Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 27 – Đức Chúa Trời Đấng Báo Thù

Ngày 27 – Đức Chúa Trời Đấng Báo Thù

by Ban Biên Tập
30 đọc

 

I Các Vua 21:11-29

11 Những người trong thành, tức các trưởng lão và những người quyền quý sống trong thành, làm y như lời Giê-sa-bên đã gởi cho họ. Theo như thư bà gởi cho, 12 họ rao một cuộc kiêng ăn, và đặt Na-bốt ngồi trước dân thành. 13 Hai kẻ làm chứng dối bước vào, ngồi đối diện Na-bốt. Hai tên vô lại đó tố cáo Na-bốt trước mặt dân thành rằng: “Na-bốt đã rủa sả Đức Chúa Trời và vua.” Vậy họ đem Na-bốt ra ngoài thành và ném đá cho ông chết. 14 Rồi họ gởi tin cho Giê-sa-bên bảo: “Na-bốt đã bị ném đá và đã chết.”

15 Khi Giê-sa-bên nghe tin Na-bốt đã bị ném đá và đã chết, Giê-sa-bên đến nói với A-háp: “Xin vua hãy đi, chiếm lấy vườn nho của Na-bốt, người Gít-rê-ên, mà hắn đã không chịu bán cho vua để lấy tiền, vì Na-bốt không còn sống nữa, nhưng đã chết rồi.” 16 Vừa khi A-háp nghe tin Na-bốt đã chết, A-háp đứng dậy, đi xuống vườn nho của Na-bốt, người Gít-rê-ên, để chiếm đoạt cho mình.

Ê-li Tuyên Bố Án Phạt Của Chúa

17 Bấy giờ có lời của CHÚA đến với Ê-li người Thi-sê-be rằng: 18 “Hãy đi gặp vua A-háp của Y-sơ-ra-ên, đang cai trị tại Sa-ma-ri. Nầy, nó đang ở trong vườn nho của Na-bốt, là sản nghiệp nó đã chiếm đoạt cho mình. 19 Ngươi hãy nói với nó rằng: CHÚA phán như vầy: ‘Có phải ngươi đã giết người và cướp của chăng?’ Ngươi cũng hãy nói với nó: ‘CHÚA phán như vầy: Tại chỗ chó đã liếm máu của Na-bốt, chó cũng sẽ liếm máu của ngươi.”

20 A-háp nói với Ê-li: “Hỡi kẻ thù của ta, ngươi đã bắt quả tang được ta sao?” Tiên tri Ê-li đáp: “Tôi đã bắt quả tang được vua rồi. Vì vua đã tự bán mình để làm điều ác trước mặt CHÚA, nên Ngài phán: 21 ‘Ta sẽ mang tai họa đến trên ngươi. Ta sẽ thiêu rụi hậu tự ngươi. Ta sẽ diệt khỏi nhà A-háp mọi người nam trong Y-sơ-ra-ên, bất kể nô lệ hay tự do. 22 Ta sẽ khiến nhà ngươi giống như nhà của Giê-rô-bô-am, con trai Nê-bát, và giống như nhà của Ba-ê-sa, con trai A-hi-gia, vì ngươi đã chọc giận Ta và đã gây cho Y-sơ-ra-ên phạm tội.’

23 Còn về Giê-sa-bên, thì CHÚA phán: ‘Chó sẽ ăn thịt Giê-sa-bên trong khu vực Gít-rê-ên.’

24 Ai thuộc gia đình A-háp chết trong thành sẽ bị chó ăn thịt, còn ai trong gia đình nó chết ngoài đồng sẽ bị chim trời ăn thịt.”

25 Thật chẳng có ai giống như A-háp, là kẻ đã tự bán mình để làm điều ác trước mặt CHÚA, và bị vợ là Giê-sa-bên xúi giục. 26 A-háp đã hành động cách ghê tởm là đi theo các hình tượng, như dân A-mô-rít đã làm; họ là những kẻ mà CHÚA đã đuổi đi trước mặt dân Y-sơ-ra-ên.

27 Khi A-háp nghe những lời đó thì vua xé quần áo mình, lấy bao gai che đậy da thịt mình, kiêng ăn, nằm trong tro, và bước đi cách thiểu não.

28 Bấy giờ có lời của CHÚA đến với Ê-li người Thi-sê-be rằng: 29 “Ngươi có thấy A-háp đã hạ mình như thế nào trước mặt Ta chăng? Bởi vì nó đã hạ mình trước mặt Ta, nên Ta sẽ không giáng tai họa xuống trong đời nó; nhưng trong đời con nó, Ta sẽ giáng tai họa xuống trên nhà nó.”

Suy gẫm: Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 18, 19

Đức Chúa Trời báo thù cho những người giống như Na-bốt – phải đối diện với một cái chết bất công. A-háp sẽ chết giống như Na-bốt. Đây là sự báo oán vì đã cướp đi mạng sống của người khác vô cớ. Đức Chúa Trời làm điều tương tự cho tất cả những kẻ làm đổ huyết vô tội trong dân Ngài (Khải 6:10; 18:20). Bạn có đang phải đối diện những hoàn cảnh bất công? Đức Chúa Trời sẽ báo ứng về hoàn cảnh bất công của bạn.

Câu 21, 22

A-háp bị quở trách vì đi xuống con đường tội lỗi như Giê-rô-bô-am đã phạm trước đây. Đức Chúa Trời muốn các vua từ bỏ tội lỗi và biết kính sợ Ngài. Nhưng dòng dõi hoàng tộc cả thảy đều bất tuân đối với Ngài và hậu quả là hậu duệ hoàng tộc dường như không được hoàn thành. Nhưng thông qua Đấng Christ, dòng dõi của Đa-vít được hoàn thành. Qua sự tể trị của Vua thánh, dân sự từ bỏ tội lỗi và có thể sống trong công lý, công bình và bình an.

Câu 20, 21

Ê-li chỉ ra tội lỗi của A-háp và cảnh báo rằng sự trừng phạt của Chúa sẽ giáng trên vua. A-háp đã bán mình cho tội lỗi và làm điều ác trong mắt Chúa. Phao-lô nói chúng ta chớ phó thân thể mình làm công cụ cho tội lỗi nhưng dâng thân thể cho Chúa làm đồ dùng của sự công bình (Rô 6:13).

Câu 23

Sự trừng phạt Giê-sa-bên thật trầm trọng. Mụ không chết một cách đáng giá. Bị chó ăn thịt cho chúng ta biết rằng mụ sẽ bị một cái chết đầy bi kịch thậm chí không được chôn cất. Khi mụ có quyền lực ai cũng sợ hãi. Nhưng khi mẹ chết không ai phải tốn một giây phút ngoái nhìn. Đây là số mệnh cho những kẻ làm điều gian ác.

Cầu nguyện

Lạy Chúa, khi tội lỗi của con được chỉ ra, nguyện con không bào chữa nhưng khiêm nhu trước Ngài.

Bình Luận:

You may also like