Home Dưỡng Linh Công Tác Môn Đồ Hóa – Phần 7: Môn Đồ Đích Thực

Công Tác Môn Đồ Hóa – Phần 7: Môn Đồ Đích Thực

by AdrianChua
30 đọc

Link bài đọc: https://youtu.be/o-woYQCcNIw

Trước khi cố gắng phát triển một cơ cấu và tài liệu cho công tác môn đồ hóa, chúng ta cần bắt đầu với định nghĩa thế nào là một môn đồ đích thực, vì chúng ta không thể trau dồi và phát triển một điều gì đó mà chúng ta không thể định nghĩa chính xác.

Ở cấp độ cơ bản nhất, chúng ta định nghĩa một môn đồ đích thực là người có thể phản ánh được thế nào là một người theo Chúa Giê-xu một cách chân chính và hoàn toàn đáng tin cậy. Một môn đồ đích thực là người mỗi ngày đều đang phấn đấu để trở nên giống Đấng Christ hơn với tấm lòng vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời.  Nhưng đáng buồn thay, nhiều người làm công tác đào tạo môn đồ lại không phải là môn đồ đích thực. Vì vậy, chúng ta không thể sản sinh ra các môn đồ đích thực theo ý mình, vì bản thân những người đào tạo môn đồ trong thân thể Đấng Christ cũng không đạt tiêu chuẩn môn đồ. Chúng ta dạy những gì chúng ta biết nhưng chúng ta sẽ luôn sản sinh ra những con cái thuộc linh giống như mình.

Ma-thi-ơ 28:18-20 – “Đức Chúa Giê-xu đến và phán với họ rằng: “Tất cả thẩm quyền trên trời dưới đất đã giao cho Ta. Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta…”

Do đó, mặc dù nhiệm vụ và mạng lệnh của Chúa Giê-xu rất rõ ràng, nhưng nhiều Cơ-đốc nhân lại không hoàn thành được. Chúng ta phải trở thành những môn đồ đích thực ở trong Chúa trước khi chúng ta có thể khiến muôn dân trở nên môn đồ Ngài.  Ở trong Chúa là nhận diện được bản thân và mục đích của chính mình. Chỉ như vậy, chúng ta mới có thể sinh bông trái, bao gồm cả việc kết quả trong công tác môn đồ hóa.

Giăng 15:1-6 –“Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt đi, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được nhiều quả hơn. Các con đã được tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền dạy các con. Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các con. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể ra quả được. Nếu các con không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. Ta là cây nho, các con là cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người ấy thì sinh ra nhiều quả, vì ngoài Ta các con không làm gì được. Nếu ai không cứ ở trong Ta thì bị ném ra ngoài như cành nho và bị héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa thì nó cháy.

Khi nghĩ về sự phán xét, chúng ta thường liên tưởng điều đó với tội lỗi. Tuy nhiên, trong phân đoạn này, chúng ta được cảnh báo rằng sự phán xét có thể đến trên một đời sống không kết quả. Tuy nhiên, tin tốt là chúng ta không chịu trách nhiệm cho việc sinh bông trái, mà chỉ có một việc duy nhất phải làm là ở trong Ngài. Trong phân đoạn này, Chúa Giê-xu cung cấp cho chúng ta phương pháp luận về tất cả các điều răn mà chúng ta phải tuân theo. Trên thực tế, tất cả các điều răn của Đấng Christ và các nguyên tắc công bình của Kinh Thánh chỉ có thể thực hiện được theo cách sau:

1. Chúng ta phải ở trong Ngài – vâng phục Ngài (sống trong Ngài)

2. Chúng ta phải tăng trưởng trong Ngài – trưởng thành (lớn lên)

3. Chúng ta phải kết quả trong Ngài – thể hiện ra bên ngoài (hành động)

“Sống trong Ngài” trước khi có thể “lớn lên trong Ngài”, sau đó sẽ dẫn đến “những việc làm”; và mọi thứ phải được thực hiện trong Ngài. Chúng ta phải ở trong tình yêu của Ngài, lớn lên trong tình yêu của Ngài trước khi chúng ta có thể yêu như Ngài đã yêu. Chúng ta phải ở trong sự sống của Ngài, lớn lên trong sự sống của Ngài trước khi chúng ta có thể phục vụ qua Ngài. Vì vậy, quá trình này sẽ luôn diễn ra theo chu kỳ sống, lớn lên và làm việc.

Những dấu hiệu của một môn đồ đích thực

1) Vững lập & đâm rễ trong Lời Chúa

Giăng 8:31 – “Đức Chúa Giê-xu nói với những người Do Thái đã tin Ngài rằng: “Nếu các ngươi cứ ở trong lời của Ta, thì các ngươi thật là môn đồ Ta.”

