Home Dưỡng Linh Bạn Muốn Được Vui Thỏa? Hãy Hiến Dâng Cuộc Sống Mình

Bạn Muốn Được Vui Thỏa? Hãy Hiến Dâng Cuộc Sống Mình

by Rick Warren
30 đọc

“Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu.”  (Mác 8:35 BTT)

Chúa đã thiết lập thế giới mà hạnh phúc không đến từ địa vị, tiền lương, tình dục hay sự thành công.

Hạnh phúc đến từ sự phục vụ. Chúa đã thiết kế cho bạn được hạnh phúc nhất khi bạn hiến dâng cuộc sống mình. Tại sao? Bởi vì Chúa muốn bạn trở nên giống Ngài. Tất cả chỉ vì tình yêu thương!

 “Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất; còn ai vì cớ ta và đạo Tin Lành mà mất sự sống, thì sẽ cứu.” (Mác 8:35)

Để có một tấm lòng vui thỏa, mỗi ngày bạn phải thực hành sự phục vụ và sự ban cho cách rộng rãi. 

Sách Ma-thi-ơ 20:28 có chép: “Ấy vậy, Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.”

Chúa Jesus đã đến để phục vụ và ban cho. Hai điều này sẽ mang lại nhiều hạnh phúc trong cuộc sống của bạn hơn bất cứ điều gì khác, và điều này xác định việc theo Chúa Jesus là thể nào. Nếu bạn không phục vụ, nếu bạn không ban cho, thì bạn không theo Chúa Jesus. Đơn giản chỉ vậy thôi.

Chúa cũng thiết lập thế giới theo cách để khi bạn cho đi nhiều, Chúa sẽ ban phước cho bạn nhiều và bạn sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều.

Trong thơ Phi-líp 2:17-18 Sứ đồ Phao-lô viết, “Ví dầu huyết tôi phải dùng để tưới trên của tế lễ và của dâng đức tin anh em tôi cũng vui lòng, lại đồng vui với anh em hết thảy. Anh em cũng vậy, hãy vui lòng về điều đó, và hãy cùng vui với tôi.”

Đức tin của bạn khiến bạn hiến dâng cuộc đời mình như một của lễ và phục vụ Chúa qua việc phục vụ người khác. Hy sinh và phục vụ là hai trong số những bí quyết để sống hạnh phúc suốt đời – hãy rộng rãi dâng hiến cuộc đời mình cho Phúc Âm của Chúa Cứu Thế Jesus.

Mục Sư Rick Warren

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like