Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 04 – Kiểm Tra Dân Số Người Lê-vi

Ngày 04 – Kiểm Tra Dân Số Người Lê-vi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 


Dân số 3 :14-39

14 CHÚA bảo Môi-se tại sa mạc Si-nai: 15 “Con hãy kiểm tra dân số người Lê-vi tùy theo gia tộc và họ hàng. Con hãy kiểm kê tất cả người nam từ một tháng trở lên.” 16 Như vậy, Môi-se kiểm kê họ đúng như lời CHÚA truyền bảo mình.17 Đây là tên các con trai Lê-vi: Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri.18 Đây là tên con trai Ghẹt-sôn: Líp-ni và Si-mê-i.19 Con trai Kê-hát là: Am-ram, Dít-sa, Hếp-rôn và U-xi-ên.20 Con trai Mê-ra-ri là: Mách-li và Mu-si. Đó là những tổ các thị tộc trong chi tộc Lê-vi.21 Con cháu Líp-ni là Si-mê-i thuộc về Ghẹt-sôn; đó là dòng họ Ghẹt-sôn. 22 Tổng số người nam từ một tháng trở nên được 7.500 người. 23 Dòng họ Ghẹt-sôn phải cắm trại phía tây đằng sau Đền Tạm. 24 Người lãnh đạo gia tộc Ghẹt-sôn là Ê-li-a-sáp, con La-ên. 25 Trách nhiệm của dòng họ Ghẹt-sôn tại Trại Hội Kiến gồm có: Đền Tạm, trại, mái phủ trại, bức màn tại cửa Trại Hội Kiến, 26 các bức màn trong hành lang, bức màn tại cửa hành lang bao quanh Đền Tạm và bàn thờ, và các sợi dây thừng cùng tất cả các dịch vụ bảo quản những thứ đó. 27 Dòng họ Am-ram, Dít-sa, Hếp-rôn, và U-xi-ên thuộc về Kê-hát; đó là dòng họ Kê-hát. 28 Tổng số người nam từ một tuổi trở lên được 8.600 người. Dòng họ Kê-hát chịu trách nhiệm chăm sóc Nơi Thánh. 29 Dòng họ Kê-hát phải cắm trại phía nam Đền Tạm. 30 Người lãnh đạo gia tộc Kê-hát là Ê-li-sa-phan, con U-xi-ên. 31 Họ chịu trách nhiệm chăm sóc Rương Giao Ước, cái bàn, chân đèn, các bàn thờ, và dịch vụ bảo quản những thứ đó, cùng tấm màn và các vật dụng phụ thuộc. 32 Đứng đầu các vị lãnh đạo chi tộc Lê-vi là Ê-lê-a-sa, con trai thầy tế lễ A-rôn; ông giám sát những người chịu trách nhiệm coi sóc Nơi Thánh.33 Họ hàng Mách-li và họ hàng Mu-si thuộc về Mê-ra-ri: đó là dòng họ Mê-ra-ri. 34 Tổng số người nam từ một tháng trở nên được 6.200 người. 35 Người lãnh đạo gia tộc Mê-ra-ri là Xu-ri-ên, con A-bi-hai: họ phải cắm trại phía bắc Đền Tạm. 36 Người Mê-ra-ri được bổ nhiệm coi sóc các khung của Đền Tạm, các cây xà ngang, các cây cột, đế cột, cùng tất cả các vật dụng. Họ chịu tránh nhiệm bảo quản những thứ đó 37 cùng coi sóc các cây cột và đế cột xung quanh hành lang, các cây cọc và dây thừng.38 Môi-se và A-rôn cùng các con trai người phải cắm trại ở phía đông Đền Tạm, về phía mặt trời mọc ngay trước Trại Hội Kiến. Họ phải chịu trách nhiệm coi sóc Nơi Thánh thay cho dân Y-sơ-ra-ên. Kẻ nào khác xâm phạm đến gần Nơi Thánh sẽ bị xử tử.39 Tổng số người Lê-vi được kiểm kê theo lệnh CHÚA truyền cho Môi-se và A-rôn, chia theo từng họ hàng, tức là các con trai từ một tháng trở lên, được 22.000 người.


SUY GẪM:

Tổng quát Đức Chúa Trời bổ nhiệm những nhiệm vụ cụ thể cho người Lê-vi và giao cho họ các mạng lệnh. Gia tộc Ghẹt-sôn được giao trách nhiệm coi sóc Trại Hội Kiến, mái phủ trại, bức màn tại cửa trại và lối vào. Gia tộc Kê-hát chịu trách nhiệm về Rương Giao Ước, chân đèn, bàn thờ và các dụng cụ khác của nơi thánh. Gia tộc Mê-ra-ri trách nhiệm về khung Đền Tạm, các thanh xà ngang, các cột trụ, đế cột và các dụng cụ. Môi-se, A-rôn và các con trai A-rôn có phận sự coi sóc nơi thánh. Ngày nay Đức Chúa Trời cũng giao phó trách nhiệm cho mỗi Cơ đốc nhân phải hoàn thành. Thật quan trọng khi biết hoàn thành trọng trách Chúa giao phó một cách trung tín.

Câu 14,15 Lý do kiểm kê số dân Lê-vi bắt đầu với các bé trai từ một tháng tuổi là vì người Lê-vi nhận trách nhiệm được giao cho các con trai đầu lòng của Y-sơ-ra-ên (c. 45). Điều này cũng cho thấy trong sự hầu việc Chúa không ai bị bỏ ra ngoài nhưng tất cả đều phải dự phần. Cả các em bé cùng những người Lê-vi trong độ tuổi làm việc (30-50 tuổi) có trách nhiệm bảo vệ Y-sơ-ra-ên và đứng giữa Trại Hội Kiến và Y-sơ-ra-ên. Chúng ta hãy ghi nhớ một sự thật rằng cả những em bé cũng có thể làm công việc Chúa.

Cầu nguyện Bất kể công việc con đảm trách nhỏ bé thế nào và dù con có được nhìn nhận về công việc đó hay không nhưng nguyện con cứ làm tròn những công việc được giao phó một cách trung thành.

Bình Luận:

You may also like