Home Tin Lành Đón Nhận Món Quà Của Đức Chúa Trời

Đón Nhận Món Quà Của Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Sau khi trở thành Cơ đốc nhân, nhiều người thấy rằng nếu họ được biết về tình yêu của Đức Chúa Trời sớm hơn, thì họ đã nhận Ngài làm Cứu Chúa của đời mình từ nhiều năm về trước. Sự thật là nếu kinh nghiệm được chiều sâu và chiều dài của tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời thì phần lớn trong chúng ta đã tin nhận Đấng Christ từ trước rồi. Nhưng chúng ta đã không như vậy. Vì Sa-tan đã che mắt chúng ta khỏi lẽ thật.

Sự cứu rỗi là một món quà ban cho nhưng không từ Đức Chúa Trời. Món quà đó chỉ bởi ân điển mà thôi, không con người nào có thể tự mình đạt được. Chúa Giê-xu Christ đã trả giá một lần đủ cả cho tội lỗi của quý vị tại thập giá.

Tình yêu của Đức Chúa Trời là vĩnh cửu và sẵn đáp ứng mọi mặt trong đời sống quý vị. Những người từ chối tình yêu và sự tha thứ của Ngài thường lập nên những quy luật điều kiện và những nguyên tắc với hy vọng họ sẽ được xứng đáng hơn trước mặt Đức Chúa Trời.

Tuy nhiên, vấn đề không phải là xứng đáng hay không. Khi chúng ta chạy đến với Chúa Giê-xu Christ để tìm kiếm sự cứu rỗi, Ngài bày tỏ cho chúng ta tình yêu vô điều kiện và sự chấp nhận của Ngài.

Quý vị đã nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của đời mình chưa? Hay quý vị vẫn đang cố đạt đến một mức đạo đức cao hơn trước khi kết ước với Đức Chúa Trời? Chỉ có Chúa Giê-xu mới xứng đáng làm Cứu Chúa của quý vị, và Ngài đang ban cho chúng ta một cơ hội vô giá để được đến gần Đức Chúa Trời và nhận lấy món quà là sự cứu rỗi đời đời từ nơi Ngài.monquathathu1

Chúng tôi, những người đã kinh nghiệm sâu sắc tình yêu và sự tha thứ của Đức Chúa Trời, muốn mời bạn cởi mở tấm lòng để nhận lấy sự tha thứ tuyệt vời ấy ngay hôm nay.

Accepting God’s Gift

After becoming Christians, many people feel that if only they had known the truth about God’s love, they would have accepted Jesus as their Savior years earlier. The fact is, many of us might have accepted Christ earlier had we known the depth and length of God’s love and forgiveness. But we didn’t. Sa-tan had blinded our eyes to the truth.

Salvation is a free gift of God. It is a work of grace and not of human achievement. Jesus Christ paid the once-and-for-all sacrificial price for your sin at Calvary.

God’s love is eternal and available for every area of your life. People who reject His love and forgiveness usually establish conditional rules and regulations with hopes of becoming more acceptable to God.

However, it is not a matter of becoming more acceptable. When we came to Christ for salvation, He made His unconditional love and acceptance known to us.

Have you trusted Jesus as your personal Savior, or are you striving to achieve a higher level of goodness before you make a commitment? Only Jesus is worthy of that position, and yet He freely offers us a chance to draw near to God and receive the gift of eternal life.

A Gift of Love by Charles Stanley. Anh Vũ dịch

{chronocontact}tin_chua_online{/chronocontact}

Bình Luận:

You may also like