Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 24 – Thái Độ Đối Với Lời Hứa Của Đức Chúa Trời

Ngày 24 – Thái Độ Đối Với Lời Hứa Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

Dân số 13:25-33

25 Sau khi trinh sát xứ ấy bốn mươi ngày, họ quay về. 26 Họ quay về với Môi-se, A-rôn và toàn thể nhân dân Y-sơ-ra-ên trong sa mạc Pha-ran. Các thám tử báo cáo cho họ và toàn thể nhân dân Y-sơ-ra-ên và cho xem hoa quả trong xứ. 27 Họ báo cáo với Môi-se: “Chúng tôi đã vào đất ấy như ông sai bảo chúng tôi; thật là đất tràn đầy sữa và mật. Đây là hoa quả xứ ấy. 28 Tuy nhiên, cư dân xứ này thật mạnh mẽ; các thành họ rất lớn và có lũy bao bọc. Chúng tôi thấy dòng dõi của A-nác tại đó nữa. 29 Người A-ma-léc ở trong xứ Nê-ghép, người Hê-tít, Giê-bu-sít và A-mô-rít ở trên vùng đồi núi; còn người Ca-na-an sống gần biển và dọc sông Giô-đanh.” 30 Lúc ấy, Ca-lép khuyến khích nhân dân trước mặt Môi-se mà bảo: “Chúng ta phải đi lên chiếm hữu đất đai này, chắc chắn chúng ta có thể thắng họ.” 31 Nhưng những người kia là các bạn thám tử của Ca-lép lại nói: “Chúng ta không thể nào tiến công dân xứ đó vì họ mạnh hơn chúng ta.” 32 Họ tuyên truyền trong vòng dân Y-sơ-ra-ên, dùng lời báo cáo sai lầm về xứ họ đã trinh sát. Họ nói: “Đất đai chúng tôi trinh sát đang ăn nuốt dân cư trong đó. 33 Tất cả những người chúng tôi thấy đều thuộc hạng khổng lồ. Chúng tôi cũng thấy những người Nê-phi-lim, dòng dõi của A-nác từ Nê-phi-lim mà ra. Chúng tôi thấy mình bé nhỏ như cào cào, và dưới mắt họ chúng tôi cũng thế.”


SUY GẪM:

Câu 28,29 Báo cáo từ các thám tử trở về rằng: “Tuy nhiên” trong Xứ Hứa này có một dân hùng cường và các thành trì kiên cố. Các thám tử vô tín thấy nan đề hiện tại lớn hơn lời hứa của Đức Chúa Trời. Đúng là các thành trì vững chắc và phần đông dân trong thành mạnh mẽ nhưng họ phải thấy rằng Đức Chúa Trời lớn hơn mọi thứ này và mạnh hơn cả dân này. Đức tin là biết rằng Đức Chúa Trời có thể can thiệp và vượt lên hoàn cảnh hiện tại để đem đến sự bình an.

Câu 30 Ca-lép trỗi dậy và làm cả đám đông nín lặng. Kế đó ông đứng lên và công bố họ sẽ chiếm sản nghiệp trong xứ. Ca-lép vâng theo lời hứa chứ không nhìn vào hoàn cảnh. Lời của ông làm Chúa được vinh hiển và chứng tỏ một đức tin sống động. Ca-lép biết rằng đất này đã được hứa ban cho họ và do đó biết rằng khởi sự hành động quan trọng hơn môi trường hoặc hoàn cảnh hiện tại. Đức tin phát xuất từ Chúa và chính đức tin giải quyết mọi vấn đề khó khăn. Bạn nhìn vào nan đề trước hay nhìn vào giải pháp Chúa ban để giải quyết nan đề?

Câu 31-33 Dân sự vô tín so sánh bản thân với nan đề nên rơi vào vô vọng. Giá như họ so những nan đề với quyền năng của Chúa thì đã không bi quan và không nói rằng họ chỉ như những con cào cào và kẻ thù quá hùng mạnh. Khi đối diện với một hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, hãy hướng đến Chúa là Đấng lớn hơn mọi hoàn cảnh.

Cầu nguyện Xin giúp con luôn là người môn đồ không từ bỏ vương quốc Đức Chúa Trời bất chấp mọi thách thức con đang đối diện trước mắt.

Bình Luận:

You may also like