Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 11 – Sự Chết Của A-rôn

Ngày 11 – Sự Chết Của A-rôn

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Dân số 20:14-29

Người Ê-đôm Không Cho Người Y-sơ-ra-ên Đi Qua

14 Từ Ca-đê, Môi-se sai sứ đến nói với vua nước Ê-đôm như sau: “Đây là lời của Y-sơ-ra-ên, em vua. Vua đã biết những nỗi gian khổ của chúng tôi. 15 Tổ tiên chúng tôi đã xuống Ai-cập và ở lại đó lâu ngày; người Ai-cập ngược đãi chúng tôi, 16 nhưng khi chúng tôi kêu la cùng CHÚA, Ngài nghe, sai thiên sứ đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập. Bây giờ, chúng tôi đang ở Ca-đê, một thành ở đầu bờ cõi nước Ê-đôm. 17 Xin cho phép chúng tôi đi qua đất vua. Chúng tôi sẽ không đi ngang qua đồng ruộng, vườn nho, cũng không múc nước giếng mà uống. Chúng tôi sẽ cứ đường cái mà đi, không rẽ sang phải hay trái, cho đến khi ra khỏi biên giới.” 18 Nhưng Ê-đôm đáp: “Các ngươi không được đi qua đất nước ta. Nếu không nghe, chúng ta sẽ cầm gươm kéo ra tấn công.” 19 Người Y-sơ-ra-ên nói: “Chúng tôi chỉ xin đi trên đường cái. Nếu chúng tôi và súc vật có uống nước, chúng tôi sẽ xin trả tiền. Chỉ xin cho chúng tôi đi qua, chúng tôi không xin gì hơn nữa” 20 Họ lại đáp: “Không. Các ngươi không được đi qua.” Rồi Ê-đôm kéo một đạo quân hùng hậu ra ngăn chặn. 21 Vì Ê-đôm từ chối không cho Y-sơ-ra-ên đi qua đất mình, nên Y-sơ-ra-ên tránh đi nơi khác.

A-rôn Qua Đời

22 Toàn dân Y-sơ-ra-ên từ Ca-đê kéo đến núi Hô-rơ. 23 Tại núi Hô-rơ, cạnh biên giới Ê-đôm, CHÚA phán với Môi-se và A-rôn: 24 “A-rôn sẽ về với tổ tiên mình, không được vào đất Ta đã cho Y-sơ-ra-ên, vì hai con đã nghịch mạng Ta tại Mê-ri-ba. 25 Đem A-rôn và con A-rôn là Ê-lê-a-sa lên núi Hô-rơ. 26 Tại đó con sẽ lấy áo lễ của A-rôn mặc cho Ê-lê-a-sa, con A-rôn. A-rôn qua đời tại đó.” 27 Môi-se tuân lệnh Chúa. Ba người lên núi Hô-rơ trước sự chứng kiến của nhân dân. 28 Trên đỉnh núi, Môi-se lấy bộ áo lễ của A-rôn, mặc cho Ê-lê-a-sa, con A-rôn. A-rôn qua đời trên đỉnh núi này. Sau đó, Môi-se và Ê-lê-a-sa xuống núi. 29 Khi biết A-rôn đã mất, toàn thể nhân dân Y-sơ-ra-ên khóc ông suốt ba mươi ngày.

 

SUY GẪM:

C. 14-21 Mối quan hệ giữa Y-sơ-ra-ên và Ê-đôm là mối quan hệ giữa Gia-cốp và Ê-sau, tổ phụ họ. Dựa trên mối quan hệ cũ, Môi-se gọi vua Ê-đôm và “anh em” và nhờ họ cho đi qua vùng đất Ê-đôm. Song, vua Ê-đôm khước từ và đáp lại bằng một đạo binh hùng hậu chặn đường Y-sơ-ra-ên. Cuối cùng, Y-sơ-ra-ên rút lui, vì họ lắng nghe tiếng Đức Chúa Trời, không gây chiến (Phục truyền 2:4,5). Đôi khi chúng ta phải chọn con đường khó khăn và vất vả vì con đường ngắn nhất đã bị ngăn chặn. Nếu con đường khó khăn nhất là tìm kiếm sự bình an thay vì tranh chiến hoặc đó là ý Chúa thay vì ý riêng, thì học cách lùi bước chính là đức tin và sự vâng phục.

C. 24 A-rôn chết trước khi chinh phục xứ Ca-na-an vì cả Môi-se và A-rôn đã nghịch lại Lời Chúa. Nếu bất kỳ ai đọc và suy gẫm Kinh thánh nhưng không bày tỏ sự thánh khiết Ngài trong đời sống mình thì điều đó giống như tội chống nghịch Lời Đức Chúa Trời.

C. 28,29 Sự chết của A-rôn cùng với sự khước từ của vua Ê-đôm giống như đám mây đen bao trùm Y-sơ-ra-ên, làm trì hoãn việc tiến vào Đất Hứa. Nhưng đó cũng là một dấu của niềm hy vọng: một thế hệ cũ qua đi và bắt đầu cho một thế hệ mới. Sự đau khổ cùng cực của tôi có thể là một dấu hiệu của Chúa, Ngài sẽ mở ra một cánh cửa vui mừng.

Cầu nguyện Cảm tạ Chúa đã ban thầy tế lễ thượng phẩm đời đời hiện đang ở bên phải Đức Chúa Trời để cầu thay cho con.

Bình Luận:

You may also like