Home Dưỡng Linh Radio Mana Thuộc Linh – Phần 63: Sứ điệp rao truyền

Radio Mana Thuộc Linh – Phần 63: Sứ điệp rao truyền

by Radio Mana Thuộc Linh
30 đọc

Kinh thánh:  Ma-thi-ơ 10: 5-8
5Ấy đó là mười hai sứ-đồ Đức Chúa Jêsus sai đi, và có truyền rằng: Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; 6song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên. 7Khi đi đường, hãy rao-giảng rằng: Nước thiên-đàng gần rồi. 8Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ. Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không.

Lời ngỏ: 
Ngày nay có một số tổ chức tôn giáo tự xưng là họ đã nhận được “sứ điệp từ trời” và họ cũng có nhiều chiến dịch truyền bá rộng rãi những sứ điệp đó. Tuy nhiên, khi đi sâu vào tìm hiểu thì sẽ thấy đó chỉ là những sứ điệp giả mạo từ con người mà đến hoặc từ sự dẫn dụ của thế giới tối tăm chứ không phải từ Trời mà xuống. Điều đáng nói là có nhiều người bởi sự tò mò đã tìm hiểu hoặc có những tín hữu Cơ Đốc không hiểu biết Lời Chúa cách rõ ràng đã tin vào và đang góp phần quảng bá cho các “sứ điệp từ trời” giả mạo này. 
Tuy nhiên có nhiều người sẽ hỏi là làm sao biết đó là sứ điệp giả mạo? Cách duy nhất để nhận biết là tra xét xem những sứ điệp đó có giống với sứ điệp chân thật từ trời đã được Đấng từ trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu xuống thế giới này rao báo hay không. Sứ điệp mà Chúa Cứu Thế Giê-xu rao báo và các sứ giả của Ngài cũng đang tiếp tục rao truyền cho thế giới chỉ là một, không hề thay đổi.

