Home Chuyên Đề Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Năm (Phần Cuối)

Sách Khải Huyền – “Hãy Viết” Lần Thứ Năm (Phần Cuối)

by Hong An
30 đọc

“Cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Bẹt-găm rằng: Nầy là lời phán của Đáng có thanh gươm nhọn hai lưỡi: Ta biết nơi ngươi ở; đó là ngôi của quỷ Sa-tan; ngươi đã vững lòng tôn danh ta, không chối đạo ta; dầu trong những ngày đó, An-ti-ba, kẻ làm chứng trung thành của ta đã bị giết nơi các ngươi, là nơi Sa-tan ở. Nhưng ta có điều quở trách các ngươi…” – Khải-huyền 2:12-14a

Việc chống lại tất cả mọi điều không phải là đặc điểm của Cơ Đốc nhân chân chính, nhưng trở thành một người làm chứng trung thành mới là biểu hiện của một Cơ Đốc nhân Thật.

‘Kẻ làm chứng trung thành của Ta’

Thật tuyệt vời làm sao khi có thể được nghe điều này từ chính miệng của Đấng Làm Chứng Thành Tín! Khải-huyền 1:5 chép “…lại từ nơi Đức Chúa Giê-xu Christ là Đấng làm chứng thành tín, sinh đầu nhứt từ trong kẻ chết và làm Chúa của các vua trong thế gian!…” ‘Nhưng Ta có điều quở trách các ngươi…’ Không phải tất cả mọi người ở đó đều giống như An-ti-ba. Đã có một vài người đã học theo ‘sự dạy dỗ của Ba-la-am’ (đạo Ba-la-am). Hãy đọc trong Dân-số-ký từ chương 22 đến 24. Đạo đó chính xác là như thế nào?

Ba-la-am đã được mời đến để rủa sả Israel. Nhưng khi đứng trên đỉnh núi trong sa mạc Si-na-i nhìn xuống các trại quân của hàng trăm ngàn người Israel, ông đã la lên rằng: “Kẻ mà Đức Chúa Trời không rủa sả, tôi sẽ rủa sả làm sao? Kẻ mà Đức Chúa Trời không giận mắng tôi sẽ giận mắng làm sao? Vì từ đỉnh các núi, tôi thấy người, Từ đầu cao gò dống, tôi nhìn người: Kìa, là một dân ở riêng ra, sẽ không nhập số các nước” (Dân-số ký 23:8-9). Nói theo như Kinh Thánh thì có hầu hết các quốc gia trên thế giới ngày nay đang hiệp lại với nhau thành Liên Hiệp Quốc, duy chỉ có Israel là quốc gia duy nhất hiện đang đứng một mình và thật sự ‘không nhập vào số các nước’ trên thế giới.

Ba-la-am đã không thể rủa sả tuyển dân của Đức Chúa Trời, tuy nhiên ông ta chắc hẳn đã muốn làm điều đó. Sau cùng ông ta đã không thể tìm được điều gì chống lại họ, nhưng sự ghen ghét phi lí trí trong ông đã tìm ra cách để kéo những người này đi xuống, làm cho họ trở nên bất lực và vô vọng. Vậy, Ba-la-am đã khuyên Ba-lác, vua của Mô-áp điều gì? “Hãy mời dân Israel đến với những bữa tiệc thịnh soạn và những buổi dâng sinh tế của Vua, rồi đưa những người đàn bà (con gái Mô-áp) đến giữa vòng họ. Sớm thôi vua sẽ thấy thái độ của dân này – sự dâm loạn và dâng của cúng thần tượng.” Kế hoạch gian ác của Ba-la-am đã quyến dụ những người nam của Israel vào trong những hành vi vô luân của dân ngoại, điều này khiến họ đi từ chỗ sự sáng vào sự phạm tội trong tốt tăm.

Nhưng sự sáng có quan hệ gì đến sự tối tăm chăng? “Dân Y-sơ-ra-ên ở tại Si-tim, khởi thông dâm cùng những con gái Mô-áp. Con gái mời dân sự ăn sinh tế cúng các thần mình; dân sự ăn và quỳ lạy trước các thần chúng nó. Y-sơ-ra-ên cúng thờ thần Ba-anh Phê-ô; cơn giận của Đức Giê-hô-va bèn nổi lên cùng Y-sơ-ra-ên. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng: Hãy bắt các đầu trưởng của dân sự, và treo lên trước mặt Đức Giê-hô-va, đối cùng mặt trời, để cơn giận của Đức Giê-hô-va xây khỏi Y-sơ-ra-ên.” Dân-số ký 25:1-4 chép.

Giô-suê 24:2, 9-10 và 14 chép: ‘Giô-suê nói cùng cả dân sự rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời Y-sơ-ra-ên có phán như vầy: Tổ phụ các ngươi, là Tha-rê, cha của Áp-ra-ham, và Na-cô, thuở xưa ở phía bên sông (tức sông Ở-phơ-rát), và hầu việc các thần khác…’ ‘…Ba-lác, con trai Xếp-bô, vua Mô-áp, chỗi dậy chinh chiến với Y-sơ-ra-ên, sai đòi Ba-la-am, con trai Bê-ô, đăng rủa sả các ngươi. Nhưng ta không muốn nghe Ba-la-am; vì vậy, người buộc phải chúc phước cho các ngươi, và ta giải cứu các ngươi khỏi tay Ba-lác…’ ‘…Vậy bây giờ, hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và phục sự Ngài cách thành tâm và trung tín; hãy bỏ xa các thần mà tổ phụ các ngươi hầu việc bên kia sông, và tại xứ Ê-díp tô; phải phục sự Đức Giê-hô-va.’ Sách Phục-truyền 23:5 chép ‘Nhưng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi không chịu nghe Ba-la-am, bèn đổi sự rủa sả ra sự chúc phước cho ngươi, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi thương mến ngươi.”

