Home Thánh Kinh Hàng Ngày Ngày 13 – Qua Sự Bày Tỏ Từ Chúa Giê-Su

Ngày 13 – Qua Sự Bày Tỏ Từ Chúa Giê-Su

by Ban Biên Tập
30 đọc

Ngày 13.                     QUA SỰ BÀY TỎ TỪ CHÚA GIÊ-SU

Ga-la-ti 1:11-24

Chức Sứ Đồ Của Phao-lô

11 Thật vậy, thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em biết rằng Phúc Âm mà tôi truyền giảng không phải đến từ loài người. 12 Vì tôi đã nhận Phúc Âm ấy không phải từ một người nào, cũng không do ai dạy tôi, nhưng do Chúa Cứu Thế Giê-su mạc khải cho tôi.

Ctd: bởi sự mặc khải của Chúa Cứu Thế Giê-su

13 Anh chị em hẳn đã nghe về lối sống của tôi khi còn theo Do Thái Giáo, thể nào tôi đã bắt bớ dữ dội và muốn phá hủy hội thánh của Đức Chúa Trời. 14 Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi vượt xa hơn nhiều người đồng bào đồng tuổi với tôi. Tôi hết sức nhiệt thành giữ các truyền thống của tổ tiên. 15 Nhưng khi Đức Chúa Trời là Đấng đã chọn Ctd: biệt riêng

tôi từ trong lòng mẹ và bởi ân sủng kêu gọi tôi, 16 vui lòng mạc khải Con Ngài trong tôi để tôi truyền giảng Phúc Âm về Con Ngài giữa vòng các dân tộc ngoại quốc, thì lập tức tôi không bàn luận với người phàm, Nt: thịt và máu

17 cũng không lên thành phố Giê-ru-sa-lem để gặp những vị đã làm sứ đồ trước tôi, nhưng đi qua Ả-rập rồi trở lại thành Đa-mách.
18 Ba năm sau, tôi lên Giê-ru-sa-lem để thăm Phê-rơ và ở lại với ông mười lăm ngày. 19 Tôi không gặp một sứ đồ nào khác ngoại trừ Gia-cơ là em của Chúa. 20 Những điều tôi viết cho anh chị em đây, có Đức Chúa Trời chứng giám, Nt: trước mặt Đức Chúa Trờtôi không nói dối! 21 Sau đó tôi qua xứ Sy-ri và Si-li-si. 22 Lúc ấy các Hội Thánh của Chúa Cứu Thế tại xứ Giu-đê chưa biết mặt tôi. 23 Họ chỉ nghe rằng người đã bắt bớ họ trước đây, nay đang rao truyền Phúc Âm về đức tin mà người đã cố sức tiêu diệt. 24 Như thế, họ tôn vinh Đức Chúa Trời vì tôi.
Suy Gẫm

Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào?

Câu 11,12. Đức Chúa Trời là khởi nguồn của Phúc Âm mà Phao-lô đang rao giảng. Phúc Âm không phải đến từ con người và Phao-lô đã không học từ bất kỳ người nào. Chính Đấng Christ sống lại từ cõi chết đã trực tiếp bày tỏ Phúc Âm cho Phao-lô. Hãy cầu nguyện rằng chúng ta không cố gắng biết về Phúc Âm đơn thuần chỉ bằng kiến thức song là một Phúc Âm trọn vẹn  được Đức Chúa Trời bày tỏ thông qua Đấng Christ.

 

Câu 13,16. Đức Chúa Trời đã chọn Phao-lô từ trong lòng mẹ để thực hiện ý định của Ngài. Phao-lô đã được gọi chỉ bởi ân điển của Chúa. Cho dù Phao-lô theo Do Thái giáo, cho dù ông căm ghét Phúc Âm và bắt bớ những tín hữu Cơ đốc, Đức Chúa Trời vẫn gọi ông và biến đổi ông thành một người đi truyền bá Tin lành. Chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể biến đổi một người từ căm ghét trở nên yêu Chúa Giê-su. Hãy xem xét liệu Đức Chúa Trời sẽ biến đổi cuộc sống của tôi như thế nào. Suy gẫm sâu sắc về ý muốn của Ngài, rằng vì sao Ngài đã lựa chọn và thay đổi tôi bởi ân điển Chúa.

 

Ngài ban cho tôi bài học gì?

Câu 16-21. Phao-lô, người được nhận mạc khải về Phúc Âm, đã nhận thấy việc dành thời gian với Chúa tại Ả-rập (xứ A-ra-bi) quan trọng hơn việc đi gặp các sứ đồ khác để xác chứng kinh nghiệm của mình. Ông muốn xác chứng việc kêu gọi truyền giảng Phúc Âm của mình, chứ không phải chống đối hay không quan tâm đến các sứ đồ khác. Chúng ta cũng cần phải duy trì mối thông công với những Cơ đốc nhân và có quan hệ với những người chưa tin Chúa để truyền giảng Phúc Âm, nhưng điều trước hết chúng ta cần làm là dành thời gian suy gẫm về Chúa và kinh nghiệm Ngài ngày càng sâu sắc hơn.

 

Cầu nguyện

Xin khiến con suy gẫm sâu sắc hơn về Lời Chúa mạc khải và sống để tôn vinh Ngài.

Bình Luận:

You may also like