Home Chuyên Đề Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Chín

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Chín

by Hong An
30 đọc

 “Kẻ nào thắng, Ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời Ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; Ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời Ta, danh của thành Đức Chúa Trời Ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời Ta mà xuống, cùng danh mới Ta, mà viết lên trên người. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh.” – Khải-huyền 3:12-13

Đền của Đức Chúa Trời là gì? Trên thực tế, đó dĩ nhiên chính là Đền Thờ mà Sa-lô-môn đã xây dựng tại Giê-ru-sa-lem. Nhưng Đền Thờ đó đã bị hủy phá bởi Vua Nê-bu-cát-nết-xa và người Ba-by-lôn vào năm 587 trước Công Nguyên.

Đền Thờ mới, một đền thờ nhỏ hơn rất nhiều sau đó đã được xây dựng bởi Vua Xô-rô-ba-bên. (Sách Ma-thi-ơ 1:12 nói về nguồn gốc của Vua này rằng: “Khi đã bị đày qua nước Ba-by-lôn, thì Giê-chô-nia sanh Sa-la-thi-ên; Sa-la-thi-ên sanh Xô-rô-ba-bên.” và Lu-ca 3:27 chép: “…Giô-đa con Giô-a-nan, Giô-a-nan con Rê-sa, Rê-sa con Xô-rô-ba-bên, Xô-rô-ba-bên con Sa-la-thi-ên, Sa-la-thi-ên con Nê-ri.”) … Và bởi Giê-hô-sua, Thầy Tế Lễ Cả, người được biểu trưng tôn lên làm vua bởi Xa-cha-ri. Sách Xa-cha-ri 6:9-14 chép: “9 Có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: 10 Ngươi khá lấy những kẻ khỏi phu tù trở về từ Hiên-đai, từ Tô-bi-gia, từ Giê-đa-gia, nội ngày đó ngươi khá đến và vào nhà Giô-si-a, con trai Sô-phô-ni, là chỗ chúng nó từ Ba-by-lôn đã đến. 11 Hãy nhận lấy bạc và vàng làm mũ triều thiên đội trên đầu thầy tế lễ cả Giê-hô-sua, con trai Giô-xa-đác. 12 Ngươi khá nói cùng người rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân có phán như vầy: Nầy, có một người tên là Chồi mống, sẽ nứt ra từ chỗ người, và người ấy sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va. 13 Chính người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va; và chính người sẽ được sự oai nghiêm, ngồi cai trị trên ngôi mình, làm thầy tế lễ ở trên ngôi mình; và sẽ có mưu hòa bình ở giữa cả hai. 14 Nhưng mũ triều thiên sẽ thuộc về Hê-lem, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia, và Hên, con trai của Sô-phô-ni, để làm sự ghi nhớ trong đền thờ Đức Giê-hô-va.”

Đền Thờ thứ hai này sau đó đã được mở rộng một cách hùng vĩ và đẹp đẽ hơn rất nhiều bởi Vua Hê-rốt. Ông đã khởi xây dựng lại đền thờ này vào năm 19 trước Công Nguyên và hoàn thành nó vào năm 12 trước Công Nguyên, tuy nhiên toàn bộ công trình chỉ được chính thức hoàn thiện vào năm 64 sau Công Nguyên. Người Do Thái đã vùng dậy khởi nghĩa vào năm 66 (chỉ hai năm sau đó) đã đem vô số quân của La-Mã, là những người sự chỉ huy của Quốc Vương La-Mã sau này là Titus, phá hủy toàn bộ Đền Thờ này khi họ chiếm được Giê-ru-sa-lem vào năm 70 sau Công Nguyên. Không còn một hòn đã nào chồng trên hòn đã nào, y như Chúa Giê-xu đã phán.

Lu-ca 21:5-6 và 20-24 chép: “Có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ dâng làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: ‘Những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây, sẽ không còn một hòn đã nào chồng trên hòn khác mà không đổ xuống.’… Vả, khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Giê-ru-sa-lem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến.  Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi; ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai, và đàn bà cho con bú! Vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ, và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân nầy. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm, sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại, thành Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được trọn.” Và điều đó đã xảy ra chính xác như những gì Thiên Chúa đã phán trước.