2 Cô-rinh-tô 6:14-18 chép “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hội hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng? Đấng Christ và Bê-li-an nào có hòa hiệp chi, hay là kẻ tin có phần gì với kẻ chẳng tin? Có thể nào hiệp đền thờ ĐỨc Chúa Trời lại với hình tượng tà thần? Vì chúng ta là đền thờ của Đức Chúa Trời hằng sống, như Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ ở và đi lại giữa họ; ta sẽ làm Đức Chúa Trời của họ, và họ làm dân ta. Bởi vậy Chúa phán rằng: Hãy ra khỏi giữa chúng nó, hãy phân rẽ ra khỏi chúng nó, Đừng đá động đến đồ ô-uế , thì ta sẽ tiếp nhận các ngươi: Ta sẽ làm Cha các ngươi, các ngươi làm con trai con gái ta, Chúa Toàn-năng phán như vậy.”

Đó là ý muốn của Chúa khiến chúng ta được làm cho thánh sạch; 1 Tê-sa-nô-ni-ca 4:3-5 “Vì ý muốn Đức Chúa Trời, ấy là khiến anh em nên thánh: tức là phải lánh sự ô-uế, môi người phải biết giữ thân mình cho thánh sạch và tôn trọng, chẳng bao giờ sa vào tình dục luông tuồng như người ngoại đạo, là kẻ không nhìn biết Đức Chúa Trời.”

Trong xã hội hiện đại của chúng ta ngày nay, thịt không còn được mua bán từ một người đồ tể có liên quan đến của cúng thần tượng. Tuy nhiên, “sự trộn lẫn vào thế gian’ có thể nằm ở nhiều hình thức khác nhau. Thậm chí ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy điều này đang diễn ra trên khắp thế giới, liên hệ với chúng ta qua mạng xã hội và internet. Một hình thức của việc “hòa nhập với thế giới” có thể là sự ham thích và phó thân thể cùng các cảm quan của bản thân vào với âm nhạc của thế gian, vào những buổi tiệc tùng, vào tình dục vô luân, và những thuyết siêu nhiên cùng sự hổ lốn của nó; thậm chí trong các Hội Thánh nữa, Các cuộc trò chuyện đầy mê hoặc cùng với những người đại diện cho các tôn giáo khác trên thế giới như thể đang nói chuyện với các Cơ Đốc nhân cùng đức tin với mình. Rồi học cách thực hành kĩ thuật thiền định của Phật giáo và Hindu giáo ví dụ như Yoga; chấp nhận việc quan hệ tình dục trước và ngoài hôn nhân, ‘yêu đương phóng túng’. Coi những hành vi phi giới tính và đồng giới ngang hàng với tình yêu giữa một người nam và một người nữ mà Đức Chúa Trời tạo dựng; sống thử trong các mối quan hệ, mặc dù không ở cùng nhau nhưng vẫn có quan hệ xác thịt; sử dụng chất kích thích hóa học gây “dãn nở tâm trí”, thuốc phiện, v.v… Có những người bị nghiện, bị lôi cuốn vào những hoạt động trên trong khi vẫn tiếp tục tự xưng mình là một tín đồ chân chính, một Cơ Đốc Nhân thật. Điều này là không thể!

Cuối bảng danh sách tuyệt vời về những anh hùng đức tin trong sách Hê-bơ-rơ chương 11, có một điều đáng lưu ý, đó là: “THẾ GIAN KHÔNG XỨNG CHO HỌ Ở” (câu 38a). Đó là lý do vì sao họ phải lưu lại rày đây mai đó như những kẻ khách lạ. Vì vậy, sách Hê-bơ-rơ 12:1 chép rằng “…Thế thì, vì chúng ta được nhiều người chứng kiến vây lấy như đám mây rất lớn…”, như An-ti-ba và Polycarp và hết thảy những người đã tử vì đạo trong lịch sử Hội Thánh, chúng ta hãy hạ hết thảy tội lỗi, cùng hết thảy những điều gây ngăn trở hoặc những sự dễ dàng gây vướng bận cho chúng ta sang một bên. Hãy chạy với sự bền đỗ trong cuộc chạy đã được ấn định cho chúng ta – hãy hướng mắt của chúng ta lên Chúa Giê-xu, Đấng tiên phong và là nền của Đức Tin Hoàn Hảo – trong khi chúng ta chiến đấu để giật giải về sự kêu gọi thiên thượng.

Phi-líp 2:14-16a chép “…Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian; cho đến nỗi tới ngày của Đấng Christ…”

Tác giả: Willem J.J. Glashouwer – Christians for Israel International

Dịch & Biên tập: Cơ Đốc Nhân Vì Israel Quốc Tế

*Vui lòng bấm vào link để đọc bài trước: https://hoithanh.com/56064/sach-khai-huyen-hay-viet-lan-thu-tam.html

Bình Luận:

You may also like