Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 07 – Đức Chúa Trời Đã Phán Qua Con Ngài

Ngày 07 – Đức Chúa Trời Đã Phán Qua Con Ngài

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Hê-bơ-rơ 1:1-14

1 Ngày xưa, Đức Chúa Trời đã dùng các tiên tri phán dạy tổ phụ chúng ta nhiều lần, nhiều cách. 2 Đến những ngày cuối cùng này, Đức Chúa Trời lại phán dạy chúng ta bởi Đức Con mà Ngài đã lập lên kế thừa vạn vật; cũng qua Con ấy, Ngài đã sáng tạo vũ trụ.3 Con là phản ảnh của vinh quang Ngài, là dấu ấn của bản thể Ngài. Dùng lời quyền năng mình, Ngài duy trì vạn vật. Sau khi hoàn thành cuộc thanh tẩy tội lỗi, Con ngồi bên phải Đấng Tôn Nghiêm trên các tầng trời.
4
Con Ngài cao quý hơn các thiên sứ, như danh vị Con thừa hưởng cũng cao hơn danh vị của các thiên sứ vậy.
5
Vì có bao giờ một thiên sứ nào được Đức Chúa Trời bảo:
“Ngươi là Con Ta,Ngày nay ta đã sinh ngươi”hoặc“Ta sẽ làm Cha người. Và người sẽ làm Con Ta”?

6 Lại nữa, khi đưa Con Trưởng Nam vào trần gian, Đức Chúa Trời phán:“Tất cả các thiên sứ của Đức Chúa Trời hãy thờ lạy Con!”7 Nói về thiên sứ, Ngài bảo:“Ngài sáng tạo các thiên sứ như trận gió, và các đầy tớ Ngài như ngọn lửa”

8 Nhưng nói về Con, Ngài phán:“Hỡi Đức Chúa Trời, Ngôi Ngài tồn tại đời đời,vương trượng công chính là vương trượng của vương quốc Ngài.9 Chúa yêu chuộng công chính và ghét vô đạo.Nên Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của Chúa Ctd: cho nên, hỡi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của Chúa

đã xức dầu vui mừng cho Chúa, đặt Chúa cao cả hơn các đồng bạn Ngài.”Ctd: xức dầu vui mừng cho Chúa hơn các đồng bạn Ngài 10 Đức Chúa Trời cũng phán:“Chúa ơi, ban đầu Chúa xây nền móng cho quả đất, các tầng trời là công trình tạo tác của bàn tay Chúa.11 Trời đất sẽ tiêu tan nhưng Chúa vẫn vĩnh hằng.Tất cả đều sẽ cũ mòn như chiếc áo.12 Chúa sẽ cuốn chúng lại như chiếc áo choàng,Chúng sẽ thay đổi như y phục. Nhưng Chúa vẫn y nguyên,các năm của Chúa sẽ không bao giờ cùng.”13 Có bao giờ Đức Chúa Trời phán bảo một thiên sứ:“Con hãy ngồi bên phải Ta cho đến khi Ta bắt các kẻ thù Con làm bệ dưới chân Con?”14 Không phải tất cả các thiên sứ là các thần phục dịch được sai đi hầu hạ những người sẽ được thừa hưởng ơn cứu rỗi sao?

SUY GẪM:

Câu 1, 2a

Trong những ngày sau rốt này Đức Chúa Trời bày tỏ chính Ngài qua việc phán bởi Con Ngài là Chúa Giê-su Christ. Dù trong quá khứ Đức Chúa Trời phán qua các tiên tri nhiều lần nhiều cách, giờ đây Ngài làm chắc chắn mọi sự và bày tỏ chính Ngài qua Con. Bởi đó, không có điều gì mới hơn hay tốt hơn lời này. Khi có quá nhiều tiếng nói trong thế gian, bạn sẽ lắng nghe tiếng của ai?

Câu 2b, 3

Đức Chúa Trời lập Chúa Giê-su là Đấng kế tự vạn vật, thông qua lời Ngài, Đức Chúa Trời để Ngài sáng tạo và duy trì thế giới. Ngài cũng làm sạch mọi tội chúng ta và ngự bên phải Đấng Uy Nghi trên thiên đàng. Đấng Christ quyền năng, đã sáng tạo và duy trì vũ trụ, cũng làm sạch tội lỗi chúng ta bằng quyền năng Ngài. Không có tội lỗi nào Chúa chúng ta không tha được.

Câu 4, 6

Đức Chúa Trời ban vinh hiển vượt trội cho Con Ngài, là vinh hiển mà các thiên sứ không thể sánh nổi, nên chính các thiên sứ phải thờ phượng Ngài. Danh Giê-su được ban cho từ Đức Chúa Trời là danh tuyệt vời, “Con trai của Đức Chúa Trời”. Như vậy, chỉ duy Ngài xứng đáng nhận vinh quang của muôn loài vạn vật. Liệu chúng ta có dâng lên Chúa sự thờ phượng phải lẽ chưa?

Câu 10, 12

Chúa là đời đời. Mọi thứ đều thay đổi, nhưng Chúa không thay đổi vì Ngài là Đấng Tạo Hóa. Ngày nay Ngài yêu thương chúng ta. Hãy sống đẹp lòng Đức Chúa Trời trong tình yêu không dời đổi của Ngài.

Cầu nguyện: Tạ ơn Chúa về sự tha thứ của Ngài và ân sủng cho con được hưởng vương quốc đời đời.

Bình Luận:

You may also like