Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 09 – Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Thành Tín Và Đầy Lòng Thương Xót

Ngày 09 – Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Thành Tín Và Đầy Lòng Thương Xót

by Ban Biên Tập
30 đọc

 


Hê-bơ-rơ 2:10-18, 3:1-6

10 Vì Đức Chúa Trời là cứu cánh và nguồn gốc của vạn vật, khi muốn đem nhiều con cái đến vinh quang, đã hành động thật đúng là khiến Đấng Tác Giả của sự cứu rỗi được hoàn hảo qua các thống khổ.11 Cả Đấng thánh hóa và những người được thánh hóa đều là con một Cha. Vì thế, Đức Giê-su không thẹn mà gọi họ là anh chị em,12 Ngài phán:“Con sẽ công bố danh Chúa cho anh chị em con.Giữa hội chúng, Con sẽ ca ngợi Chúa: 3 ‘Ta sẽ tin cậy Ngài.’ ”và“Tôi đây, với con cái Đức Chúa Trời ban cho tôi.”14 Như thế, vì con cái dự phần vào huyết và thịt nên Ngài cũng dự phần như vậy, để khi chịu chết, Ngài có thể tiêu diệt kẻ thống trị sự chết là quỷ vương 15 và giải phóng những người vì sợ chết phải làm nô lệ suốt đời.16 Dĩ nhiên, Ngài không giúp đỡ các thiên sứ nhưng giúp đỡ dòng dõi Áp-ra-ham. Ctd: dĩ nhiên, Ngài không trở thành thiên sứ nhưng trở thành dòng dõi Áp-ra-ham

17 Vì lý do đó, Ngài phải trở nên giống như anh em Ngài trong mọi mặt để làm vị thượng tế, đầy lòng thương xót và thành tín trước mặt Đức Chúa Trời để đền tội cho dân chúng. 18 Vì chính Ngài đã chịu khổ khi bị cám dỗ nên mới có thể giúp đỡ những người bị cám dỗ.

3

1 Vậy thưa anh chị em thánh, là những người được hưởng ơn kêu gọi từ trời, anh chị em hãy tập trung tư tưởng vào Đức Giê-su là sứ giả và vị thượng tế mà chúng ta xưng nhận. 2 Ngài trung tín với Đấng đã lập Ngài lên cũng như Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời.

3 Đức Giê-su được vinh quang hơn Môi-se cũng như người xây nhà được vinh dự hơn cái nhà. 4 Nhà nào cũng có người xây cất, còn Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên vạn vật.
5
Môi-se trung tín trong cả nhà Đức Chúa Trời như một người đầy tớ và làm chứng về những điều sẽ được loan báo trong tương lai.

6 Nhưng Chúa Cứu Thế thì trung tín như con trai quản trị nhà Đức Chúa Trời. Nhà Đức Chúa Trời chính là chúng ta nếu chúng ta giữ vững lòng tin cậy và tự hào trong niềm hy vọng của mình cho đến cuối cùng.
SUY GẪM:

Câu 10

Để đem chúng ta đến vinh hiển, Đức Chúa Trời đã khiến Đấng Christ, tác giả của sự cứu rỗi chúng ta, trở nên hoàn hảo thông qua sự chịu khổ. Dù Đấng Christ đã hoàn hảo trước khi chịu khổ, Ngài còn trở nên một con người hoàn hảo cho chúng ta, và nếm trải khổ đau khi Đức Chúa Trời cho chúng ta kinh nghiệm sự của rỗi của Ngài.

Câu 11-13

Đức Chúa Trời cho chúng ta làm anh em, chị em với con trai của Ngài là Chúa Giê-su Christ và Ngài không hổ thẹn về điều này. Tôi hạnh phúc ra sao với sự thật rằng Đấng Christ không xấu hổ khi gọi tôi là anh em, chị em của Ngài?

Câu 17,18

Thông qua chức vụ của Đấng Christ như một thầy tế lễ cả thượng phẩm trung tín và đầy dẫy nhân từ, Chúa làm nên sự chuộc tội cho chúng ta. Như chính Ngài phải từng trải khổ đau, Ngài cũng ban hy vọng cho những ai đang gặp nan đề. Tôi đang đối diện nỗi đau nào? Trong mọi sự, hãy nương dựa nơi Ngài, Đấng chuộc tội chúng ta và an ủi chúng ta trong hoạn nạn.

Câu 3:1

Đấng Christ là sứ đồ và là thầy tế lễ thượng phẩm chúng ta xưng nhận. Hãy suy gẫm sâu sắc về Chúa Giê-su, Đấng phải chịu đau khổ, chịu chết trong xác thịt và chiến thắng khải hoàn.

Câu 3:2-6

Đấng Christ là Con trai thành tín đối với Cha là Đấng đã lập Ngài. Như Môi-se đã thành tín với Đức Chúa Trời như một tôi tớ, Đấng Christ thành tín chăm nom cho dân Ngài trong cương vị là Con của Đức Chúa Trời Đấng sáng tạo vạn vật. Chúng ta là dân của Đức Chúa Trời, được Ngài quan tâm, chăm sóc. Vậy nên, hãy nắm chắc sự đảm bảo và niềm tự hào của niềm hy vọng này trong mọi khổ đau.

Cầu nguyện: Nguyện con nương dựa nơi Chúa trong mọi nan đề của con và vui mừng trong niềm hy vọng.

Bình Luận:

You may also like