Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 25 – Chúng Ta Hãy Yêu Thương Nhau

Ngày 25 – Chúng Ta Hãy Yêu Thương Nhau

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 

 

I Giăng 4:1-10

Trắc Nghiệm Các Thần Linh

1 Các con yêu dấu, đừng tin tưởng mọi thần linh, nhưng phải thử các thần linh xem có phải phát xuất từ Đức Chúa Trời hay không, vì có nhiều tiên tri giả đã xuất hiện trên thế gian. 2 Nhờ điều này các con biết được thần linh của Đức Chúa Trời: Thần nào tuyên xưng Đức Giê-su là Chúa Cứu Thế Ctd: thần nào tuyên xưng Chúa Cứu Thế Giê-su

ra đời bằng thân xác thì thần ấy đến từ Đức Chúa Trời. 3 Còn thần linh nào không tuyên xưng Đức Giê-su như thế thì không đến từ Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ chống Chúa Cứu Thế mà các con đã nghe sẽ đến và hiện nay đang ở trong thế gian rồi.
4
Hỡi các con bé nhỏ! Các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng nó, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. 5 Họ thuộc về thế gian nên nói những điều từ thế gian và thế gian nghe theo họ. 6 Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai nhận biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, ai không thuộc về Đức Chúa Trời thì không nghe chúng ta. Nhờ điều này chúng ta nhận biết thần chân lý và thần linh sai lầm.

Đức Chúa Trời Là Tình Thương

7 Các con yêu dấu! Chúng ta hãy yêu thương lẫn nhau, vì tình yêu thương xuất phát từ Đức Chúa Trời. Ai thương yêu thì đã được Đức Chúa Trời sinh ra và nhận biết Đức Chúa Trời. 8 Ai không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. 9 Đây là cách Đức Chúa Trời biểu lộ tình yêu thương của Ngài giữa vòng chúng ta: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến thế gian để nhờ Con ấy chúng ta được sống. 10 Tình yêu thương ở trong điều này: Không phải chúng ta đã yêu kính Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu thương chúng ta và sai Con Ngài làm sinh tế hy sinh chuộc tội lỗi chúng ta.


SUY GẪM:

C.1-3 Đức Chúa Trời đến với chúng ta trong thân xác con người. Giăng tuyên bố rằng những ai thuộc về Đức Chúa Trời tin rằng Chúa Cứu Thế Giê-su là Con Đức Chúa Trời ra đời bằng thân xác. Nếu Chúa Giê-su không trở thành con người, tội lỗi của chúng ta không thể được tha thứ.

C.4 Đức Chúa Trời vĩ đại hơn mọi thứ trong thế gian. Ngài ở trong chúng ta để chúng ta chiến thắng mọi kẻ ác (2:14). Chúng ta không có sức mạnh của thế lực gian ác trong thế gian; quyền năng chỉ đến từ nơi Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện để bạn được nương dựa vào Đức Chúa Trời hàng ngày trong cuộc chiến trận thuộc linh.

C.7-10 Đức Chúa Trời là khởi nguồn của tình yêu thương. Chính vì thế, tình yêu thương thật đến từ nơi Đức Chúa Trời. Tình yêu thương không chỉ là một trong những cách mà Chúa làm, nhưng đó là tất cả. Chúng ta không thể yêu thương thật sự nếu không được kinh nghiệm tình yêu thương của Chúa. Tình yêu thương của chúng ta chỉ đạt đến sự thánh sạch nhất và ban cho nhiều nhất khi chúng ta có sự suy ngẫm sâu đậm về tình yêu của Đức Chúa Trời qua Con Ngài trên thập tự giá.

Cầu nguyện Xin giúp chúng con yêu thương thế gian thật sự để chúng con có thể chia sẻ tình yêu thương của Ngài.

Bình Luận:

You may also like