Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 28 – Các Tiên Tri Nói Tiên Tri Giả

Ngày 28 – Các Tiên Tri Nói Tiên Tri Giả

by Ban Biên Tập
30 đọc

I Các Vua 22:1-14

Y-sơ-ra-ên Và Giu-đa Liên Minh Chống Lại A-ram

1 Suốt ba năm, giữa A-ram và Y-sơ-ra-ên không có chiến tranh. 2 Nhưng vào năm thứ ba, vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa xuống thăm vua Y-sơ-ra-ên. 3 Vua của Y-sơ-ra-ên nói với bầy tôi của mình: “Các ngươi biết đó, Ra-mốt Ga-la-át là địa phận của chúng ta, nhưng chúng ta chẳng làm gì cả để lấy nó lại từ tay vua A-ram.”

4 Vua nói với Giê-hô-sa-phát: “Vua có muốn đi đánh Ra-mốt Ga-la-át với tôi không?”

Giê-hô-sa-phát trả lời: “Tôi cũng như vua, quân dân tôi cũng như quân dân vua, chiến mã tôi cũng như chiến mã vua.” 5 Tuy nhiên Giê-hô-sa-phát cũng nói thêm với vua Y-sơ-ra-ên: “Nhưng chúng ta phải cầu hỏi ý CHÚA trước đã.”

6 Vậy vua Y-sơ-ra-ên tập họp các tiên tri lại với nhau. Có khoảng bốn trăm vị cả thảy. Vua hỏi họ, “Ta có nên tiến đánh Ra-mốt Ga-la-át, hay là nên đình lại?”

Họ đáp: “Vua hãy lên đánh đi. Vì Chúa sẽ phó nó vào trong tay vua.” 7 Nhưng Giê-hô-sa-phát hỏi: “Ở đây còn có vị tiên tri nào của CHÚA nữa mà chúng ta có thể cầu vấn chăng?”

 

8 Vua của Y-sơ-ra-ên nói với vua Giê-hô-sa-phát: “Còn một người nữa mà chúng ta có thể cầu hỏi ý CHÚA; đó là Mi-chê, con của Giêm-la; nhưng tôi ghét ông ấy, vì ông ấy không bao giờ nói tiên tri điều gì lành về tôi, mà toàn là điều dữ thôi.”
Giê-hô-sa-phát nói: “Xin vua đừng nói như thế.”

 

9 Vậy vua Y-sơ-ra-ên truyền cho một vị quan đến và bảo: “Hãy lập tức đưa Mi-chê, con của Giêm-la, đến đây.”

10 Khi ấy vua của Y-sơ-ra-ên và vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa, mỗi người đều mặc vương bào, ngồi trên ngai của mình, trong sân đạp lúa, gần lối vào ở cổng thành Sa-ma-ri, và tất cả các tiên tri đều nói tiên tri trước mặt họ. 11 Sê-đê-kia, con trai Kê-na-nia, làm cho mình một cặp sừng bằng sắt, và nói: “CHÚA phán như vầy: Với các sừng nầy, vua sẽ húc dân A-ram cho đến khi chúng bị tuyệt diệt.”

12 Tất cả các tiên tri đều nói như vậy, mà rằng: “Hãy lên Ra-mốt Ga-la-át và được chiến thắng. CHÚA sẽ phó nó vào trong tay vua.”

Mi-chê Báo Trước Sự Thất Trận

 

13 Sứ giả được sai đi mời Mi-chê nói với ông: “Nầy, tất cả các vị tiên tri kia đều nói những lời hợp với ý của vua; mong rằng lời ông cũng phù hợp với lời họ mà nói lên sự tán thành.”

14 Nhưng Mi-chê đáp: “Thật như CHÚA hằng sống chứng giám, tôi chỉ có thể nói những gì CHÚA bảo tôi nói mà thôi.”

 

Suy gẫm: Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 4

Qua lời của Giê-hô-sa-phát chúng ta có thể nói rằng Y-sơ-ra-ên và Giu-đa đã trở nên một cộng đồng. Giê-rô-bô-am cố gắng hiệp nhất đất nước thông qua chiến tranh nhưng Đức Chúa Trời không muốn sự hiệp nhất đến thông qua chiến tranh giữa các anh em. Vậy mà, hai vương quốc luôn chiến trận nghịch nhau. Họ làm vậy vì muốn mở rộng bờ cõi và gia tăng sức mạnh. Trong Đấng Christ chúng ta là một thân thể và một gia đình. Bạn có coi nhẹ sự thật này và vẫn ganh đua chống lại nhau? Bạn có làm tổn thương người khác lúc cố gắng làm vững mạnh bản thân?

Câu 6, 8

Vua triệu tập rất nhiều các tiên tri, khoảng 400 người. Vua muốn nghe xem mình sẽ thắng hay thua nếu ra trận. Có một tiên tri vua không gọi đến vì tiên tri này luôn nói tiên tri những điều xấu về vua. Tên vị tiên tri là Mi-chê. Vua không muốn nghe rằng mình đang làm một điều gì đó sai trật. Vua chỉ muốn nghe các tiên tri nói mọi điều tốt đẹp. Bạn không thể biết được ý muốn thật của Đức Chúa Trời nếu làm như vậy. Khi lắng nghe lời khuyên của người khác, có phải bạn chỉ muốn nghe những điều tốt? Có Kinh Thánh ở đó để dạy dỗ và quở trách chúng ta để làm những điều đúng. Chúng ta nhận lời quở trách nếu có làm điều gì đó chống nghịch lại Lời của Đức Chúa Trời để nhờ đó sửa lại cho đúng.

Câu 6, 11, 12

Tất cả các tiên tri kể cả Sê-đê-kia đều nói nếu họ đi lên Ra-mốt Ga-la-át và đánh quân A-ram họ sẽ chiến thắng. Họ đã bị một thần lừa dối chiếm ngự. Dù có rất nhiều vị tiên tri, nhưng chỉ một tiên tri nói Lời chân thật của Đức Chúa Trời một cách chính xác. Bạn có nhạy bén với những lời dạy dỗ của Thánh Linh không?

Cầu nguyện

Nguyện con được nhạy bén với sự dạy dỗ của Đức Thánh Linh và sống ngay thẳng như một con cái của Đức Chúa Trời.

Bình Luận:

You may also like