Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 14 – Nhận Biết Ân Điển Dành Cho Tôi

Ngày 14 – Nhận Biết Ân Điển Dành Cho Tôi

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 14                      NHẬN BIẾT ÂN ĐIỂN DÀNH CHO TÔI

Ga-la-ti 2:1-10

Các Sứ Đồ Tại Giê-ru-sa-lem Nhìn Nhận Phao-lô.

1 Mười bốn năm sau, tôi lại lên thành phố Giê-ru-sa-lem cùng với Ba-na-ba, cũng có Tích đi theo nữa. 2 Tôi theo lời mạc khải đi lên đó và đã trình bày Phúc Âm mà tôi đã truyền giảng giữa người ngoại quốc cho họ, nhưng chỉ trình bày riêng cho những người được tôn trọng, vì e rằng cuộc chạy đua của tôi trước đây và bây giờ trở nên vô ích chăng. 3 Dù Tích, người cùng đi với tôi là một người Hy Lạp cũng không bị ép buộc phải chịu cắt bì.

4 Sở dĩ như thế là vì mấy anh em giả xâm nhập; len lỏi dò thám sự tự do mà chúng tôi có trong Chúa Cứu Thế Giê-su để bắt chúng tôi làm nô lệ. 5 Đối với những kẻ đó, chúng tôi không chịu nhượng bộ chút nào, dù chỉ trong giây phút, để chân lý của Phúc Âm được vững bền giữa anh chị em.

6 Còn về những người được coi là quan trọng đi nữa thì cũng không quan hệ gì đến tôi. Đức Chúa Trời không thiên vị ai hết. Vì những người dù được coi là quan trọng lắm cũng không giúp gì cho tôi. 7 Trái lại khi thấy việc truyền bá Phúc Âm cho người không cắt bì đã được ủy nhiệm cho tôi cũng như việc truyền bá Phúc Âm cho người cắt bì đã được ủy nhiệm cho Phê-rơ, 8 vì Đấng đã tác động trong Phê-rơ, đề cử ông làm sứ đồ cho người cắt bì cũng tác động trong tôi, đề cử tôi làm sứ đồ cho người ngoại quốc. 9 Khi nhận biết ân sủng Đức Chúa Trời đã ban cho tôi thì Gia-cơ, Sê-pha và Giăng là những người được tôn trọng như cột trụ, trao tay hữu kết thân với tôi và Ba-na-ba, để chúng tôi đi đến cùng dân ngoại quốc còn họ thì lo cho người cắt bì. 10 Chỉ có điều họ muốn chúng tôi phải giúp người nghèo, điều đó tôi vẫn tích cực làm.
Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 1-3. Đức Chúa Trời đã ban cho Phao-lô sự mạc khải đặc biệt và bảo ông đi lên Giê-ru-sa-lem. Đức Chúa Trời khiến các vị lãnh đạo hội thánh Giê-ru-sa-lem nhìn nhận Phao-lô để tránh cho việc mục vụ của ông cho người ngoại bị ra vô ích vì những vấn đề nguyên tắc. Sự mạc khải này của Chúa có thể là sự thần khải trực tiếp cho Phao-lô hoặc thông qua một quyết định của giáo hội (Công vụ 15:1,2). Hãy cẩn thận lắng nghe tiếng Chúa phán bảo chúng ta trong hoàn cảnh hiện tại và vâng phục. Chỉ khi chúng ta hướng đến mạc khải của Chúa, các nan đề sẽ được giải quyết và sự phục hồi thật sẽ theo sau.

 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 6-9. Phao-lô không dao động trong niềm tin vào Phúc Âm mà ông đã nhận được từ Đức Chúa Trời. Ông đã cố gắng hết mình để có sự nhất trí với những người lãnh đạo hội thánh, còn những người lãnh đạo hội thánh tại Giê-ru-sa-lem chấp thuận mục vụ và lời rao giảng của Phao-lô. Khi cư xử với lãnh đạo, đồng nghiệp, hoặc người dưới, liệu chúng ta có làm việc với họ bởi địa vị hay sự kính trọng của họ? Hãy cư xử với họ chân thật trước Chúa, Đấng không thiên vị ai.

 

Câu 10. Các sứ đồ tích cực giúp đỡ người nghèo trong khi họ đi truyền giảng Phúc Âm, bởi vì Phúc Âm của Chúa Giê-su là tin tốt lành cho những người nghèo khó. Liệu chúng ta, những người đã kinh nghiệm được sự giàu có của Phúc Âm, có quan tâm đến những người nghèo xung quanh chúng ta hay không?

 

Cầu nguyện

Xin giúp con thoát khỏi sự tranh luận với những người đồng đức tin về những điều khác biệt, và khiến chúng con hiệp lại để hoàn thành đại mạng lệnh của Chúa.

 

Bình Luận:

You may also like