Home Giáo Lý Tin Lành Bài 19: Thánh Linh Là Đức Chúa Trời

Bài 19: Thánh Linh Là Đức Chúa Trời

by Ban Biên Tập
30 đọc

Trong kế hoạch cứu rỗi thì Đức Chúa Cha đã hoạch định từ buổi sáng thế, Đức Chúa Con đã thực hiện khi Ngài Giáng sanh, chịu chết trên Thập tự giá, sống lại và về trời, và Thánh linh đem sự cứu rỗi đã thực hiện đó để áp dụng vào đời sống của tội nhân. Vì vậy, từ khi Thánh linh giáng lâm trong ngày Lễ Ngũ tuần thì thuộc thời đại của Thánh linh. Mỗi người cần biết về Thân vị của Thánh linh, công việc của Thánh linh và quyền năng của Thánh linh. Hết thảy công việc của Hội thánh hiện nay là công việc của Thánh linh.

Cựu ước chép 88 lần về Thánh linh, Công vụ các sứ đồ chép 276 lần về Thánh linh.

I. THÁNH LINH CÓ THÊN VỊ NHƯ ĐỨC CHÚA TRỜI :

Thánh linh không phải là một ảnh hưởng, một quyền lực hay là một ân huệ ra từ Đức Chúa Trời, mà chính Ngài là Đức Chúa Trời.

A. NGÀI HÀNH ĐỘNG NHƯ MỘT THÂN VỊ :

1-Ngài ở với.

Giăng14:17: “Tức là Thần Lẽ thật, mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì chẳng thấy và chẳng biết Ngài ; nhưng các ngươi biết Ngài, vì Ngài vẫn ở với các ngươi và sẽ ở trong các ngươi”. Chữ “ở với”nói lên Ngài có Thân vị như một người. Cũng như chúng ta ở với nhau.

2-Ngài dạy dỗ và nhắc nhở.

Giăng 14:26: “Nhưng Đấng yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi”. Ngài dạy dỗ chúng ta Lời của Ngài và nhắc nhở chúng ta những điều mình đã nghe, đã học, những người vì hoàn cảnh khó khăn đã phải xa Gia đình và Hội thánh không có Lời Chúa trong tay, nhưng có Lời Chúa trong lòng, họ được Đức Thánh Linh dạy dỗ, nhắc nhở. Nhờ đó họ được yên ủi lắm.

3-Ngài làm chứng.

Giăng 15:26: “Khi nào Đấng yên ủi sẽ đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta”. Một người hay một Thân vị mới làm chứng được. Và Thánh linh làm chứng về Chúa Giêxu cho chúng ta là giải bày về Chúa Giêxu cho chúng ta hiểu. Nếu không nhờ Thánh linh làm chứng. chẳng ai có thể hiểu Chúa Giêxu.

4-Ngài cáo trách tội lỗi.

Giăng 16:8: “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét”. Thánh linh đụng đến lòng người nào, thì người đó bị cáo trách về tội lỗi. Chúng ta tin Chúa Giêxu là nhờ Thánh linh. Mọi người đều đã phạn tội, song không phải mọi người biết mình có tội, cho đến chừng Thánh linh cáo trách. Chúng ta giảng cho người chưa tin Chúa thì phải xin Thánh linh cáo trách tội lỗi của họ, và một người phạm tội muốn ăn năn, cũng phải nhờ Thánh linh giúp đỡ.

5-Ngài soi sáng và bày tỏ.

Giăng 16:13: “Lúc nào Thần Lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi Lẽ thật ; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến”. Thánh linh soi sáng, cảm động để chúng ta hiểu Kinh thánh, và Ngài cũng tiên báo cho chúng ta những điều đã xảy đến. Tất cả mọi việc đó là do Thánh linh.

6-Ngài cảm động.

Công vụ 1:16: “Hỡi anh em, lời Đức Thánh Linh đã nhờ miệng vua Đavít mà nói tiên tri trong Kinh thánh về tên Giuđa, là hứa đã dẫn đường cho chúng bắt Đức Chúa Giêxu, thì phải được ứng nghiệm”. Thánh linh đã cảm động Đavít, cho ông biết điều phải xảy đến, nên ông đã ghi trong Cựu ước và sau đó thì được ứng nghiệm.

IIPhierơ 1:21: “Vì chẳng có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời”. Đó là công việc của Thánh linh và công việc đó làm chứng rằng Ngài có Thân vị hoàn toàn như Đức Chúa Trời.

7-Ngài điều khiển việc Truyền giảng.

