Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Của Lễ Hàng Năm (2)

Ngày 26 – Của Lễ Hàng Năm (2)

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

Dân số 29:1-11

Lễ Thổi Kèn

1 Vào ngày mồng một tháng bảy, các con phải tập họp lại thờ phượng CHÚA, không ai được làm công việc hằng ngày của mình. Ngày ấy sẽ là ngày thổi kèn. 2 Tế lễ thiêu dâng lên, có mùi hương đẹp lòng CHÚA gồm một con bò tơ đực, một con cừu đực và bảy con chiên đực một tuổi, không vết tích. 3 Chung với con bò, dâng lễ vật ngũ cốc gồm ba kí bột mì mịn trộn với dầu. Với con cừu đực, hai kí. 4 Với mỗi con chiên con, một kí. 5 Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội cho các ngươi. 6 Các lễ vật này dâng ngoài tế lễ thiêu dâng hằng tháng cùng lễ vật ngũ cốc, tế lễ thiêu thường xuyên cùng lễ vật ngũ cốc và lễ quán như đã quy định. Đấy là những lễ vật dùng lửa dâng lên có mùi hương đẹp lòng CHÚA.

Ngày Chuộc Tội

7 Ngày mồng mười tháng bảy các con phải tập họp lại thờ phượng CHÚA. Mọi người phải kiêng ăn, Nt: hạ mình và không được làm việc gì hết. 8 Tế lễ thiêu dâng lên có mùi hương đẹp lòng CHÚA gồm một con bò tơ đực, một con cừu đực và bảy con chiên đực một tuổi, không vết tích. 9 Chung với con bò, dâng một lễ vật ngũ cốc gồm ba kí bột mì mịn trộn với dầu. Với con chiên đực, hai kí. 10 Với mỗi con chiên con, một kí. 11 Cũng dâng một con dê đực làm tế lễ chuộc tội. Lễ vật này được dâng thêm vào với tế lễ chuộc tội dâng trong ngày chuộc tội, tế lễ thiêu thường xuyên cùng lễ vật ngũ cốc và lễ quán.

 

SUY GẪM:

C. 1,7 Đức Chúa Trời vui lòng ban thời gian nghỉ ngơi cho Y-sơ-ra-ên. Ngài thiết lập Lễ Thổi Kèn (ngày đầu tiên, c. 1-6), Ngày Chuộc Tội (ngày 10, c. 7-11), và Lễ Lều Tạm (ngày 15, c. 12-38) để giữ những ngày ấy được thánh. Trong suốt tháng 7 có rất nhiều của lễ vì Chúa hiểu rằng con người cần có thời gian nghỉ ngơi và thờ phượng Ngài.

C. 1-6 Thổi kèn là để đáp lại ân sủng của Đức Chúa Trời. Với chúng ta ngày nay, tiếng kèn chính là Tin Lành trong Đấng Christ. Chúng ta phải đợi chờ tiếng kèn của sự tái lâm và tiếng kèn truyền rao Phúc Âm mỗi ngày để công bố Năm Lành cứu rỗi.

C. 7-11 Dân sự ăn năn mọi tội lỗi đã phạm trong suốt một năm trong Ngày Chuộc Tội và phải từ bỏ mình (Lê vi 16:29-34, 23:26-32). Kế đó, một của lễ chuộc tội bởi huyết con thú vật sẽ tha tội họ, không có huyết thì không có sự tha tội (Hê 9:22). Bởi Chúa Giê-su là của lễ chuộc tội hoàn hảo nên chúng ta không cần phải dâng của lễ hi sinh bằng huyết thêm nữa (Hê 10:12, 18). Chúng ta có thể đến gần Đức Chúa Trời mọi lúc để ăn năn tội và nhận được niềm vui của sự tha thứ tội lỗi trong Đức Chúa Giê-su Chirst như một thức hương đẹp đẽ có mùi thơm dâng lên Đức Chúa Trời.

Cầu nguyện Nguyện con sẽ xưng nhận mọi tội lỗi trong ân sủng cứu rỗi và vui mừng trong niềm thương xót của sự tha thứ với tiếng kèn ngợi khen.

Bình Luận:

You may also like