Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 05 – Người Lê-vi Và Các Con Đầu Lòng Của Y-sơ-ra-ên

Ngày 05 – Người Lê-vi Và Các Con Đầu Lòng Của Y-sơ-ra-ên

by Ban Biên Tập
30 đọc

 Dân số 3:40-51

40 CHÚA phán dạy Môi-se: “Con hãy kiểm kê tất cả các con trai đầu lòng người Y-sơ-ra-ên từ một tháng trở lên, và lập bảng danh sách. 41 Con hãy thu nhận cho Ta người Lê-vi thay cho tất cả các con đầu lòng người Y-sơ-ra-ên, và các bầy gia súc của người Lê-vi thay cho tất cả các con đầu lòng của gia súc người Y-sơ-ra-ên. Ta là CHÚA.”

42 Như thế, Môi-se kiểm kê tất cả các con đầu lòng của người Y-sơ-ra-ên như CHÚA đã truyền bảo người. 43 Tổng số con trai đầu lòng liệt kê từng tên, được 22.273 người.

44 CHÚA lại phán bảo Môi-se: 45 “Con hãy thu nhận người Lê-vi thay cho tất cả các con đầu lòng người Y-sơ-ra-ên và gia súc của người Lê-vi thay cho gia súc của người Y-sơ-ra-ên. Người Lê-vi thuộc về Ta. Ta là CHÚA. 46 Về phần 273 con đầu lòng Y-sơ-ra-ên là số trội hơn tổng số người Lê-vi, 47 con hãy chuộc lại bằng cách thu mỗi người một lượng rưỡi bạcNt: 5 sê-ken (siếc-lơ); mỗi sê-ken nặng 20 ghê-ra

theo tiêu chuẩn cân đo trong Nơi Thánh. 48 Hãy giao số bạc chuộc các người Y-sơ-ra-ên phụ trội đó cho A-rôn và các con trai người.”

49 Như thế, Môi-se thu bạc chuộc của những người phụ trội đó. 50 Môi-se thu được 415 lượng và hai chỉ bảy bạcNt: 1.365 sê-ken  của các con đầu lòng người Y-sơ-ra-ên, theo tiêu chuẩn cân đo Nơi Thánh. 51 Môi-se giao bạc chuộc đó cho A-rôn và các con trai người, đúng như lời CHÚA đã truyền bảo mình.


SUY GẪM:

Câu 40,41,46,47 Để thế chỗ cho mọi con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên, tất cả con trai từ một tháng tuổi trở lên trong chi phái Lê-vi cùng mọi tất cả bầy gia súc của họ trở thành sở hữu của Đức Chúa Trời. Nhưng số dân chi phái Lê-vi là 22.000 và số các con đầu lòng của Y-sơ-ra-ên là 22.273. Vậy với 273 người trội hơn, mỗi người phải trả 5 sê-ken bạc (một lượng rưỡi hay 57g) để chuộc lại. Qua điều này mọi con trai đầu lòng của Y-sơ-ra-ên trở thành của dâng cho Đức Chúa Trời và điều này có nghĩa cả Y-sơ-ra-ên được dâng cho Chúa (Xuất hành 13:2; 11-16; Dân số 3:11-13). Lý do Đức Chúa Trời khiến Y-sơ-ra-ên phải trả tiền chuộc là để Chúa có thể tuyên bố dân sự từng bị nô lệ tù đày nay đã được tự do. Đấng Christ là Thầy Cả Thượng Phẩm cũng thế chỗ chúng ta và hiến thân thể Ngài cho Đức Chúa Trời và hành động này cho chúng ta được tiếp nhận sự tự do. Trong sự cứu rỗi chúng ta, Đấng Christ đã được trả như của lễ chuộc (Hêb 9:11, 12). Vì chúng ta đã nhận lãnh đời sống mới và sự tự do, nên hãy đến với Đức Chúa Trời với một tấm lòng ngay thẳng và một đức tin thuần khiết (Hê 10:22).

Tổng quát Qua Môi-se, A-rôn và các con trai của A-rôn là những người sống theo Lời Chúa và toàn dân Y-sơ-ra-ên, chúng ta học được sự đẹp đẽ của lòng vâng phục. Bạn là người đã nhận lãnh sự tự do qua nỗi thống khổ của Chúa Giê-su, hiện đang vâng phục mạng lệnh của Chúa như thế nào?

Cầu nguyện Nguyện con không sử dụng sự tự do được nhận lãnh để chiều theo xác thịt nhưng sẽ để làm công việc đẹp lòng Chúa.

Bình Luận:

You may also like