Công vụ 8:29: “Đức Thánh Linh phán cùng Philíp rằng : hãy lại gần và theo kịp xe đó”. Philíp là một chấp sự, đến giảng tại Samari là một thành phố lớn nằm trong xứ Dothái. Có nhiều người nghèo, có nhiều người tin, có nhiều phép lạ xảy ra. Nhưng Philíp nghe tiếng của nhiều Thiên sứ báo : “Hãy đi trên con đường từ thành Giêrusalem xuống thành Gaxa”. Philíp vâng lời. Khi đến nơi ông thấy một người đang ngồi trên xe ngựa, thì Thánh linh bảo : “Hãy đến gần và theo kịp xe đó”. Nhờ vậy mà hoạn quan Êthiôbi đã tin Chúa, và lịch sử cho biết rằng lục địa Phi châu được nghe Tin lành qua vị quan ấy. Năm 1965, Hội nghị Kinh thánh hội họp tại Tângiaba thì Selassie là Hoàng đế của Êthiôbi, với tư cách là Giám đốc của Thánh Kinh Hội tại Êthiôbi cótham dự. Ông làm chứng rằng lục địa Phi châu đã được Tin lành của Chúa nhờ hoạn quan Êthiôbi mà Philí đã dẫn về. Vâng theo tiếng của Thánh linh như là việc tầm thường, nhưng kết quả hết sức lớn lao, không ai lường trước được. Cảm tạ Chúa lắm !

8-Ngài kêu gọi người vào chức vụ.

Công vụ 13:2: “Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng : Hãy để riêng Banaba và Saulơ đặng làm công việc Ta đã gọi làm” . Saulơ và Banaba là Tín đồ rất sốt sắng, họp lại trong Nhà thờ antiốt của thành antiốt, nước Syri. Họ kiêng ăn, cầu nguyện để lắng nghe tiếng Chúa, thì dược Thánh linh kêu gọi. “Vậy, Saulơ và Banaba đã chịu Thánh linh sai đi, bèn xuống thành Sêlơxi, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chinrơ” (Công 13:4). Hai Giáo sĩ đầu tiên của Hội thánh là Phao lô, Banaba do Thánh linh kêu gọi và sai đi. Hiện nay, Ngài cũng đang làm việc đó.

9-Ngài không cho phép.

Công vụ 16:6-7: “Đoạn trải qua xứ Phirigi và đất Galati, vì Đức Thánh Linh đã cấm truyền đạo trong cõi Asi Tới gần sứ Mysi rồi, hai người sắm sửa vào sứ Bithini ; nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Giêxu không cho phép”. Qua vòng truyền giáo thứ nhất, Phaolô và Banaba đã giảng cho các thành phố thuộc các xứ Á châu. Đến vòng truyền giáo thứ hai, Phaolô và Sila tiếp tục con đường đó. Nhưng Thánh Linh không cho phép, Thánh linh cấm. Vì vậy, họ dừng lại tại đó, cầu nguyện, chờ đợi sự dẫn dắt của Chúa. Trong một đêm chiêm bao, Phaolô biết rằng Chúa mở cửa truyền giảng cho người Âu châu. Như vậy là Thánh Linh điều khiển công cuộc truyền giảng, nhờ đó có kết quả tốt.

10-Ngài dẫn dắt.

Rôma 8:14: “Vì hết thảy kẻ nào được Đức Thánh Linh Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời”. Chúng ta phải nhờ Ngài dẫn dắt để biết đâu là con đường phải đi việc chi phải làm. Nếu chúng ta lắng nghe tiếng Ngài thì chúng ta biết được sự dẫn dắt của Ngài như Philíp, như Phaolô và Sila.

11-Ngài phán.

Khải huyền 2:7: “Ai có tai, hãy nghe lời Thánh Linh phán cùng các Hội thánh rằng”. Cả bảy bức thư của Chúa Giêxu gửi cho Hội thánh đều kết thúc như nhau: “Hãy nghe lời Thánh Linh phán”. Ngày chúng ta vẫn có thể nghe Thánh Linh phán : Một là bằng tiếng êm dịu nhỏ nhẹ trong lòng mình, hai là qua Kinh Thánh mà chúng ta đọc, ba là khi chúng ta nghe giảng, chịu cảm động, hiểu được ý Chúa. Mọi điều đó chứng minh Thánh Linh có Thân vị như Đức Chúa Trời.

duc thanh linh

B. NGÀI CÓ ĐỨC TÁNH NHƯ MỘT THÂN VỊ:

1-Ngài muốn.

ICôrinhtô 12:11: “Mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người”. Ngài muốn, Ngài phân phát, vì Ngài là một Thân vị.

2-Ngài tư tưởng.

Rôma 8:27: “Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các Thánh đồ vậy”. Ý tưởng hay là ý tưởng của Thánh Linh. Một Thân vị mới có tư tưởng.

3-Ngài dò xét và hiểu biết.

