Home Chuyên Đề TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-20)

TẠI SAO LẠI LÀ GIÊ-RU-SA-LEM? (PHẦN XII-20)

by Hong An
30 đọc

Phn (Tiếp theo)

Chúa Jesus là Người Do Thái
Nhưng Ngài phải là người Do Thái, và là một phần của Giao ước Luật pháp này. Ngài đến không phải để bãi bỏ Luật pháp mà là để làm trọn Luật pháp (Ma-thi-ơ 5:17-20) – để tuân giữ theo một ý nghĩa hoàn hảo. Không có con người nào có thể làm một điều như vậy. Như một ví dụ, Chúa Jesus nói rằng hễ ai nhìn một người phụ nữ với sự ham muốn trong lòng thì đã trở thành kẻ ngoại tình, Ma-thi-ơ 5:27-28 “…Các con có nghe lời dạy: ‘Chớ phạm tội tà dâm.’ Nhưng Ta bảo cho các con biết: Hễ ai nhìn phụ nữ mà ham muốn thì trong lòng đã phạm tội tà dâm với người ấy rồi…” Phạm tội tà dâm không nhất thiết phải là một hành động. Chỉ nhìn với sự ham muốn thôi cũng đủ để trở thành kẻ vi phạm Điều Răn của Xuất Ê-díp-tô Ký 20:14, một trong Mười Điều Răn, và do đó bị Đức Chúa Trời nguyền rủa. Ga-la-ti 3:10 “…Còn những ai nhờ cậy vào công việc của luật pháp thì bị rủa sả; vì có lời chép: ‘Đáng rủa thay là kẻ không bền chí tuân giữ mọi điều đã chép trong sách luật pháp’…”

Chúa Jesus giữ Luật pháp thay cho chúng ta và sau đó chết thay cho chúng ta. Chỉ có duy nhất một người Do Thái có thể làm được điều đó, và người Do Thái đó đã làm. Đức Chúa Trời đã tạo nên Chúa Jesus trong lòng mẹ Ngài, vì vậy Ngài không có ‘nguyên tội’. Và trong suốt cuộc đời của Ngài, Ngài đã không phạm ‘kỷ tội’, nhưng hoàn toàn vâng phục Cha trên trời. Đức Chúa Trời thực sự đã chọn những người Do Thái để ban phước cho thế giới. Sự cứu rỗi đến từ người Do Thái, Giăng 4:22 “…Các ngươi thờ phượng Đấng các ngươi không biết, còn chúng ta thờ phượng Đấng chúng ta biết, vì sự cứu rỗi đến từ người Do Thái…”

Bây giờ tất cả điều này dẫn đến đâu trong mối quan hệ giữa chúng ta với Y-sơ-ra-ên và dân tộc Do Thái ngày nay? Chúa Jesus là một người Do Thái, và không thể là ai khác ngoài người Do Thái, nếu Ngài là Đấng Cứu Rỗi của thế giới.

Phao-lô là Người Do Thái
Sứ đồ Phao-lô là người Do Thái, để Phúc âm cho thế giới dân ngoại sẽ được sứ đồ Do Thái rao giảng cho dân ngoại. Phao-lô tóm tắt những đặc ân của người Do Thái trong Rô-ma 9:3-5: “…Vì tôi ước ao có thể chính mình bị nguyền rủa và dứt bỏ khỏi Đấng Christ thay cho anh em là đồng bào của tôi; tức là người Y-sơ-ra-ên, dân được hưởng [không phải đã từng mà là hiện nay vẫn vậy] danh phận con nuôi, vinh quang, lời giao ước [số nhiều, tất cả các Giao ước kể từ khi giao ước Áp-ra-ham được lập với Y-sơ-ra-ên, bao gồm Giao ước Mới, không một giao ước nào được thiết lập với Hội thánh – chỉ có Giao ước mới được mở ra trong ân điển của Đức Chúa Trời cho dân ngoại trong Công vụ 10], luật pháp, sự thờ phượng, và lời hứa [và tất cả những lời hứa mà Đức Chúa Trời đã hứa với dân Y-sơ-ra-ên sẽ được Ngài thực hiện cho và đối với dân Y-sơ-ra-ên]; là dân được sinh ra bởi các tổ phụ và từ dòng dõi nầy, về phần xác, đã sinh ra Đấng Christ, Đấng trên hết mọi sự, là Đức Chúa Trời đáng được chúc tụng đời đời. A-men…” Người Do Thái không phải là không có Đức Chúa Trời, nhưng họ chỉ có một điểm mù là không biết Chúa Jesus là ai.

Tình hình đó thậm chí sẽ thay đổi vào một ngày nào kia, khi ‘toàn thể Y-sơ-ra-ên’ sẽ nhận được sự mặc khải về Chúa Jesus bằng sự tuôn đổ đặc biệt của Đức Thánh Linh – Xa-cha-ri 12:10-14 “…Ta sẽ đổ thần ân điển và nài xin trên nhà Đa-vít và trên cư dân Giê-ru-sa-lem. Chúng sẽ nhìn xem Ta là Đấng chúng đã đâm, rồi chúng sẽ than khóc Ngài như người ta than khóc đứa con một, và sẽ thương tiếc Ngài như người ta thương tiếc con đầu lòng. Trong ngày ấy, sẽ có sự than khóc thảm thiết tại Giê-ru-sa-lem như sự than khóc Ha-đát Rim-môn trong đồng bằng Mê-ghi-đô. Đất nước nầy sẽ than khóc, mỗi gia tộc than khóc riêng biệt: gia tộc của nhà Đa-vít riêng, vợ con chúng cũng riêng; gia tộc của nhà Na-than riêng, vợ con chúng cũng riêng; gia tộc của nhà Lê-vi riêng, vợ con chúng cũng riêng; gia tộc Si-mê-i riêng, vợ con chúng cũng riêng; tất cả các gia tộc còn lại, mỗi gia tộc đều riêng, và vợ con chúng cũng riêng ra như thế…”
(Còn tiếp…)

Giáo s
ĩ Willem J. J. Glashouwer
Ch
tch Cơ Đốc Nhân vì Israel Quc tế
Ch
tch danh d Liên Minh Châu Âu vì Israel
Biên D
ch Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quc Tế 

https://www.facebook.com/C%C6%A1-%C4%90%E1%BB%91c-Nh%C3%A2n-V%C3%AC-Israel-Qu%E1%BB%91c-T%E1%BA%BF-108022747211273/photos/a.120082816005266/551591926187684

Bình Luận:

You may also like