Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 08 – Đức Chúa Trời Đội Cho Chúa Giê-xu Mão Vinh Hiển Và Tôn Trọng

Ngày 08 – Đức Chúa Trời Đội Cho Chúa Giê-xu Mão Vinh Hiển Và Tôn Trọng

by Ban Biên Tập
30 đọc


Hê-bơ-rơ 2:1-9

1 Vậy, ta càng phải lưu ý hơn nữa đến những điều đã nghe, để khỏi bị trôi lạc. 2 Vì nếu sứ điệp của các thiên sứ là chắc chắn và mỗi kẻ phạm pháp, bất tuân đều bị trừng phạt công minh 3 thì ta làm sao thoát khỏi nếu coi thường ơn cứu rỗi vĩ đại đến thế? Ơn cứu rỗi ấy được Chúa truyền dạy từ ban đầu, rồi được những người đã nghe xác nhận cho chúng ta.
4
Đức Chúa Trời cũng xác chứng bằng các dấu lạ, phép mầu, nhiều thứ phép lạ và các ân tứ Thánh Linh mà Ngài phân phối theo ý muốn mình.5 Vì Đức Chúa Trời không đặt thế giới tương lai mà chúng ta nói đây dưới quyền các thiên sứ, nhưng một câu trong Kinh Thánh đã chứng quyết rằng:
6
“Loài người là gì mà Chúa nhớ đến.

Con loài người là chi mà Chúa lưu ý.

7 Chúa đặt con người thấp hơn các thiên sứ một chút.
Chúa đội cho con người mão hoa vinh quang, danh dự
8
Và đặt mọi vật dưới chân người.”

Khi đặt mọi vật dưới chân người, Đức Chúa Trời không chừa gì cả. Nhưng hiện nay, chúng ta chưa thấy con người khắc phục vạn vật. 9 Nhưng chúng ta lại thấy Đức Giê-su, dù được đặt thấp hơn các thiên sứ một chút, nay lại đội mão hoa vinh quang, danh dự vì Ngài đã chịu chết, để bởi ân sủng Đức Chúa Trời, Ngài chết thay cho mọi người.

SUY GẪM:

Câu 6-8

Đức Chúa Trời ban cho Chúa Giê-su thẩm quyền cai trị muôn vật. Thi thiên 8:4-6 cho biết con người được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời, cũng được ban cho thẩm quyền hoàng vương của Đức Chúa Trời để phục hồi vai trò quản trị mọi tạo vật. Trước giả sách Hê-bơ-rơ đang công bố rằng Chúa Giê-su đã đến như một con người đúng nghĩa để hoàn thành sứ mạng này. Như vậy, sứ mạng quản trị muôn loài được hoàn thành thông qua sự chết của Chúa Giê-su nhập thể tại nơi thập tự giá, sự phục sinh, và thăng thiên của Ngài. Ngợi khen Chúa, Đấng đã đến trong hình hài con người, hoàn thành sứ mạng của Ngài, và phục hồi địa vị hoàn hảo cho chúng ta được trở lại làm vua trên muôn loài thọ tạo.

Câu 9

Chúa Giê-su nếm sự chết cho muôn người. Song, Ngài không chết luôn, mà được đội cho mão triều vinh hiển và tôn trọng qua sự phục sinh. Hãy suy gẫm xem cách nào sự chết và sự sống lại của Đấng Christ có thể kinh nghiệm được trong đời sống tôi ngày hôm nay.

Câu 1-4

Chúng ta phải chú ý cẩn thận về Phúc Âm, về điều chúng ta nghe và hiểu rõ để không bị trôi lạc. Khi bất tuân lời được ban qua thiên sứ, người ta đều phải chịu sự trừng phạt lớn và kinh khiếp. Thế thì, nếu chúng ta bỏ qua lời Đấng Christ, Đấng trổi hơn những thiên sứ, thì sự trừng phạt dành cho sự bất tuân của chúng ta sẽ chẳng đáng sợ hơn biết bao? Chúng ta phải bám chắc lấy Phúc Âm lớn mình đã nghe và hiểu qua việc suy gẫm lời Chúa, và lưu ý để không bị rơi vào sự ngu dại như Ê-sau coi nhẹ lời Ngài (12:16, 17). Hãy giữ vững lời Chúa cách chắc chắn nếu bạn không muốn trôi dạt giữa những ngọn sóng hoài nghi của nhân thế. Điều này tức là vâng theo lời Chúa mọi lúc mọi nơi không chút lưỡng lự.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con nguyện vâng theo Lời Ngài.

Bình Luận:

You may also like