Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 29 – Đức Chúa Trời – Đấng Tuôn Đổ Ân Sủng Để Phục Hồi

Ngày 29 – Đức Chúa Trời – Đấng Tuôn Đổ Ân Sủng Để Phục Hồi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Dân số 15:1-16

Luật Lệ Về Các Tế Lễ Khác

1 CHÚA phán dạy Môi-se: 2 “Con phải bảo dân Y-sơ-ra-ên: Sau khi các ngươi vào đất Ta đang ban cho ngươi định cư, 3 và khi các ngươi dâng cho CHÚA các tế lễ bằng lửa lấy từ bầy bò và bầy cừu mình để có mùi thơm đẹp lòng CHÚA, hoặc tế lễ thiêu, hoặc sinh tế về những lời thề nguyện đặc biệt hay tự hiến, hoặc lễ vật dâng lên nhân kỳ lễ 4 thì người đem dâng tế lễ phải dâng cho CHÚA một tế lễ chay một phần mười ê-pha bột mì mịn trộn với một phần tư hin dầu. 5 Cứ mỗi con chiên dâng làm tế lễ thiêu, hoặc cứ mỗi sinh tế, con hãy chuẩn bị một phần tư hin rượu làm lễ quán. 6 Khi dâng một con chiên đực hãy chuẩn bị tế lễ chay bằng hai phần mười ê-pha bột mịn trộn với một phần ba hin dầu, 7 và một phần ba hin rượu làm lễ quán. Các ngươi hãy dâng tế lễ đó như một thứ hương thơm đẹp lòng CHÚA. 8 Khi dâng một con bò đực tơ làm tế lễ thiêu hay làm sinh tế vì một lời hứa nguyện đặc biệt, hay vì một tế lễ cầu an cho CHÚA, 9 hãy đem theo con bò đực, một tế lễ chay bằng ba phần mười ê-pha bột mịn trộn với nửa hin dầu. 10 Cũng hãy đem đến nửa hin rượu làm lễ quán. Đó là một tế lễ dâng bằng lửa có mùi thơm đẹp lòng CHÚA. 11 Mỗi con bò đực hay cừu đực, mỗi con chiên con hay dê con đều phải chuẩn bị dâng lễ theo cách đó. 12 Hãy chuẩn bị cách ấy cho từng con một, dâng bao nhiêu sinh tế đều phải dâng theo bấy nhiêu tế lễ chay. 13 Mỗi người sinh trưởng trong đất nước đều phải làm theo cách ấy khi đem dâng tế lễ bằng lửa có mùi thơm đẹp lòng CHÚA. 14 Nếu một người ngoại kiều sống giữa các ngươi, dù chỉ tạm trú trong một thời gian ngắn hoặc định cư lâu dài qua nhiều thế hệ, muốn dâng tế lễ bằng lửa có mùi thơm đẹp lòng CHÚA thì phải làm y như vậy. 15 Chỉ có một luật áp dụng cho cộng đồng các ngươi cũng như cho ngoại kiều sống giữa vòng các ngươi. Đó là một lệ định đời đời trải qua các thế hệ. Đối với CHÚA, các ngươi và người ngoại kiều đều như nhau. 16 Các luật lệ và sắc lệnh áp dụng cho các ngươi cũng áp dụng cho ngoại kiều sống giữa các ngươi y như vậy.”


SUY GẪM:

C.1,2 Đức Chúa Trời ban cho hậu duệ của Y-sơ-ra-ên miền đất mà Ngài đã hứa ban và cho phép họ định cư ở đó. Sự chống nghịch và vô tín của Y-sơ-ra-ên khiến họ chết trong sa mạc, nhưng cuối cùng họ đã nhận được lời hứa vào miền đất Chúa ban.

C.3-13 Khi dâng các tế lễ thiêu, sinh tế về những lời thề nguyện đặc biệt hay tự hiến, hay các lễ vật nhân kỳ lễ, họ phải dâng chiên hoặc bò đực  tơ cùng với bột mịn, dầu và rượu. Một tế lễ là sự phục hồi mối tương giao với Đức Chúa Trời và lý do khiến họ dâng sinh tế để bày tỏ rằng Chúa chấp nhận họ là dân sự của Ngài. Đây là điều cơ bản trong sự tể trị của Đức Chúa Trời mà chúng ta đọc thấy trong câu 2. Giờ đây dân sự phải ngừng sự chống nghịch và vô tín, vui mừng dâng sinh tế trong ân sủng của Chúa. Được phép thờ phượng Chúa, chúng ta có thể nhận biết rằng mình đang sống trong một thế hệ của ân sủng Chúa.

C.3-16 Khi dâng sinh tế lên Chúa, có mùi hương làm đẹp lòng Ngài (c.3, 7, 10, 13, 14) và được chuẩn bị kỹ lưỡng (c.5, 6, 8, 12, 13) là điều rất quan trọng. Ngày hôm nay, những người vâng phục Lời Chúa phải dâng sinh tế sống (Rô-ma 12:1) làm đẹp lòng Ngài. Với đời sống vâng theo Lời Đức Chúa Trời, chúng ta sẽ trở nên mùi hương dâng lên làm đẹp lòng Chúa trong sự thờ phượng.

Cầu nguyện Con muốn sống một đời sống thánh khiết, đó chính là tế lễ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời mỗi ngày.

Bình Luận:

You may also like