê-lô-phát vâng theo mạng lệnh chỉ kết hôn với người trong cùng chi tộc. Có như vậy họ mới giữ được ranh giới của sản nghiệp mà Đức Chúa Trời đã ban cho (Phục Truyền 19:14) và không đánh mất vùng đất cơ nghiệp. Những người con gái này được tự do kết hôn (c.6), nhưng họ giới hạn sự tự do của mình vì cơ nghiệp vinh hiển do Chúa ban cho. Họ biết thời điểm tiến bước với đức tin đơn sơ (chương 27) và vâng phục lẽ thật với tấm lòng khiêm nhường (chương 36). Với đức tin của những người con gái này, sách Dân số đã khép lại với cái nhìn về tương lai đầy hy vọng và kết thúc một thế hệ từng vô tín và bất tuân. Ngày hôm nay, thật là một ơn phước khi tôi đặt để những hành động tự do của tôi dưới sự kiểm soát của Lời Chúa.

Cầu nguyện Xin ban cho con tấm lòng và sự khôn ngoan để suy gẫm về cơ nghiệp của Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế với sự tôn kính hết mực.

Bình Luận:

You may also like