ICôrinhtô 2:10-11: “Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Vả, nếu không phải là thần linh trong lòng người, thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời, thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời”. Thánh Linh dò xét mọi sự, hiểu biết mọi sự trong Đức Chúa Trời để bày tỏ cho chúng ta.

4-Ngài yêu thương.

Rôma 15:30: “Vậy, hỡi anh em nhờ Đức Chúa Giêxu Christ chúng ta, và nhờ sự yêu thương sanh bởi Đức Thánh Linh, tôi khuyên anh em phải cùng tôi chiến đấu trong những lời cầu nguyện mà anh em vì tôi trình cùng Đức Chúa Trời”. Thánh Linh có tình thương.

Giacơ 4:5: “Hay là anh em tưởng Kinh Thánh nói vô ích sao? Đức Thánh Linh mà Đức Chúa Trời khiến ở trong lòng chúng ta, ham mến chúng ta đến nỗi ghen tương”. Chữ “ham mến” có nghĩa là yêu thương. Vợ yêu chồng nên không muốn chồng thuộc về ai khác ngoài ra chính mình. Chồng yêu vợ cũngvậy. Thánh Linh không muốn chúng ta yêu thế gian, của cải vật chất, tức là danh, lợi, quyền mà phải yêu chính mình Ngài thôi. Khi chúng ta hướng về trần gian thì bị Ngài cáo trách. Khi chúng ta vô ý nói một lời không xứng đáng thì cảm thấy đau đớn. Khi chúng ta hành động sai lầm thì cảm thấy buồn bã. Đó là Thánh Linh yêu chúng ta, muốn giữ chúng ta với Ngài trong con đường Thánh khiết.

C. NGÀI ĐƯỢC ĐỐI XỬ NHƯ MỘT THÂN VỊ:

1-Người ta đã nói dối với Ngài.

Công vụ 5:3: “Phierơ bèn nói với người rằng : Hỡi Anania, sao quỷ Satan đã đầy dẫy lòng ngươi đến nỗi ngươi nói dối cùng Đức Thánh Linh, màbớt lại một phần giá ruộng đó”. Đây là một lời cảnh cáo mạnh mẽ. Anania đã nói dối với một Sứ đồ, nhưng Sứ đồ nói rằng anh không phải nói dối với tôi, mà nói dối với Thánh Linh, vì Thánh Linh đang cai trị Hội Thánh.

2-Người có thể thử Ngài.

Công vụ 5:9: “Phierơ bèn nói rằng : Sao các ngươi dám đồng mưu để thử Thánh Linh của Chúa? “. Thử vì tưởng rằng Thánh Linh không biết. Nếu chúng ta nói dối với anh em mình, thì Thánh Linh kể là nói dối với chính Ngài.

5-Người ta chống cự Ngài.

Công vụ 7:51: “Hỡi những người cứng cổ, lòng và tai chẳng cắt bì kia, các ngươi cứ nghịch với Đức Thánh Linh hoài”. “NGHỊCH” tức là chống cự. Chúng ta thường làm điều đó. Khi nghe giảng, chịu cảm động, thấy rằng cần phải ăn năn, nhưng chúng ta thường bị cám dỗ để mà chống cự lại, không vâng lời Ngài. Điều đó rất là nguy hiểm. Dân Ysơrarên đã bị sửa trị nặng nề quá sức tưởng tượng, vì sau một thời gian Chúa đeo đuổi, cảm động mà họ cứng cỏi, chống nghịch lại thay vì ăn năn.

4-Người ta làm buồn Ngài.

Êphêsô 4:30: “Anh em chớ làm buồn cho Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời, vì nhờ Ngài anh em được ấn chứng đến ngày cứu chuộc”. Chúa Thánh Linh có Thân vị, nên khi chúng ta chống cự Ngài thì Ngài buồn. Khi Chúa buồn thì chúng ta cũng buồn hơn. Nếu chúng ta nghe tiếng Chúa mà vâng theo, chúng ta thấy mình vui sướng quá.

5-Người ta có thể khinh dễ Ngài.

Hêbêrơ 10:29: “Huống chi kẻ giày đạp Con Đức Chúa Trời, coi Huyết của giao ước, tức là Huyết mà mình nhờ nên Thánh, là ô uế, lại khinh lờn Đức Thánh Linh ban ơn, thì anh em há chẳng tưởng rằng người ấy đáng bị hình rất nghiêm đoán phạt hay sao? “. Khi bị Thánh Linh cáo trách, cảm động mà chúng ta chống cự, cứ miệt mài, thì mỗi lúc chúng ta đi xa hơn, bước sâu hơn, phạm tội nặng hơn và từ chỗ chống cự Thánh Linh, làm buồn Thánh Linh, giày đạp Thánh Linh thì không còn Tế lễ nào chuộc tội được.

6-Người ta có thể xúc phạm Ngài.

