Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Hứa Nguyện

Ngày 28 – Hứa Nguyện

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 30:1-16

Hứa Nguyện

1 Môi-se nói với các nhà lãnh đạo các chi tộc Y-sơ-ra-ên: “Đây là những điều CHÚA có phán dạy: 2 ‘Nếu một người hứa nguyện với CHÚA điều gì hoặc thề sẽ giữ một lời nguyền, người ấy không được trái lời, phải làm heo lời mình đã nói.
3
Khi một thiếu nữ còn sống trong nhà cha mình có lời hứa nguyện với CHÚA hoặc thề nguyện điều gì, 4 và khi người cha nghe được lời thề của con mình nhưng không nói gì cả; tất cả lời thề đó vẫn có hiệu lực. 5 Nhưng nếu người cha cấm con gái mình ngay trong ngày người ấy biết được; không một lời thề nào của nàng còn có hiệu lực cả. CHÚA sẽ tha thứ cho nàng vì bị cha mình cấm đoán. 6 Nếu thiếu nữ lấy chồng sau khi đã có lời hứa nguyện hoặc đã buột miệng thề một điều gì, 7 và khi người chồng nghe được lời thề nhưng không nói gì cả; lời thề vẫn có hiệu lực. 8 Nhưng nếu người chồng cấm vợ mình ngay trong ngày người ấy biết được; người chồng đã hủy bỏ hiệu lực lời hứa nguyện, lời thề của vợ mình vì buột miệng nói ra. CHÚA sẽ tha thứ cho nàng. 9 Lời thề của một bà góa hoặc một bà ly dị có hiệu lực. 10 Nếu trong khi đang sống trong nhà chồng, một người đàn bà hứa nguyện hoặc thề sẽ giữ một lời nguyền, 11 và khi người chồng nghe được lời thề nhưng không nói năng cấm đoán gì cả; tất cả lời thề vẫn còn có hiệu lực. 12 Nhưng nếu người chồng hủy bỏ lời thề ngay trong ngày mình biết được, không một lời thề nào của nàng còn có hiệu lực cả. CHÚA sẽ tha thứ cho nàng vì chồng nàng hủy bỏ. 13 Vậy, người chồng có quyền xác nhận hay hủy bỏ lời hứa nguyện hoặc lời thề nguyền của vợ mình. 14 Nhưng nếu người chồng không nói gì trong một ngày tròn, tức là đã xác nhận lời thề của vợ mình. Người chồng xác nhận bằng sự yên lặng, dù đã biết được lời thề ấy. 15 Nếu người chồng biết được, nhưng đợi một thời gian mới hủy bỏ lời thề, người chồng phải gánh chịu trách nhiệm về lỗi vợ mình mắc phải.’ ” 16 Đấy à những quy tắc CHÚA truyền cho Môi-se về mối liên hệ giữa vợ chồng, cha con khi người con gái còn sống trong nhà cha mình.

 

SUY GẪM:

C. 1,2 Đức Chúa Trời mạng lệnh tất cả mọi người phải giữ lời mình đã nói. Không giống như một lời hứa, lời thề hoặc cam kết là làm một giao ước với Đức Chúa Trời trong những hoàn cảnh cụ thể vì một mục đích cụ thể. Khi Đức Chúa Trời hài lòng với điều kiện của lời thề và thi hành một cách chân thực thì chúng ta cũng phải thực hiện phần của chúng ta một cách thành tín. Đức Chúa Trời giận giữ với những ai nói rằng “Tôi đã thề nhầm” (Truyền đạo 5:6). Nhưng bất kỳ ai giữ lời thề ước của mình dù phải chịu tổn hại sẽ được ở trong nơi thánh của Đức Chúa Trời (Thi 15:1-4).

C. 5,8,12 Chúng ta phải giữ những lời đã nói cùng Chúa, song hễ ai còn phụ thuộc cha mẹ hoặc chồng sẽ được bỏ qua nếu người ấy không thể làm trọn lời thề vì không được cha mẹ hoặc chồng cho phép. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời cho phép một hệ thống thẩm quyền về sự chăm sóc các thành viên trong cộng đồng, cũng như việc duy trì trật tự trong gia đình và cộng đồng, và Ngài muốn chúng ta vâng phục thẩm quyền này. Luật lệ này cũng cho chúng ta thấy rằng một người phải có trách nhiệm với lời mình thề hứa và người không thể bỏ qua những lời mình đã hứa với Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện Nguyện con có sự thề hứa chân thành về điều cam kết với Chúa và Ngài cho con đức tin cùng cơ hội để làm thành lời hứa đó.

Bình Luận:

You may also like