Một môn đồ đích thực là người đâm rễ sâu trong Lời Chúa. Điều đó có nghĩa là được vững lập, điều khiển và hướng dẫn bởi Lời Chúa. Những gì chúng ta có ngày nay không phải là nạn đói của lời Kinh Thánh mà là nạn đói về việc áp dụng Lời Chúa. Đây là khía cạnh quan trọng nhất của việc môn đồ hóa để cho ra đời những môn đồ đích thực. Lời Chúa là một giáo trình cốt lõi để phát triển nhân cách trong việc đào tạo môn đồ.

Ê-sai 37:31 – “Những người trốn thoát của nhà Giu-đa còn sống sót sẽ tiếp tục đâm rễ ở dưới và ra trái ở trên.

Câu Kinh Thánh này nêu lên một nguyên tắc rất quan trọng trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần đâm rễ ở dưới (phát triển về mặt thuộc linh) để có thể ra trái ở trên (hiệu quả trong chức vụ). Sự trưởng thành về thuộc linh phải đi trước sự nhân lên về số lượng những tín hữu được thêm vào Hội-thánh!  Nếu chúng ta quan tâm đến việc đâm rễ sâu trong Lời Chúa, thì Đức Chúa Trời sẽ khiến chúng ta kết quả cho  vương quốc của Ngài!

2) Vâng phục quyền làm Chúa của Đấng Christ

Trung thành tuyệt đối với quyền làm Chúa của Đấng Christ là cơ sở để đánh giá một môn đồ thực sự theo Kinh Thánh. Theo Chúa Giê-xu có nghĩa là từ bỏ chính mình và tuyệt đối tuân theo Ngài.

Lu-ca 9:23 – “Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta.”

Nếu Đấng Christ không phải là Chúa của bạn TRONG MỌI SỰ, thì Ngài không phải là Chúa gì cả. Phó thác mọi sự của chúng ta trong tay Đấng Christ là bước đầu tiên để trở thành môn đồ đích thực. Sự phát triển tính cách của một môn đồ theo Chúa bắt đầu bằng sự chết, chết đi bản thân mình.

Lu-ca 14:26-35 – “Nếu ai đến theo Ta mà không ghét cha mẹ, vợ con, anh em, chị em mình, và chính sự sống mình nữa thì không thể làm môn đồ Ta. Ai không vác thập tự giá mình mà theo Ta, cũng không thể làm môn đồ Ta…nếu ai trong các ngươi không bỏ mọi sự mình có, thì không thể làm môn đồ Ta.

Câu Kinh Thánh này chỉ ra ba điều “không thể” nếu chúng ta muốn trở thành một môn đồ đích thực:

–        Không thể không từ bỏ những mối quan hệ mà chúng ta trân quý nhất. Từ “ghét” ở đây không có nghĩa là ghét về mặt cảm xúc mà chỉ dùng để so sánh. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải đặt Chúa Giê-xu lên trên hết và yêu Ngài hơn hết thảy mọi sự.

–        Không thể không vác thập tự giá của Ngài. Là môn đồ của Đấng Christ, chúng ta phải sẵn lòng để “được chia sẻ sự thương khó của Ngài” (Phi-líp 3:10)

–        Không thể không từ bỏ các quyền lợi của mình cũng như mọi sự gì mình có. Là môn đồ của Đấng Christ, chúng ta cần nhận biết rằng “anh em cũng không còn thuộc về chính mình nữa, vì anh em đã được mua bằng giá rất cao. Vậy, hãy dùng thân thể anh em mà tôn vinh Đức Chúa Trời.” (1 Cô-rinh-tô 6:19-20)

3) Bước đi trong tình yêu thương

Giăng 13:34-35 – “Ta ban cho các con một điều răn mới, ấy là các con phải yêu thương nhau. Như Ta đã yêu thương các con thể nào thì các con cũng hãy yêu thương nhau thể ấy. Nếu các con yêu thương nhau, thì bởi đó, mọi người sẽ nhận biết các con là môn đồ Ta.”  

Dấu hiệu cần thiết để nhận biết một môn đồ đích thực là tình yêu vì bản chất của Đức Chúa Trời là tình yêu. Môn đồ hóa được định nghĩa bởi tình yêu thương. Trọng tâm của công tác môn đồ hóa là yêu Chúa và yêu người. Nếu không được báp-têm trong tình yêu của Đức Chúa Trời, nơi chúng ta cảm nghiệm được tình yêu của Ngài, thì chúng ta không thể là môn đồ đích thực.

Dịch: Eunice Tu

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like