Home Chuyên Đề ĐỀN THỜ

ĐỀN THỜ

by Hong An
30 đọc

Thật hấp dẫn khi đọc 2Sử ký đoạn 5 – hãy lán lại một chút với điều này. Sa-lô-môn đã xây dựng Đền thờ như là một nơi ở của Chúa. Nhưng sau đó, là Hòm giao ước – biểu tượng Ngai và sự hiện diện của Ngài – cũng phải được đem vào trong Đền thờ để đặt tại nơi chí thánh. Người Lê-vi đã đem Hòm giao ước để trèo lên Núi Đền tới nơi thánh: ‘ Đền của Đức Giê-hô-va bị mây lấp đầy’. Các thầy tế lễ đặt Hòm giao ước trong nơi chí thánh. Bài hát vui mừng vang ra. Những người Lê-vi hát ngợi ca Chúa và chơi chập chỏa, đàn cầm và các nhạc khí khác, 120 thầy tế lễ ngợi khen. Nhạc và tiếng hát như sấm vang trong đền thờ với đầy dẫy lời chúc tụng Chúa ‘vì Ngài là thiện; sự thương xót Ngài còn đến đời đời’.

RT NHIU NGƯỜI LÊ-VI HÁT NGI KHEN CHÚA
Chúa đã ngự lên Ngai, Jerusalem và Đền thờ đã trở thành nơi ở của Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên. Và không chỉ vậy. Các ca đoàn Lê-vi sẽ hát:
‘CHÚA là Vua của tất cả trái đất.
Chúa cai trị các quốc gia.
Đức Chúa Trời đã đặt chính Ngài trên ngai thánh của Ngài.
Các quý tộc của các quốc gia tập hợp lại với tư cách là dân của Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham.
Vì Đức Chúa Trời là cái khiên của cả trái đất.’

Và trải nghiệm đó như đang nói rằng Đức Chúa Trời là Vua trên khắp trái đất:
Hỡi tất cả các nước; hãy vỗ tay!
Khi Hòm giao ước tiến vào Giê-ru-sa-lem, Đức Chúa Trời ngồi trên ngôi của Ngài trong Đền thờ, người đứng đầu Israel đã đứng ở ngoài sân đền thờ. Các quốc gia, người ngoại, đã phải làm gì với Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên? Họ không quan tâm đến Ngài chút nào. Thi thiên có phải chỉ là một hơi thổi vào không khí không? Không. Thi thiên là một lời hứa về sự cứu rỗi. Một dự đoán trung thành về tương lai. Thi thiên là một sự mong đợi và thú nhận trong đức tin rằng Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham không chỉ là Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên – nhưng là Đức Chúa Trời của tất cả trái đất. Tất cả các các quốc gia sẽ phụng sự Ngài và xưng Danh Ngài! Và vì vậy nó là một lời hứa tiên tri. Đức Chúa Trời hài lòng với chỉ không ít hơn cả thế giới và tất cả các quốc gia. Rồi đến một ngày, các quốc gia đã xa lánh Ngài và không có phần trong giao ước của Đức Chúa Trời với Israel sẽ có một phần quyền công dân của Israel. Và đó là lý do tại sao họ đã được kêu gọi trong thánh vịnh để ngợi khen Đức Chúa Trời. Tại vì ngay cả khi họ không có ở đó, họ vẫn được bao gồm.

Đức Chúa Trời là Vua trên khắp trái đất. Không có góc nào được ngoại trừ hết, Ngài cai trị tất cả các quốc gia. Không một trường hợp nào bị ngoại trừ, cho dù họ có nhận thức được điều đó hay không, Chúa sẽ cai trị.

Trích: S ĐẾN CA VƯƠNG QUC ĐỨC CHÚA TRI / Israel và Giáo hi
C
ơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/591192438894299

Bình Luận:

You may also like