Home Chuyên Đề MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 12: Bạn được hiệp nhất với Đấng Christ

MỌI SỰ ĐỀU TRỞ NÊN MỚI – Phần 12: Bạn được hiệp nhất với Đấng Christ

by Sưu Tầm
30 đọc

Một trong những đặc điểm của sự cứu rỗi là hiện nay chúng ta có sự hiệp nhất với Đấng Christ.

Trước khi được cứu, chúng ta ‘không có Đấng Christ’ (Ê-phê-sô 2:12).

Hiện nay chúng ta ở ‘trong Đức Chúa Giê-su Christ’ (Ê-phê-sô 1:1).

Sứ đồ Phao-lô vui mừng khi nói về ở ‘trong Đức Chúa Giê-su Christ’. Ông dùng câu này khoảng trên chín lần trong Ê-phê-sô 1:1-14.

Ở ‘trong Đức Chúa Giê-su Christ’ nghĩa là gì?

Tức là Đấng Christ là Đầu của chúng ta, Đấng Đại Diện cho chúng ta. ‘Trong A-đam’ chúng ta có tội và bị kết án: ‘trong Đức Chúa Giê-su Christ’ chúng ta được xưng công chính và được phóng thích (Rô-ma 5:12-21).

Tức là chúng ta có sự hiệp nhất sống động, thuộc thể với Đấng Christ (Giăng 15:4-5).

Trong Đấng Christ

 • chúng ta có tất cả những phước hạnh thuộc linh (Ê-phê-sô 1:3)
 • chúng ta được chọn (Ê-phê-sô 1:4)
 • chúng ta được yêu bởi Đức Chúa Trời (Rô-ma 8:39)
 • chúng ta được đưa đến gần Đức Chúa Trời (Ê-phê-sô 2:13)
 • chúng ta được trọn vẹn (Cô-lô-se 2:10)
 • chúng ta được tạo dựng mới lại (Ê-phê-sô 2:10)
 • chúng ta hiệp một (Ga-la-ti 3:28)
 • ngay cả sự chết không thể chia tách sự hiệp một này (1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:14-16).

Trở thành Cơ đốc nhân không chỉ là về niềm tin vào một bộ giáo lý. Tất nhiên niềm tin và đức tin đều rất quan trọng, nhưng mục đích cho công tác của sự cứu rỗi là hiệp một với Đấng Christ. Đó là phần chính của ý nghĩa khi trở thành Cơ đốc nhân. Đó là sự hiệp một với Đấng Christ sống động chân thực chứ không phải lý thuyết suông. Đây là lý do tại sao, hơn 160 lần trong Tân Ước, Phao-lô sử dụng từ ‘trong Ngài’, ‘trong Đấng Christ’, ‘trong Đức Chúa Giê-su Christ’.

‘Trong A-đam’ tức là trong tình trạng tự nhiên, điều kiện hoặc hoàn cảnh chúng ta được sinh ra. Trong hoàn cảnh đó:

 • tội lỗi và sự chết ngự trị (Rô-ma 5:17)
 • chúng ta ở dưới sự kết án của Chúa (Rô-ma 5:18)
 • cuộc đời của chúng ta là cuộc đời bất tuân Chúa (Rô-ma 5:19).

Đức Chúa Trời coi A-đam là người đứng đầu hoặc người đại diện cho chúng ta, nên những gì xảy ra cho ông cũng ảnh hưởng đến chúng ta. Khi chúng ta trở thành Cơ đốc nhân, Chúa Giê-su trở thành đầu của chúng ta, và Chúa coi những gì thật có về Đấng Christ được tính vào cho chúng ta. Để thấy lẽ thật này, hãy đọc Rô-ma 5:15-19 chậm rãi và cẩn thận.

(Còn tiếp)

Peter Jeffery
Xuất bản lần đầu năm 1976
Nhà xuất bản Brytirion, CF31 4DX, Wales, UK
Bản dịch của Vietnamese Missionary Institute

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like