Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 26 – Tình Yêu Thương Loại Bỏ Sự Sợ Hãi

Ngày 26 – Tình Yêu Thương Loại Bỏ Sự Sợ Hãi

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


I Giăng 4:11-21

11 Các con yêu dấu! Nếu Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta như thế, thì chúng ta cũng nên yêu thương nhau. 12 Chưa ai thấy Đức Chúa Trời bao giờ. Nhưng nếu chúng ta yêu thương nhau thì Đức Chúa Trời ở trong chúng ta và tình yêu của Ngài trong chúng ta được toàn hảo. 13 Nhờ điều này chúng ta biết mình ở trong Ngài và Ngài ở trong chúng ta, vì Ngài đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Ngài. 14 Vậy, chúng tôi đã thấy và làm chứng rằng Đức Chúa Cha đã sai Con Ngài làm Đấng Cứu Thế của thế gian. 15 Ai tuyên xưng Đức Giê-su là Con Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời ở trong người ấy và người ấy ở trong Đức Chúa Trời.

16 Chúng ta đã nhận biết và tin tưởng tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Đức Chúa Trời là tình yêu thương, ai ở trong tình yêu thương ở trong Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời ở trong người ấy. 17 Nhờ đó tình yêu thương giữa chúng ta được toàn vẹn để chúng ta được vững tâm trong ngày phán xét, vì Ngài thế nào thì chúng ta cũng như vậy trong thế gian này. 18 Không có sự sợ hãi trong tình yêu thương, trái lại tình yêu toàn vẹn loại bỏ sợ hãi, vì sợ hãi có hình phạt và ai sợ hãi thì không được toàn vẹn trong tình yêu thương.
19
Chúng ta yêu thương vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước. 20 Nếu ai nói: Tôi yêu kính Đức Chúa Trời mà lại ghét anh chị em mình, thì người ấy là kẻ nói dối; Vì ai không yêu thương anh chị em mình là người thấy được, thì không thể yêu kính Đức Chúa Trời là Đấng không thấy được. 21 Và chúng ta có điều răn này: Ai yêu kính Đức Chúa Trời thì cũng phải thương yêu anh chị em mình.C.13-16 Đức Chúa Trời giúp chúng ta làm chứng về những điều đã thấy qua Đức Thánh Linh. Các sứ đồ đã được xức dầu Thánh Linh và tuyên xưng rằng Chúa Giê-su là Chúa Cứu Thế, là Đấng Cứu Chuộc thế gian. Hãy dành thời gian để cầu nguyện về việc Đức Thánh Linh trong bạn muốn bạn chia sẻ đức tin của mình như thế nào.


SUY GẪM:

C.17-19 Đức Chúa Giê-su cất bỏ sự đoán phạt dành cho chúng ta qua tình yêu thương hy sinh của Ngài khi Ngài chịu chết trên thập tự giá. Bởi cớ tình yêu thương này, chúng ta được trở nên giống như Chúa Giê-su và tới gần Đức Chúa Trời mà không sợ hãi cái chết trong Ngày Phán xét. Chúng ta chỉ có được tình yêu thương bởi vì Đức Chúa Trời đã yêu thương chúng ta trước. Chính vì vậy, hãy học biết tình yêu thương sâu đậm trước nhất của Đức Chúa Trời, và bắt đầu chia sẻ tình yêu thương đó với những người khác. Và khi đó nỗi sợ hãi sẽ không còn trong đời sống bạn nữa.

C.20,21 Lời tuyên bố của một người rằng mình yêu thương Đức Chúa Trời và sự xưng nhận đức tin chỉ được khẳng định qua việc người đó yêu thương anh chị em mình như thế nào. Các giáo phái trở nên phổ biến trong thời gian này chứng tỏ rằng họ biết và yêu Đức Chúa Trời theo cách của mình; tuy nhiên, họ không có lẽ thật của tình anh em hay tình yêu thương trong mối thông công Cơ Đốc. Nếu chúng ta ghét anh chị em mình là những người có Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong họ, lời tuyên xưng đức tin của chúng ta chỉ là một sự tưởng tượng. Hãy suy nghĩ về những cách để thực hiện điều răn phải yêu thương anh chị em mình.

Cầu nguyện Xin giúp chúng con loại bỏ sự sợ hãi bằng tình yêu thương của Ngài, bởi Ngài đã yêu thương chúng con trước.

Bình Luận:

You may also like