Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 16 – Cơn Thịnh Nộ Chống Nghịch Thầy Tế Lễ Trung Thành Với Thế Gian

Ngày 16 – Cơn Thịnh Nộ Chống Nghịch Thầy Tế Lễ Trung Thành Với Thế Gian

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

A-Mốt 7:10-17

Khải Tượng Thứ Ba

7 Ngài cho tôi thấy điều này. Chúa tôi đứng cạnh bức tường thẳng đứng, tay cầm dây chì. 8 CHÚA hỏi tôi: “A-mốt, con thấy gì?” Tôi thưa: “Một dây chì.” Chúa tôi phán: “Này, Ta đặt một dây chì giữa dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên. Ta không thể bỏ qua được nữa.

9 Các bàn thờ trên các nơi cao của Y-sác sẽ điêu tàn,
Các miếu thánh của Y-sơ-ra-ên sẽ hoang vu, Và Ta sẽ cầm gươm dấy lên nghịch lại nhà Giê-rô-bô-am.”

A-ma-xia và A-mốt

10 Thầy tế lễ A-ma-xia ở Bê-tên sai người báo cáo lên Giê-rô-bô-am, vua Y-sơ-ra-ên: “Tiên tri A-mốt âm mưu phản nghịch bệ hạ ngay giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên. Đất nước này không thể chứa nổi tất cả những lời ông ta nói. 11 A-mốt nói thế này: Vua Giê-rô-bô-am sẽ chết vì lưỡi gươm,

Dân Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị đày Xa khỏi quê hương.”

12 A-ma-xia nói với A-mốt: “Xin nhà tiên kiến mau rời khỏi đây. Tôi xin ông trở về xứ Giu-đa, sinh sống tại đó, và nói tiên tri tại đó. 13 Xin ông đừng nói tiên tri tại Bê-tên nữa, vì đây là đền thờ nơi vua thờ phượng, và cũng là đền thờ quốc gia nữa.” 14 A-mốt đáp lời A-ma-xia: “Tôi vốn không phải là tiên tri, cũng không phải là môn đồ của các nhà tiên tri. Tôi vốn là người chăm nuôi bò cừu và chăm quả sung. 15 Nhưng CHÚA đã bắt tôi ra khỏi việc chăn bầy. CHÚA bảo tôi: ‘Con hãy đi nói tiên tri cho dân Ta, là dân Y-sơ-ra-ên.’ 16 Và giờ đây, hãy nghe lời CHÚA.” Ông có bảo tôi:

“Chớ nói tiên tri cho dân Y-sơ-ra-ên,

Cũng đừng rao giảng cho dòng dõi nhà Y-sác.”

17 Cho nên, đây là lời CHÚA phán:

“Vợ ngươi sẽ hành nghề mãi dâm ngay trong thành,

Con trai con gái ngươi sẽ ngã dưới lưỡi gươm,

Người ta sẽ dùng dây đo chia đất ruộng ngươi,  còn ngươi, ngươi sẽ chết nơi đất khách quê người. Và dân Y-sơ-ra-ên chắc chắn sẽ bị đày xa khỏi quê hương.”

 

SUY GẪM:

C.14,15 A-mốt không định trở thành nhà tiên tri, cũng không phải là con trai của một nhà tiên tri. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời đã dấy A-mốt lên và khiến ông trở thành một tiên tri. Có lẽ A-mốt là một chủ trại chăn nuôi ở nông thôn, nhưng Chúa đã trực tiếp nói với ông. Ngài lựa chọn dân sự để làm công việc Ngài không dựa vào phẩm chất của họ nhưng dựa vào sự vâng phục. Hãy cầu nguyện để bạn có thể trở nên một công cụ vâng phục hữu hiệu của Đức Chúa Trời.

C.10-13 A-ma-xia, thầy tế lễ ở Bê-tên, đã chống nghịch ý muốn của Đức Chúa Trời khi dâng những lời tố cáo lên vua Giê-rô-bô-am. A-ma-xia đến gặp vua là người ông ta có thể nhìn thấy, và tảng lờ Đức Chúa Trời, vị Vua thực sự. Hơn nữa, A-ma-xia xuyên tạc Lời Chúa và buộc cho A-mốt tội phản nghịch, hòng ngăn cản A-mốt nói tiên tri. Chúng ta có đang sống giống như cách của A-ma-xia hay không, trước hết đến với người ngay lập tức có thể đáp ứng những nhu cầu hàng ngày của mình?

C.15,16 A-mốt không bao giờ rối trí trước những lời đe dọa của A-ma-xia, ông chỉ vâng phục Đức Chúa Trời. Hành động dũng cảm này cho thấy ông không sợ hãi quyền lực thế gian mà chỉ vâng theo mạng lệnh của Chúa. Bạn đang làm công việc Chúa được giao phó trung tín như thế nào?

Cầu nguyện Xin khiến con không bị phân tâm bởi những lo lắng của cuộc sống thường ngày mà xao lãng Lời Chúa, nhưng xin giúp con thực thi ý muốn Ngài.

Bình Luận:

You may also like