Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 03 – Con Là Của Ta

Ngày 03 – Con Là Của Ta

by Ban Biên Tập
30 đọc

 



Dân số 3:1-13

Người Lê-vi

1 Đây là những người trong gia đình A-rôn và Môi-se trong thời gian CHÚA phán với Môi-se trên núi Si-nai.
2
Tên các con trai A-rôn là: Na-đáp, con trưởng nam, A-bi-hu, Ê-lê-a-sa, và Y-tha-ma. 3 Đó là tên các con trai A-rôn tức các thầy tế lễ được xức dầu và tấn phong để phục vụ trong chức tế lễ. 4 Tuy nhiên, Na-đáp và A-bi-hu đã ngã chết trước mặt CHÚA khi họ dâng hương lên CHÚA trong sa mạc Si-nai bằng một thứ lửa Ngài không cho phép. Họ không có con trai nên chỉ có Ê-lê-a-sa và Y-tha-ma phục vụ trong chức thấy tế lễ dưới sự hướng dẫn của A-rôn, cha họ.5 CHÚA phán bảo Môi-se: 6 “Con hãy đem chi tộc Lê-vi đến, đặt họ dưới quyền thầy tế lễ A-rôn để họ giúp đỡ người. 7 Họ phải thi hành các nhiệm vụ thay cho A-rôn và toàn thể nhân dân tại Trại Hội Kiến bằng cách phục vụ trong Đền Tạm. 8 Họ phải chăm sóc tất cả các vật dụng trong Trại Hội Kiến, thi hành các bổn phận của dân Y-sơ-ra-ên bằng cách phục vụ trong Đền Tạm. 9 Trong vòng người Y-sơ-ra-ên họ là những người duy nhất được giao trọn cho A-rôn. 10 Con hãy bổ nhiệm A-rôn và các con trai người làm thầy tế lễ; bất cứ người nào khác xâm phạm vào chức vụ này sẽ bị xử tử.”11 CHÚA lại bảo Môi-se: 12 “Ta đã chọn người Lê-vi giữa dân Y-sơ-ra-ên để thay thế cho các con trai đầu lòng của mỗi người đàn bà Y-sơ-ra-ên. Người Lê-vi thuộc về Ta, 13 vì tất cả các con đầu lòng đều thuộc về Ta. Khi Ta đánh hạ tất cả các con đầu lòng tại Ai-cập, Ta đã biệt riêng cho Ta tất cả các con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên, cả người lẫn thú vật. Họ phải thuộc về Ta. Ta là CHÚA.”

SUY GẪM:

Câu 12,13 Người Lê-vi được chọn thay vì các con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên và trở thành sở hữu của Chúa. Gia-cốp đã nói tiên tri về người Lê-vi rằng: “Cơn giận chúng đáng rủa sả vì thật hung tàn; Thạnh nộ chúng thật dữ dằn.” (Sáng thế 49:5-7). Nên sự kêu gọi này cho người Lê-vi không bởi sự thánh khiết đặc biệt nào trong phẩm chất hay bản tính tốt lành của họ, mà hoàn toàn bởi ân điển do ý định tự quyết của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng như người Lê-vi đáng bị rủa sả (Ê-ph 2:3), nhưng Chúa Giê-su nhận sự rủa sả thay chúng ta và cho chúng ta đặc ân có thể phụng sự Đức Chúa Trời cách gần gũi nhất và vui hưởng sự hiện diện của Ngài. Đây cũng là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy hướng tai lắng nghe tiếng Chúa Đấng gọi chúng ta và phán với chúng ta rằng chúng ta thuộc về Ngài (I-sa 43:1).

Câu 5-9 Chức việc của người Lê-vi trực thuộc bên dưới thầy tế lễ, và bổn phận của họ là chăm nom Trại Hội Kiến cùng các vật dụng bên trong. Đó là lý do tại sao nếu người Lê-vi làm điều gì đó khác ngoài việc chăm sóc Trại Hội Kiến tức là họ đang khước từ sự kêu gọi và đang không vâng phục mạng lệnh của Chúa. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta đang nỗ lực làm việc cho một điều gì đó không phải ý muốn Đức Chúa Trời tức chúng ta đang quên mất sự kêu gọi của mình.

Cầu nguyện Tạ ơn Chúa khiến con là của Ngài và cho con được làm công việc vinh quang của Chúa.

Bình Luận:

You may also like