Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 30 – Để Nhận Được Sự Tha Thứ Tội Lỗi

Ngày 30 – Để Nhận Được Sự Tha Thứ Tội Lỗi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


Dân số 15:17-31

17 CHÚA phán dạy Môi-se: “Con hãy bảo dân Y-sơ-ra-ên: 18 Khi các ngươi vào xứ mà Ta đang dẫn các ngươi đến, 19 khi được ăn thực phẩm trong xứ đó, hãy dâng một phần thực phẩm làm lễ vật cho CHÚA. 20 Hãy dâng một chiếc bánh bằng bột đầu mùa làm một tế lễ từ sân đạp lúa. 21 Suốt các thế hệ tương lại cũng thế, các ngươi phải dâng tế lễ này cho CHÚA lấy từ trong bột đầu mùa.”

Tế lễ chuộc tội Vô Tình Mà Phạm

22 “Nếu ngươi vô tình không giữ một điều răn nào CHÚA đã ban hành cho Môi-se, 23 tức là điều răn của CHÚA dùng ông mà ban cho các ngươi từ ngày CHÚA ban hành cho đến những thế hệ tương lai, 24 nếu vô tình phạm tội mà cộng đồng không biết, thì cả cộng đồng phải dâng một con chiên đực làm tế lễ thiêu có mùi thơm đẹp lòng CHÚA luôn với lễ chay và lễ quán như đã ấn định, và một con dê đực làm tế lễ chuộc tội. 25 Thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho toàn dân Y-sơ-ra-ên thì họ sẽ được tha vì đó là tội vô tình vì không cố ý phạm tội và họ đã đem đến cho CHÚA một tế lễ dâng lên bằng lửa và một tế lễ chuộc tội. 26 Toàn dân Y-sơ-ra-ên và các người ngoại kiều sống giữa họ sẽ được tha tội vì toàn dân đều can dự vào việc phạm tội vô tình. 27 Nhưng nếu chỉ một người phạm tội vô tình, người ấy phải mang đến một con dê cái một tuổi làm tế lễ chuộc tội. 28 Thầy tế lễ phải làm tế lễ chuộc tội trước mặt CHÚA cho kẻ đi sai lạc mà phạm tội vô tình. Khi đã làm tế lễ chuộc tội cho mình, người ấy sẽ được tha thứ. 29 Luật này áp dụng cho mọi người phạm tội vô tình dù là người Y-sơ-ra-ên sinh trong xứ hay người ngoại kiều. 30 Nhưng bất luận người nào cố ý phạm tội, dù sinh trong xứ hay người ngoại kiều đều đã phạm thượng với CHÚA nên kẻ ấy phải bị truất ra khỏi nhân dân. 31 Vì đã khinh dể lời của CHÚA và phạm điều răn Ngài, nên kẻ ấy chắc chắn phải bị truất diệt; nó phải chịu trách nhiệm về tội mình.”


SUY GẪM:

Cầu nguyện Con nhận biết việc dân sự đã phạm tội trước mặt Chúa, vì thế xin giúp con nương dựa vào Chúa Giê-su.

C.30,31 Những người cố tình phạm tội sẽ bị truất ra khỏi nhân dân. Biết những điều răn của Đức Chúa Trời mà vẫn vi phạm chính là “phạm thượng với Chúa”. Đây là sự khinh dể Lời Chúa, một tội lỗi phá vỡ giao ước và dân sự phải nhận án phạt tù đày mãi mãi. Ngày hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện, “xin giữ tôi tớ Ngài khỏi cố ý phạm tội; xin chớ để tội lỗi cai trị tôi” (Thánh Thi 19:13) và bước đi trong đường lối thánh khiết.

C.22-25 Đức Chúa Trời ban ân sủng dư dật cho những ai vô tình phạm tội. Họ có thể phục hồi mối tương giao với Đức Chúa Trời bằng tế lễ thiêu và tế lễ chuộc tội. Điều này dạy họ rằng cho dù có vô tình phạm tội, họ vẫn phải xưng nhận tội lỗi mình trước Chúa và đón nhận sự đoán xét cũng như tha thứ của Ngài. Ân sủng không bao phủ tội lỗi nhưng là sự giải thoát khiến chúng ta có thể vui mừng trong sự công bình của Ngài. Chúa Cứu Thế trở nên tế lễ chuộc tội trên thập tự giá để trả giá theo tiêu chuẩn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Vì thế, dù vô tình phạm phải những tội lỗi nhỏ nhặt nhất, hãy vác lấy thập tự giá và đến trước Chúa để tìm kiếm sự tha thứ của Ngài.

Bình Luận:

You may also like