Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 08 – Sản Nghiệp Chi Phái Lê-vi

Ngày 08 – Sản Nghiệp Chi Phái Lê-vi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

Dân số 18:21-32

21 Tất cả những phần mười mà dân Y-sơ-ra-ên dâng lên Ta, Ta ban cho người Lê-vi vì công khó họ phục dịch trong Trại Hội Kiến. 22 Từ nay về sau, người Y-sơ-ra-ên sẽ không ai vào Trại Hội Kiến để khỏi mắc tội và khỏi chết. 23 Người Lê-vi sẽ chịu trách nhiệm về công việc Trại Hội Kiến, và nếu có lỗi lầm, họ sẽ mang tội. Đây là một luật có tính cách vĩnh viễn áp dụng qua các thế hệ: người Lê-vi sẽ không thừa hưởng tài sản trong Y-sơ-ra-ên, 24 vì Ta đã cho họ một phần mười lợi tức của người Y-sơ-ra-ên, là phần nhân dân đem dâng lên Chúa, chính vì thế mà Ta phán về người Lê-vi rằng họ không được thừa hưởng gì cả trong dân Y-sơ-ra-ên.” 25 CHÚA cũng nói với Môi-se: 26 “Con bảo người Lê-vi khi nhận được một phần mười lợi tức của người Y-sơ-ra-ên mà CHÚA ban cho anh em hưởng, phải lấy một phần mười trong số phần mười đó dâng cho Chúa. 27 Lễ vật này sẽ được coi như lễ vật đầu mùa chọn lọc, như ngũ cốc dâng từ sân đạp lúa, như rượu nho dâng từ bồn ép nho của họ vậy. 28 Vậy trong tất cả những phần mười anh em nhận được từ dân Y-sơ-ra-ên, anh em phải dành riêng một lễ vật dâng lên Chúa, và anh em hãy giao lễ vật ấy cho thầy tế lễ A-rôn. 29 Trong tất cả những món quà anh em nhận được, anh em hãy dành riêng phần tốt nhất dâng lên CHÚA; đó là phần biệt riêng ra thánh cho CHÚA.” 30 Con hãy nói tiếp với người Lê-vi: “Một khi anh em đã dâng phần tốt nhất rồi, phần còn lại sẽ được kể như thổ sản từ sân đạp lúa và bồn ép nho. 31 Phần còn lại này anh em và gia đình được phép ăn bất kỳ nơi nào vì đó là thù lao cho công khó anh em phục dịch tại trại Hội Kiến. 32 Nếu anh em dâng phần tốt nhất lên CHÚA, anh em sẽ không mắc tội khi ăn phần còn lại. Khi anh em dâng lên CHÚA phần tốt nhất trước khi ăn, anh em sẽ không mắc tội xúc phạm lễ vật thánh của dân Y-sơ-ra-ên dâng lên và khỏi phải chết.”

 

SUY GẪM:

C. 31,32 Người Lê-vi và gia đình họ có thể ăn của lễ dâng bất cứ nơi đâu, vì đó là thù lao họ làm việc tại Trại Hội Kiến. Nhưng họ cũng phải dâng phần tốt nhất trong những gì mình nhận được lên Đức Chúa Trời hầu cho họ không xúc phạm lễ vật thánh mà chết trong sự bất tuân. Không có ngoại lệ nào trong cộng đồng dân Chúa được phép không tạ ơn Đức Chúa Trời về mọi điều Ngài cung ứng.

C. 21-24 Y-sơ-ra-ên dựa vào người Lê-vi để đến trước Đức Chúa Trời và người Lê-vi dựa vào phần mười của dân sự để sống. Không ai là sống độc lập trong cộng đồng của Đức Chúa Trời, nhưng luôn có mối liên hệ với nhau để chia sẻ mọi phước hạnh. Thông qua sự chia sẻ của tôi, ai có thể sinh bông trái cho cộng đồng?

C. 25-29 Đức Chúa Trời ban mọi điều tốt nhất cho dân Ngài, dân sự chia sẻ điều tốt nhất cho người Lê-vi, và người Lê-vi dâng lại điều tốt nhất lên Đức Chúa Trời. Thật là một chu trình phước hạnh tuyệt vời! Tôi chia sẻ những ân tứ tốt lành (Gia-cơ 1:17) từ nơi Chúa cho ai?

Cầu nguyện Lạy Chúa là cơ nghiệp đời đời của con! Nguyện con luôn được thỏa nguyện và biết ơn với mọi điều Ngài chu cấp.

Bình Luận:

You may also like