Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 21 – Để Xóa Tội Lỗi Nhiều Người

Ngày 21 – Để Xóa Tội Lỗi Nhiều Người

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

 


 

Hê-bơ-rơ 9:23-28

23 Vậy, nếu các bản sao của các vật trên trời đều cần được thanh tẩy bằng các sinh tế thì các vật trên trời cần phải có sinh tế tốt hơn. 24 Vì Chúa Cứu Thế không ngự vào một nơi thánh do bàn tay người xây dựng, mô phỏng theo nơi thánh thật, nhưng Ngài ngự vào chính thiên đàng, để bây giờ xuất hiện đại diện chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời.

25 Ngài cũng không vào đó để dâng chính mình hết lần này đến lần khác như các vị trưởng tế phải vào nơi chí thánh hằng năm, dâng huyết không phải của họ.

26 Nếu thế, từ khi sáng tạo vũ trụ, Ngài đã phải chịu thống khổ nhiều lần rồi. Nhưng bây giờ, Ngài xuất hiện chỉ một lần vào thời kỳ cuối cùng, hy sinh chính mình để tiêu trừ tội lỗi.

27 Như đã được ấn định, loài người phải chết một lần, sau đó phải chịu xét đoán.

28 Vậy Chúa Cứu Thế đã hy sinh một lần: để xóa bỏ tội lỗi của nhiều người. Ngài sẽ xuất hiện lần thứ nhì, không phải để gánh tội lỗi nữa, nhưng để cứu rỗi những người trông đợi Ngài.

SUY GẪM:

Câu 23,24:

Đấng Christ ngự vào chính thiên đàng để xuất hiện đại diện cho chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Tức là Đấng Christ dâng chính Ngài làm của lễ để chúng ta được bước đến trước mặt Chúa. Đền tạm trong Cựu Ước, bày tỏ trước về chức vụ của Chúa Giê-su, được thanh tẩy nhờ huyết con thú, nhưng trong nơi thánh trên trời mọi sự cản trở mối thông công với Đức Chúa Trời đều bị loại bỏ nhờ huyết Đấng Christ là của lễ tốt đẹp hơn.

Câu 25,26:

Sự hy sinh của Đấng Christ hoàn toàn được trọn vẹn một lần cho tất cả. Dù các thầy tế lễ thượng phẩm trong Cựu Ước vào nơi thánh hàng năm với huyết những con thú khác nhau, song Đấng Christ dâng chính mình một lần đủ cả và cuối cùng làm trọn sự công chính hoàn hảo của Đức Chúa Trời vốn được kế hoạch từ trước sáng thế. Bạn có chắc chắn rằng sự cứu rỗi trong sự thương khó và sự chết của Đấng Christ giải quyết mọi tội lỗi của chúng ta? Liệu sự công bình kỳ diệu của Đức Chúa Trời vốn được làm trọn trong Đấng Christ có đang tể trị mọi khía cạnh trong đời sống bạn không?

Câu 27:

Con người được định phải chết một lần, sau đó phải đối diện sự phán xét. Con người phải chết, và sau sự chết, ai cũng phải đến trước mặt Chúa. Nếu tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Đấng Christ (Rô 6:23), bạn có chắc về kết quả cuối cùng của đời sống mình? Bạn có cùng một sự tin chắc về hy vọng vĩnh cửu giống như sự chắc chắc rằng thân thể vật lý của bạn một ngày sẽ phải chết?

Cầu nguyện:

Nguyện con suy gẫm về Chúa, Đấng phó dâng chính Ngài để dẫn con tới trước Đức Chúa Trời, và để con cam kết với Chúa sâu sắc hơn.

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like