Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Của Lễ Hàng Năm (3)

Ngày 27 – Của Lễ Hàng Năm (3)

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 29:12-40

Lễ Lều Tạm

12 Ngày rằm tháng bảy các con phải tập họp lại thờ phượng CHÚA. Không ai được làm công việc hằng ngày của mình. Nhân dân sẽ giữ lễ bảy ngày cho CHÚA. 13 Tế lễ thiêu dâng lên có mùi hương đẹp lòng CHÚA gồm mười ba con bò tơ đực, hai con chiên đực và mười bốn con chiên đực một tuổi, không vết tích. 14 Chung với mỗi con bò, dâng một lễ ngũ cốc Ctd: kiêng ăn gồm ba kí bột mì mịn trộn với dầu. Với mỗi con chiên đực, hai kí. 15Với mỗi chiên con, một kí. 16 Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội, ngoài tế lễ thiêu thường xuyên cùng lễ ngũ cốc và lễ quán. 17 Vào ngày thứ hai, dâng mười hai con bò tơ đực, hai con chiên đực và mười bốn con cừu đực một tuổi, không vết tích. 18 Chung với bò, cừu đực và chiên con, cũng dâng ngũ cốc và rượu theo số lượng đã ấn định. 19 Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội, ngoài tế lễ thiêu thường xuyên cùng lễ ngũ cốc và lễ quán. 20 Vào ngày thứ ba, dâng mười một con bò tơ đực, hai con cừu đực và mười bốn con chiên đực một tuổi, không vết tích. 21 Chung với bò, cừu đực và chiên con, cũng dâng ngũ cốc và rượu theo số lượng đã ấn định. 22 Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội, ngoài tế lễ thiêu thường xuyên cùng lễ ngũ cốc và lễ quán. 23 Vào ngày thứ tư, dâng mười con bò tơ đực, hai con cừu đực và mười bốn con chiên đực một tuổi, không vết tích. 24 Chung với bò, cừu đực và chiên con, cũng dâng ngũ cốc và rượu theo số lượng đã ấn định. 25 Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội, ngoài tế lễ thiêu thường xuyên cùng lễ ngũ cốc và lễ quán. 26 Vào ngày thứ năm, dâng chín con bò tơ đực, hai con cừu đực và mười bốn con chiên đực một tuổi, không vết tích. 27 Chung với bò, cừu đực và chiên con, cũng dâng ngũ cốc theo số lượng đã ấn định. 28 Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội, ngoài tế lễ thiêu thường xuyên cùng lễ ngũ cốc và lễ quán. 29 Vào ngày thứ sáu, dâng tám con bò tơ đực, hai con cừu đực và mười bốn con chiên đực một tuổi, không vết tích. 30 Chung với bò, cừu đực và chiên con, cũng dâng ngũ cốc theo số lượng đã ấn định. 31Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội, ngoài tế lễ thiêu thường xuyên cùng lễ dâng ngũ cốc và lễ quán. 32 Vào ngày thứ bảy, dâng bảy con bò tơ đực, hai con chiên đực và mười bốn con cừu đực một tuổi, không vết tích. 33 Chung với bò, cừu đực và chiên con, cũng dâng ngũ cốc theo số lượng đã ấn định.  34Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội, ngoài tế lễ thiêu thường xuyên cùng lễ dâng ngũ cốc và lễ quán. 35 Vào ngày thứ tám, sẽ có một cuộc hội họp thánh, không ai được làm việc nặng nhọc. 36 Lễ thiêu dâng hương vị lên CHÚA gồm một con bò đực, một con cừu đực và bảy con cừu đực một tuổi, không vết tích. 37 Chung với bò, cừu đực và chiên con, cũng dâng ngũ cốc theo số lượng đã ấn định. 38 Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội, ngoài tế lễ thiêu thường xuyên cùng lễ ngũ cốc và lễ quán. 39 Đấy là các lễ vật dâng cho CHÚA trong các ngày lễ ấn định, gồm tế lễ thiêu, lễ dâng ngũ cốc, lễ quán và tế lễ cầu an mà các con dâng để giữ trọn lời hứa nguyện hoặc dâng cách tình nguyện.” 40 Môi-se truyền lại cho người Y-sơ-ra-ên mọi điều CHÚA phán bảo.

 

Tổng quát Đức Chúa Trời mong muốn sự trung thành và cam kết tuyệt đối của dân Ngài. Y-sơ-ra-ên dâng lên Chúa nhiều bò đực, cừu đực, và nhiều của dâng giá trị trong kỳ lễ này hơn mọi kỳ lễ khác trong năm (1 Vua 8:62-66), lễ cung hiến đền thờ thời vua Sa-lô-môn. Điều này bày tỏ lòng tạ ơn của dân sự đối với ân sủng của Đức Chúa Trời trong sự bảo vệ Y-sơ-ra-ên trong sa mạc qua việc dâng lên Chúa những điều tốt nhất họ có, và là hình bóng về ngày lễ lớn của vương quốc Đức Chúa Trời trong tương lai mà Ngài sẽ ban cho dân Ngài.

Trong suốt 8 ngày, các của lễ được dâng lên hàng ngày cùng với của lễ chuộc tội. Vì dù trong kỳ lễ hân hoan mừng mùa thu hoạch, họ vẫn cần sự tha thứ và sự thanh tẩy khỏi tội lỗi. Dù trong những lúc vui mừng bởi ân điển Chúa ban, chúng ta cũng không thể coi nhẹ bất kỳ tội lỗi nào.

C. 13,17,20,23 Suốt tám ngày Lễ Lều Tạm, số bò đực giảm xuống mỗi ngày. Điều này hàm ý trong tương lai khi hệ thống của lễ thời Cựu Ước được làm trọn bởi một của lễ đời đời dâng lên qua Đấng Christ (Hê 10:12,14). Giờ đây chúng ta cần cam kết chủ động hơn và trung thành dâng thân thể mình làm của lễ sống, thánh khiết và đẹp lòng lên Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng trọn vẹn của thời Tân Ước.

Cầu nguyện Tạ ơn Chúa cho con được dự phần trong bữa tiệc của ngày lễ thiên quốc nhờ ân điển chuộc tội.

Bình Luận:

You may also like