Vậy, ngày nay Đền Thờ của Đức Chúa Trời là gì? Từ tiếng Hy-lạp được dùng ở đây là ‘NAOS’, với ý nghĩa liên hệ đến nơi Chí Thánh của một Đền Thờ, mà chỉ có các Thầy Tế lễ được phép vào. Bất cứ khi nào từ “Temple” (Đền Thờ) được sử dụng trong Sách Khải Huyền, nó sẽ đề cập đến thánh địa tôn nghiêm, là nơi Thiên Chúa ngự. Cùng xem trong Khải-huyền 7:15 , 11:7 , đoạn 2 và 19 , 14:15 và đoạn 17 , 15:5, đoạn 6 và 8 , 16:1 và đoạn 17 , 21:22. Ngoại trừ trong Khải-huyền 11:1-2, thì Đền Thờ được đề cập đến ở đây chắc chắn là Đền Thờ mới chưa được xây dựng tại Giê-ru-sa-lem.

Những người vượt qua được, là những người chiến thắng, tất nhiên sẽ không trở thành những cái trụ trong Đền Thờ theo nghĩa đen! Họ sẽ trở thành những cột trụ trước mặt Đức Chúa Trời và trước Ngai của Ngài trong Nơi Thánh Tôn Nghiêm, giống như họ là những cột trụ trong Nhà Đức Chúa Trời trên đất, trong Hội Thánh, như Gia-cơ, Sê-pha và Giăng. Phao-lô viết trong Ga-la-ti 2:7-9 rằng: “…nhận biết ân điển đã ban cho tôi, thì Gia-cơ, Sê-pha, Giăng, là những người được tôn như cột trụ, trao tay hữu giao kết với chúng tôi, tức là Ba-na-ba và tôi,…” Tại đó họ là những ‘hòn đá sống’. Và trong 1 Phi-e-rơ 2:6 nói với chúng ta: “Vì trong Kinh Thánh có chép rằng: Nầy, ta đặt tại Si-ôn hòn đá góc nhà đã chọn lựa và quý báu; Ai tin đến đá ấy sẽ không bị xấu hổ (ấy chính là Đấng Christ).” Sớm thôi, những hòn ‘đá sống’ (được nhắc đến ở trên) sẽ trở nên những cột trụ trong Đền Thờ Giê-ru-sa-lem trên Trời! Mối giao kết cùng Đấng Chí Cao sẽ không bao giờ còn bị chia rẽ. Khải-huyền 21:2-3 chép: “Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi Ngài mà đến, nói rằng: Này, đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân Ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng…”

Họ sẽ được ban cho ba tên gọi mới. Đấng Christ sẽ viết trên họ – Danh của Đức Chúa Trời, cha Ngài; và tên Vợ mới cưới của Chiên Con, bởi cớ đó là Giê-ru-sa-lem mới, và tên mới mà Ngài gọi họ… Sách Khải-huyền 21:9-10 chép: “Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con. Rồi tôi được Thánh Linh cảm động, thiên sứ đó đưa tôi đến trên một hòn núi lớn và cao, và chỉ cho tôi thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống…” Giê-ru-sa-lem mới ấy sẽ từ nơi Đức Chúa Trời xuống trên đất này một ngày nào đó.

Sách Khải-huyền 2:17 chép: “Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội Thánh: Kẻ nào thắng, Ta sẽ ban cho ma-na đương giấu kín; và ta sẽ cho nó hòn sỏi trắng, trên đó có viết một tên mới, ngoài kẻ nhận lấy không ai biết đến.” Ê-sai 62:2 chép: “Bấy giờ các nước sẽ thấy sự công bình ngươi, các vua sẽ thấy sự vinh hiển ngươi, ngươi sẽ được xưng bằng tên mới mà miệng Đức Giê-hô-va đặt cho.” Ê-sai 65:15 chép: “Danh các ngươi sẽ còn lại làm tiếng rủa sả cho những kẻ lựa chọn của Ta; Chúa Giê-hô-va sẽ giết ngươi; nhưng Ngài sẽ lấy danh khác đặt cho các tôi tớ mình.”

Những người chiến thắng tại Bẹt-găm đã tự mình được nhận một tên mới; những người ở Phi-la-đen-phi sẽ mang Danh Mới của Đấng Christ. Danh Xưng này là gì? Không ai biết đó là gì cả. Nầy  là điều bí mật của chàng rể với Vợ của Người.

Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài. Như Thi-thiên 23:6 chép: “Quả thật, trọn đời tôi, phước hạnh và sự thương xót sẽ theo tôi; Tôi sẽ ở trong nhà Đức Giê-hô-va cho đến lâu dài.” Giăng 12:26 chép: “Nếu ai hầu việc ta, thì phải theo ta, và ta ở đâu, thì kẻ hầu việc ta cũng ở đó; nếu ai hầu việc ta, thì Cha ta ắt tôn quý người.” Kể cả chẳng còn có Đền Thờ nào, như Khải-huyền 21:22 chép: “Ở đó, tôi không thấy đền thờ nào; vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, và Chiên Con đều là đền thờ của thành.” Khi đó Chúa sẽ ở trong mọi loài: “Khi muôn vật đã phục Ngài, thì bấy giờ chính mình Con sẽ phục Đấng đã làm cho muôn vật phục mình, hầu cho Đức Chúa Trời làm muôn sự trong muôn sự.” Sự đồn công của Đức Chúa Cha và Đức Chúa Giê-xu Christ bắt đầu từ đây, và sẽ còn tiếp cho đến đời đời. Chúng ta trở nên con cái trong Thành Giê-ru-sa-lem trên Thiên Đàng. “…nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta”, Phao-lô viết trong Ga-la-ti 4:26.

Đôi khi thật khó để giải thích chính xác ý nghĩa của cụm từ “Temple of God” (Đền Đức Chúa Trời) là gì, khi đọc trong các câu mà cách diễn đạt này được sử dụng. Liệu nó có đề cập đến “Đền Đức Chúa Trời” trên đất là nơi mà sau đây đứa con của sự phản nghịch, gian tà, kẻ tự tôn mình lên trên tất cả, kẻ tự xưng mình là Chúa, tự tôn mình lên, sẽ đến tại đó? Sách 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4 chép: “Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.”

Có khi nào điều này có nghĩa rằng Anti-Christ sẽ bước vào Hội Thánh, vào Cộng đồng Cơ Đốc nói chung, đem những giáo lý của con người và tuyên bố rằng đó là thánh, giống như Sa-tan đã nói với Ê-va trong Sáng-thế-ký 3:5? Ma-quỷ/Con rắn đã nói với Ê-va rằng “nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai ngươi ăn trái cây đó, mắt mình mở ra, sẽ như Đức Chúa Trời, biết điều thiện và điều ác.” Trong Ê-phê-sô 2:19-22 chép, ‘Dường ấy, anh em chẳng phải là người ngoại, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ, và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em đã được dựng lên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri, chính Đức Chúa Giê-xu là đá góc nhà, cả cái nhà đã dựng lên trên đá đó, sắp đặt cách hẳn hoi, để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy, anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh.”

Trong các ghi chép của mình, khi Phao-lô sử dụng từ “Temple” (Đền/Đền Thờ), thì cách diễn đạt này chưa bao giờ ám chỉ đến tòa nhà trong thành Giê-ru-sa-lem. Thân thể của anh chị em chính là Đền Thờ, ông nói trong 1 Cô-rinh-tô 3:16-17. Cùng với nhau, mỗi chúng ta là những người tin, đều là một Đền Thờ mà Chúa ngự bởi Thánh Linh của Ngài. “Chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống”, Phao-lô đã nói trong 2 Cô-rinh-tô 6:16 như vậy. Chính anh chị em, là Hội Thánh thật, là “Đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống”.

Vậy ông có ý gì khi nói trong 2 Tê-sa-lô-ni-ca 2:3-4 rằng: ““Mặc ai dùng cách nào, cũng đừng để họ lừa dối mình. Vì phải có sự bỏ đạo đến trước, và có người tội ác, con của sự hư mất hiện ra, tức là kẻ đối địch, tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lạy, rất đỗi ngồi trong đền Đức Chúa Trời, chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời.”

Điều này không phải ám chỉ đến một đền thờ được xây lại tại Giê-ru-sa-lem hay sao? Hay đó là Cộng Đồng cơ đốc nói chung? Cơ Đốc Nhân, Hội Thánh sẽ trở nên bội đạo? Hay là cả hai, khi con người tội ác sẽ gây ảnh hưởng/tiêm nhiễm đến phần lớn Hội Thánh của Chúa trên trái đất này, và chinh phục được những người Do Thái giáo ở Israel và vào trong đền thờ? Theo quan điểm của tôi, Phao-lô đang đề cập đến Hội Thánh trong thời kì cuối cùng.

Dù cho trường hợp này có thể là gì: Hội Thánh thật của Chúa Giê-xu cần phải biết rằng không ai có thể cướp họ khỏi tay của Ngài. Giăng 10:27-29 chép: “Chiên ta nghe tiếng ta, ta quen nó, và nó theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời; nó chẳng chết mất bao giờ, và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là Đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay Cha.”

Cầu chúc bình an!

Tác giả: Willem J.J. Glashouwer – Christians for Israel International

Dịch & Biên tập: Cơ Đốc Nhân vì Israel Quốc Tế

Bình Luận:

You may also like