Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 20 – Huyết Giao Ước

Ngày 20 – Huyết Giao Ước

by Ban Biên Tập
30 đọcHê-bơ-rơ 9:11-22

Chức Tế Lễ Của Chúa Cứu Thế Và Của Dòng Họ Lê-vi
11
Khi Chúa Cứu Thế xuất hiện làm vị thượng tế của những sự thiện hảo hiện có, Ngài đi suốt qua đền thờ vĩ đại hơn và toàn hảo không do bàn tay người xây dựng, tức là không thuộc về thế giới thọ tạo này. 12 Ngài không dùng huyết của dê đực hay bò con nhưng dùng chính huyết Ngài mà bước vào nơi chí thánh một lần đủ cả và được sự chuộc tội đời đời.

13 Vì nếu huyết của dê đực và bò đực cùng tro bò cái tơ đem rảy trên người ô uế còn thánh hóa họ cho được thanh sạch về thân xác, 14 thì huyết Chúa Cứu Thế là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời dâng hiến chính mình Ngài như một sinh tế không tì vết cho Đức Chúa Trời càng có hiệu lực muôn phần hơn, để thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những công việc chết để phụng vụ Đức Chúa Trời hằng sống.5 Vì thế, Ngài là Đấng trung gian của giao ước mới; như thế những người được kêu gọi có thể thừa hưởng cơ nghiệp đời đời Ngài đã hứa, vì Ngài đã chịu chết để chuộc họ khỏi những tội ác họ đã phạm dưới giao ước thứ nhất.

16 Trong trường hợp lập chúc thư, cần phải chứng tỏ người lập chúc thư đã chết, 17 vì lẽ chúc thư chỉ có giá trị khi người đã chết, nếu người lập chúc thư còn sống thì nó không hiệu lực.
18
Do đó, giao ước thứ nhất cũng phải dùng huyết mà thiết lập.
19
Sau khi công bố mọi điều răn của Kinh Luật cho toàn dân, Môi-se lấy huyết của bò con và dê đực với nước, rồi dùng dây len đỏ và cành bài hương rảy lên cả cuốn sách lẫn dân chúng,
20
mà nói: “Đây là huyết giao ước mà Đức Chúa Trời đã truyền cho các ngươi tuân giữ!” 21 Cả đền tạm cũng như tất cả khí dụng phụng vụ đều được ông rảy huyết như thế. 22 Theo Kinh Luật, hầu hết mọi vật đều được tẩy thanh bằng huyết, vì không đổ huyết thì không có sự tha tội.

SUY GẪM:

Câu 11,12

Đấng Christ vào nơi Chí Thánh một lần đủ cả bằng chính huyết Ngài và làm trọn sự cứu rỗi đời đời, sự chuộc tội hoàn hảo. Các thầy tế lễ trong Cựu Ước vào nơi Chí Thánh một năm một lần với huyết con thú, nhưng Đấng Christ vào nơi thánh trên trời một lần cho tất cả bằng huyết của Ngài. Ngợi khen huyết Giê-su, Đấng mở ra con đường một lần duy nhất không cần dâng của lễ lặp đi lặp lại.

Câu 15-17

Đấng Christ chết với địa vị là Đấng trung gian của giao ước mới. Chúng ta đã phá vỡ giao ước cũ đáng ra phải chết, nhưng Đấng Christ chết thay chúng ta để thiết lập chắc chắn giao ước của Đức Chúa Trời. Nhờ đó, chúng ta những người tin nơi Đấng Christ sẽ nhận được sản nghiệp đời đời như đã hứa. Ngài chết để tôi được sống vĩnh cửu trước Đức Chúa Trời Cha.

Câu 18-22

Sự tha thứ không bao giờ có hiệu lực nếu không có huyết là một phần của hệ thống của lễ được dâng lên trong giao ước của Môi-se. Việc “đổ huyết” dẫn đến sự chết, sự chết thiết lập giao ước, và kết quả là mối quan hệ của những người lập giao ước được phục hồi. Ngày nay dưới giao ước mới, qua huyết Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời mở ra con đường tha thứ cho những ai kết hiệp với Chúa Giê-su (Mác 14:24). Bạn có cam chắc rằng mọi tội lỗi đã được tha thứ nhờ huyết (của sự sống)? Hãy hầu việc Chúa trong giữa niềm tin chắc về sự tha tội, thay vì cứ bị trói buộc với những tội lỗi trong quá khứ.

Cầu nguyện: Cảm tạ Đức Chúa Trời về ân điển tẩy sạch chúng con bằng huyết Đấng Christ, xin giúp con từ bỏ những thái độ và hành vi tội lỗi.

Bình Luận:

You may also like