Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 05 – Thành Của Người Lê-vi Và Các Thành Ẩn Náu

Ngày 05 – Thành Của Người Lê-vi Và Các Thành Ẩn Náu

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 35:1-21

Các Thành Dành Cho Người Lê-vi

1 Tại đồng bằng Mô-áp bên bờ sông Giô-đanh đối ngang Giê-ri-cô, CHÚA phán dạy Môi-se: 2 Con hãy ra lệnh cho dân Y-sơ-ra-ên tặng người Lê-vi các thành cho họ ở, lấy từ trong sản nghiệp dân Y-sơ-ra-ên sẽ được sở hữu. Hãy cho họ các đồng cỏ để chăn nuôi xung quanh các thành ấy. 3 Như thế họ sẽ có các thành để cư trú và các đồng cỏ để chăn nuôi bầy bò bầy cừu và tất cả các gia súc khác. 4 Các bãi cỏ chăn nuôi xung quanh các thành mà các ngươi tặng người Lê-vi chiều rộng phải được năm trăm mét tính từ các bức tường của thành. 5 Ngoài thành, hãy đo một ngàn mét về phía đông, một ngàn mét về phía nam một ngàn mét về phía tây, một ngàn mét về phía bắc, lấy thành làm trung tâm. Họ sẽ được vùng đất ấy để chăn nuôi.

Các Thành Ẩn Náu

6 Trong số các thành các ngươi tặng người Lê-vi phải dành sáu thành làm thành ẩn náu ngõ hầu kẻ sát nhân có thể trốn vào. Ngoài ra các ngươi hãy tặng họ bốn mươi hai thành khác. 7 Như vậy các ngươi sẽ tặng người Lê-vi bốn mươi tám thành tất cả luôn cả đất xung quanh thành làm bãi cỏ chăn nuôi. 8 Các thành các ngươi tặng người Lê-vi lấy trong lãnh thổ dân Y-sơ-ra-ên phải tỷ lệ với cơ nghiệp của mổi chi tộc: chi tộc nào có nhiều thành hãy lấy nhiều, chi tộc nào có ít thành hãy lấy ít.” 9 CHÚA phán dạy Môi-se: 10 “Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên: Khi các ngươi vượt sông Giô-đanh vào xứ Ca-na-an, 11 hãy chọn một số thành làm thành ẩn náu để kẻ nào ngộ sát có thể trú ẩn. 12 Các thành ấy sẽ làm nơi trú ẩn để tránh người báo thù ngõ hầu kẻ nào bị tố cáo giết người khỏi phải chết trước khi ra tòa của dân chúng. 13 Sáu thành này mà các ngươi cho người Lê-vi sẽ làm các thành ẩn náu cho các ngươi: 14 ba thành bên tả ngạn sông Giô-đanh và ba thành trong xứ Ca-na-an sẽ làm thành ẩn náu. 15 Sáu thành ấy sẽ là nơi ẩn náu cho dân Y-sơ-ra-ên, cho các ngoại kiều và cho các dân nào khác sống giữa dân Y-sơ-ra-ên ngõ hầu kẻ nào ngộ sát có thể trốn đến đó. 16 Nếu một người dùng một vật bằng sắt đả thương trí mạng kẻ khác, nó phạm tội sát nhân; kẻ sát nhân sẽ bị xử tử. 17 Hoặc nếu kẻ nào cầm trong tay một cục đá có thể giết người và nó đả thương trí mạng người khác, thì nó phạm tội sát nhân; kẻ sát nhân sẽ bị xử tử. 18 Hoặc nếu kẻ nào cầm trong tay một dụng cụ bằng gỗ có thể giết người, nếu nó đả thương người khác thì nó phạm tội sát nhân sẽ bị xử tử. 19 Người báo thù huyết sẽ xử tử kẻ sát nhân; khi nào gặp kẻ sát nhân người phải giết nó đi. 20 Nếu kẻ có gian ý định tâm xô lấn người khác hoặc dụng ý liệng vật gì trúng người đó khiến người đó chết đi 21 hoặc vì sự thù địch mà đánh người bằng tay vì đó người này chết đi thì kẻ đánh người sẽ bị xử tử vì nó đã giết người. Người thù huyết sẽ xử tử kẻ sát nhân khi gặp nó.

 

SUY GẪM:

Câu 1-8 Đức Chúa Trời chuẩn bị thành cho chi tộc Lê-vi. Người Lê-vi không được phân chia hoặc thừa hưởng sản nghiệp giữa vòng các anh em. Chỉ có Chúa, Đức Chúa Trời là cơ nghiệp của họ (Phục Truyền 10:9). Chính vì thế, Ngài chuẩn bị các thành cho người Lê-vi để cung cấp nhà cửa, gia súc và đồng cỏ tùy theo nhu cầu của họ. Cho nên người Lê-vi có 48 thành, gồm cả các thành ẩn náu, và sống rải rác trên toàn lãnh thổ của Y-sơ-ra-ên. Điều này thực chất ứng nghiệm lời rủa sả của Gia-cốp (Sáng Thế 49:7), nhưng Đức Chúa Trời đã biến lời rủa sả này thành một lời chúc phước bằng việc tản lạc người Lê-vi ra giữa vòng dân sự để bày tỏ sự hiện diện thánh khiết của Đức Chúa Trời và thực hiện nhiệm vụ của Đền Tạm. Chi tộc Lê-vi nương dựa vào Đức Chúa Trời để sinh sống và do đó có thể tận hiến trọn vẹn cho công việc của Chúa.

Câu 9-15 Đức Chúa Trời lập ra các thành ẩn náu để làm nơi trú ẩn cho những kẻ ngộ sát. Xét về mặt địa lý, Ngài đặt chúng ở khoảng cách một ngày đường và dành cho cả dân ngoại kiều lẫn dân Y-sơ-ra-ên. Kẻ ngộ sát được an toàn trong suốt thời gian ở trong thành. Thành ẩn náu này bày tỏ cho những Cơ Đốc nhân ngày nay thấy rằng Chúa Cứu Thế là nơi ẩn náu của chúng ta và chúng ta là những kẻ tội lỗi đang nương náu trong bóng Ngài. Giờ đây hãy chạy đến ẩn trốn trong Chúa Giê-su. Ngài đang ở gần tôi.

Cầu nguyện Cảm tạ Ngài vì đã cho con được ở trong Chúa Cứu Thế, thành ẩn náu, và đứng trước mặt Chúa cách dạn dĩ trong Ngày đoán xét.

Bình Luận:

You may also like