    Trong ba năm chức vụ của Chúa Giê-xu trên đất, Ngài đã đặc biệt lựa chọn và kêu gọi 12 môn đồ và sai ra đi từng đôi một. Phần Kinh Thánh vừa đọc hôm nay là lời Chúa Giê-xu trực tiếp truyền dạy cho các môn đồ ra đi như những đại sứ của Ngài. Trong lời truyền dạy này Chúa Giê-xu đã hướng dẫn họ cần đi đến đâu và truyền rao sứ điệp gì.
    Đối tượng mà các môn đồ cần rao truyền sứ điệp trước hết là dân Do Thái như lời Chúa phán bảo trong câu 5-6 “Đừng đi đến dân ngoại,cũng đừng vào một thành nào của dân Sa-ma-ri cả; song thà đi đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên”.  Điều này không có nghĩa là Chúa không yêu thương Dân Ngoại hay người Sa-ma-ri là dân Do Thái lai tạp, nhưng kế hoạch của Đức Chúa Trời chưa phải lúc dành cho họ. Sau này Chúa đã kêu gọi sứ đồ Phi-e-rơ rao giảng cho Dân Ngoại, đặc biệt là sứ đồ Phaolô trở thành một giáo sĩ mang sứ điệp của Ngài đến với Dân Ngoại như lời Chúa phán trong Công vụ 9:15 “Ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng Ta, để đem Danh Ta đồn ra trước mặt các dân ngoại”.
    Chúa Giê-xu giới hạn cho các sứ giả đầu tiên của Ngài trước hết chỉ “đến với chiên lạc mất của nhà Y-sơ-ra-ên” Tình trạng của dân Do Thái lúc bấy giờ được ví như những con chiên đang bị tan lạc khỏi bầy và chức vụ của Chúa Giê-xu trước hết hướng vào người Do Thái đang bị tan lạc này. Và các sứ giả của Chúa cũng là người Do Thái nên việc rao truyền cho đồng bào của họ là ưu tiên trước hết. Nếu họ đến với những dân tộc không phải là người Do thái thì họ sẽ phải đối diện với nhiều cản trở về văn hóa, về chủng tộc, về ngôn ngữ… mặt khác, khi người Do thái biết những sứ giả này đến với dân ngoại trước thì bởi sự phân biệt của dân Do Thái mà họ sẽ không tiếp rước những sứ giả của Chúa nữa.
    Sứ điệp mà các đại sứ của Chúa cần rao truyền rất ngắn gọn và rõ ràng: “Khi đi đường, hãy rao giảng rằng: Nước thiên đàng gần rồi.” (câu 7)  Điều mà họ cần rao báo không phải là một giáo lý cao siêu hay một lẽ đạo huyền bí gì, nhưng rao giảng về “Nước Thiên Đàng” hay còn gọi là “Nước Trời” Đây cũng là chủ đề trọng tâm mà Chúa Giê-xu đã rao giảng xuyên suốt trong chức vụ của Ngài như đã được bốn sách Phúc  m ghi lại. Lúc bấy giờ, dân Do Thái đang trông đợi Đấng Mê-si-a thành lập vương quốc của Ngài. Họ hi vọng có một vương quốc chính trị và quân sự để giải phóng họ khỏi người La Mã và đưa họ quay trở về với những ngày vinh quang dưới quyền cai trị của Đa-vít và Sa-lô-môn. Khi Chúa Giê-xu đến, Ngài cũng đề cập đến một vương quốc nhưng là một vương quốc thuộc linh. Vương quốc (Nước Trời) đó đang ở rất gần. Chúa Giê-xu chính là Đấng Mê-si đã đến và Ngài đã bắt đầu Nước của Ngài trên đất này trong lòng của những người theo Ngài. Nước Trời đã đến rồi. Khi Chú Giê-xu đến Ngài đã hé lộ một phần về Nước Trời cho thế giới này. Chúa Giê-xu đã làm nhiều phép lạ để hé lộ cho nhân loại biết Nước Trời rất gần với người có đức tin. Với khái niệm này thì Nước Trời ở bất cứ nơi nào, bất cứ thời nào và bất cứ người nào tôn Chúa Giê-xu lên làm Vua trong lòng của minh và mời Ngài tể trị và điều khiển đời sống mình. Rồi sẽ đến một ngày Nước Trời được hoàn thành trọn vẹn ở trên đất này. Khi đó, điều ác sẽ bị tận diệt và mọi người sẽ sống hoà bình với nhau.
    Ngoài ra, sứ điệp của sứ giả Nước Trời không chỉ ở lời nói mà còn ở việc làm nữa. Chúa Giê-xu truyền cho họ “Hãy chữa lành kẻ đau, khiến sống kẻ chết, làm sạch kẻ phung, và trừ các quỉ.” (câu 8a)  Tất cả các lệnh truyền này của Chúa Giê-xu được hiểu theo hai ý nghĩa. Về  thuộc thể, Chúa Giê-xu đến để ban sự chữa lành và khỏe mạnh về thuộc thể cho người nào tiếp nhận sứ điệp của Ngài và quan trọng hơn là ý nghĩa thuộc linh, người nào tin Chúa Giê-xu sẽ được cứu rỗi linh hồn, được tha thứ tội lỗi và được sự biến đời sống tâm linh. Mỗi phép lạ do Chúa Giê-xu làm ra là một sự bày tỏ lòng thương xót và tình yêu thương của Ngài đối với con người. Vì thế Chúa ban cho các sứ giả của Ngài uy quyền để làm các việc lạ lùng này không chỉ là xác thực uy quyền của sứ điệp mà họ rao giảng mà còn là những dấu hiệu chỉ ra tình yêu thương của Đức Chúa Trời.
    Con người vốn dĩ thích nhận lãnh mà chẳng muốn ban cho. Các tôn giáo đòi hỏi tín đồ của họ phải làm công quả, công đức thì mới được nhận lãnh phước phần, còn các tiên tri giả đều muốn người ta tôn vinh mình, con người thích lấy cái tôi và sự ích kỷ của mình làm trung tâm. Nhưng đối với Chúa Giê-xu là Đấng ban cho, Đấng luôn bày tỏ lòng thương xót và tình yêu hy sinh của Ngài. Vì thế, các sứ giả của Ngài không rao truyền sứ điệp Nước Trời và làm những phép lạ vì lợi ích cho cá nhân họ, hay là tự tôn chính mình mà luôn nhớ dâng vinh hiển lên cho Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu phán: “Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không”. Đức Chúa Trời đã ban “cho không” chúng ta những ân tứ lớn lao, nhờ đó mà chúng ta có được những năng lực, sức lực, trí lực, tài lực để hầu việc Chúa và để giúp đỡ cho nhiều người, đó là cách chúng ta ban “cho không” như Lời Chúa truyền dạy.

Kết luận:
Sứ điệp của Chúa Giê-xu rất rõ ràng “Nước Đức Chúa Trời đã đến gần” Chúa Giê-xu đã đến và Ngài mang Nước Trời đến với từng người. Nước Trời được bày tỏ qua quyền năng của Chúa Giê-xu trong đời sống của những con người tiếp nhận Ngài. Sứ điệp “Nước Đức Chúa Trời đã đến gần” mà sứ giả của Chúa đang rao truyền không phải là lời nói suông nhưng đó là sự biến đổi khi Chúa Giê-xu bước vào đời sống và sự hiện diện của Ngài trên mỗi cá nhân của những người tin Chúa Giê-xu.

Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-xu, Ngài đã đến thế gian và chính Ngài là sứ điệp từ trời cho mỗi chúng con.  Xin Chúa cho con nhận biết Nước Trời đang ở gần và xin giúp con đáp ứng lại sứ điệp của Ngài. Xin thêm năng quyền và sức lực mới trên con, để đời sống con được Chúa dùng để rao truyền sứ điệp của Chúa cho thế giới. Con cầu nguyện trong Danh Chúa Giê-xu. Amen.

Nguồn: Radiomanavn.blogspot.com

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like