Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 22 – Sự Thánh Sạch Của Thầy Cả

Ngày 22 – Sự Thánh Sạch Của Thầy Cả

by Ban Biên Tập
30 đọcSách Lê Vi 21:16-22:9

16 CHÚA phán dạy Môi-se:

17 Con nói với A-rôn: Trong các con cháu ngươi, thuộc mọi thế hệ trong tương lai, không một ai có khuyết tật được phép đến gần để dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời. 18 Không ai có một trong các khuyết tật sau đây được phép đến gần: mù loà, què quặt, mặt mày biến dạng hay chân tay quá dài, 19 chân tay có tật, 20 gù lưng, lùn tịt, mắt có tật, lở loét, có lát, hòn nang dập. 21 Trong số con cháu của thầy tế lễ A-rôn, ai có bất kỳ khuyết tật nào cũng không được đến gần để dùng lửa dâng các lễ vật cho CHÚA. Vì khuyết tật, người đó không được đến gần để dùng lửa dâng các lễ vật cho CHÚA. Vì khuyết tật, người đó không được đến gần để dâng bánh cho Đức Chúa Trời. 22 Người đó được phép ăn bánh dâng cho Đức Chúa Trời, kể cả vật chí thánh và vật thánh; 23 nhưng vì có khuyết tật, người ấy không được phép đến gần bức màn hay bàn thờ mà xúc phạm đến nơi thánh Ta. Ta là CHÚA, Đấng thánh hóa họ.
24 Vậy, Môi-se thuật các lời này lại cho A-rôn, các con trai người và cho toàn dân Y-sơ-ra-ên.

22

1 CHÚA phán dạy Môi-se: 2 Con căn dặn A-rôn và các con trai người phải coi trọng các lễ vật thánh người Y-sơ-ra-ên đem dâng cho Ta, để họ không xúc phạm đến danh thánh Ta. Ta là CHÚA.3 Con nói với họ rằng: Con cháu các ngươi thuộc mọi thế hệ trong tương lai, nếu có ai đang bị ô uế mà đến gần các của lễ thánh do người Y-sơ-ra-ên dâng hiến cho CHÚA thì phải khai trừ khỏi sự hiện diện của Ta. Ta là CHÚA.4 Trong con cháu A-rôn, nếu có ai mắc bệnh phung, hay cơ thể xuất chất dơ, người đó không được ăn của lễ thánh cho đến khi được tinh sạch. Nếu có ai đụng đến vật gì đã bị xác chết hay bị người xuất tinh làm ô uế, 5 hay nếu đụng đến một loại bò sát, hay đụng đến một người bị ô uế về bất cứ lý do gì, người ấy sẽ bị ô uế.

6 Người bị ô uế vì một trong các trường hợp này sẽ bị ô uế đến tối. Người ấy không được phép ăn của lễ thánh nếu chưa tắm trong nước.
7 Sau khi mặt trời lặn, người ấy sẽ được sạch, rồi sau đó được phép ăn các của lễ thánh, là thực phẩm của mình.

8 Con cháu A-rôn không được ăn thịt thú vật chết tự nhiên hay bị thú rừng cắn xé, để khỏi bị ô uế. Ta là CHÚA.9 Các thầy tế lễ phải làm theo những điều Ta dạy bảo để không mang tội và không chết vì khinh lờn mạng lệnh Ta. Ta là CHÚA, Đấng thánh hóa họ.Câu 22:2,3:

Khi thầy tế lễ không coi trọng các lễ vật dâng lên Chúa hay làm theo cách không thánh sạch, Đức Chúa Trời bị xúc phạm. Tất cả mọi tạo vật, trong đó có tôi, đều thuộc về Chúa. Chính vì thế, tất cả tạo vật trên thế gian phải được sử dụng theo ý định của Đức Chúa Trời. Tôi có hầu việc theo sự kêu gọi của Chúa một cách tận tụy và trung tín?

Câu 21:16-24:

Không một hậu duệ nào của A-rôn có những khuyết tật được nhận lãnh trọng trách làm thầy tế lễ. Điều này không có nghĩa Đức Chúa Trời phân biệt đối xử với những người tin kính bị khuyết tật. Luật lệ này nhấn mạnh đến sự toàn hảo và tinh sạch của thầy tế lễ cũng như của lễ vật. Nếu thầy tế lễ không tòan hảo, ông ta không thể chăm sóc những người khác một cách trọn vẹn. Cơ Đốc nhân ngày nay, những thầy tế lễ của Phúc Âm, cũng phải từ bỏ đời sống bất khiết để làm công việc Chúa. Có thói quen nào tôi cần phải phát huy hay từ bỏ?

Câu 22:4-9:

Người bị ô uế không được phép ăn của lễ thánh cho đến khi được tinh sạch. Nếu có ai động đến những vật không tinh sạch, bản thân người đó sẽ bị ô uế. Vì thế, thầy tế lễ không được làm cho chính mình bị ô uế bằng việc ăn những đồ không tinh sạch. Vì người nào tinh sạch có thể ăn những của lễ dâng, ân sủng của Chúa Cứu Thế cũng ban cho người nào ăn năn tội lỗi mình và tin nhận sự tha thứ của Chúa Giê-su bởi đức tin.

Cầu nguyện:

Con nguyện gìn giữ bản thân cùng gia đình thánh sạch, và thực thi trọng trách của thầy tế lễ một cách tốt nhất. mạng lệnh Ta.

Bình Luận:

You may also like