Mathiơ 12:31: “Ấy vậy, Ta phán cùng các ngươi, các tội lỗi và lời phạm thượng người của tađều sẽ được tha ;song lời phạm thượng đến Đức Thánh Linh thì sẽ chẳng được tha đâu”. Sự việc như thế nầy : Ngày nọ, có một người bị quỷ ám được đem đến Chúa Giêxu. Ngài nhờ Thánh Linh đuổi ra khỏi người nó đang ám. Việc rất rõ ràng, nhưng người Dothái vô tín, muốn mạt sát Chúa Giêxu, nên nói rằng: “Người nầy chỉ nhờ chúa quỷ mà trừ quỷ đó thôi”. Không những khinh dễ Chúa Giêxu, mà cũng khinh dễ Thánh Linh, cho Thánh Linh là chúa quỷ, nên đã trừ quỷ. Lời xúc phạm đó Chúa Giêxu bảo là không bao giờ tha được, bởi vì chính Thánh Linh áp dụng sự cứu rỗi vào đời sống mình, mà chính mình lại khinh dễ Thánh Linh, đến độ coi Ngài là chúa quỷ.

Ba phần lớn kể trên cây chứng minh Thánh Linh có Thân vị như Đức Chúa Trời :

A. Ngài hành động như một Thân vị.

B. Ngài có đức tánh như một Thân vị.

C. Ngài được đối xử như một Thân vị.

II. THÁNH LINH CÓ THẦN TÁNH NHƯ ĐỨC CHÚA TRỜI :

1-Thánh Linh đời đời.

Hêbêrơ 9:14: “Huống chi Huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Thánh Linh đời đời…”. Đời đời là đặc tính của Đức Chúa Trời.

2-Thánh Linh toàn năng.

Xachari 4:6-7: “Người đáp lại rằng : Đây là lời của Đức Giêhôva phán cho Xôrôbabên, rằng : Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần Ta, Đức Giêhôva vạn quân phán vậy. Hỡi núi lớn, ngươi là ai? ở trước mặt Xôrôbabên ngươi sẽ trở nên đồng bằng”. Xôrôbabên thấy trước mặt ông có những trợ lực như núi lớn, nhưng khi ông nhờ Thánh Linh mà bước đi, thì núi lớn sẽ bị san bằng bình địa, tức là không còn có một sức mạnh nào ngăn trở được Thánh Linh, vì Ngài là Đấng Toàn năng (Luca 1:35).

3-Thánh Linh toàn tri.

Giăng 14:26: “Nhưng Đấng Yên ủi, tức là Đức Thánh Linh mà Cha sẽ nhân danh Ta mà sai xuống Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi”. Vì Ngài toàn tri, nên dạy dỗ nhắc nhở mọi điều, soi sáng dẫn dắt mọi sự.

4-Thánh Linh vô sở bất tại.

Thi thiên 139:7-10: “Tôi sẽ đi đâu xa Thần Chúa? Tôi sẽ trốn đâu khỏi mặt Chúa? Nếu tôi lên trời, Chúa ở tại đó, ví tôi nằm dưới Âm phủ, kìa, Chúa cũng có ở đó. Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi “. Vậy, Thánh Linh là Đấng Vô sở bất tại như Đức Chúa Trời.

1-Thánh Linh bình đẳng với Đức Chúa Trời.

Dân số ký 6:24-26: Bà ba lần chúc phước, tức là Đức Chúa Cha, Đức ChúaCon, Đức Thánh Linh như chúng ta chúc phước mỗi buổi tất lễ (IICôr 13:13).

Êsai 6:3: “Thánh thay, Thánh thay, Thánh thay”. Cả ba lần.

Mathiơ 28:19: Chúa bảo nhơn danh Đức Cha, Đức Con, Đức Thánh Linh mà làm phép Báptêm cho Tín đồ.

2-Tiếng phán của Thánh Linh là tiếng phán của Đức Chúa Trời.

Đức Chúa Trời trong Cựu ước là Thánh Linh trong Tân ước.

Hêbêrơ 3:7-11: “Cho nên, như Đức Thánh Linh phán rằng : Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài, thì chớ cứng lòng…”. Như vậy, Cựu ước Đức Chúa Trời, thì Tân ước Thánh Linh phán, vì Thánh Linh là Đức Chúa Trời.

Công vụ 28:25-28: “Bởi chưng họ không đồng ý với nhau và ra về, nên Phaolô chỉ nói thêm một lời nầy : Đức Thánh Linh đã phán phải lắm, khi Ngài dùng Đấng tiên tri Êsai mà phán cùng tổ phụ các ngươi rằng :… “. Đó là Thánh Linh. So với Êsai đoạn 6:5-10: “Bấy giờ tôi nói: khốn nạn cho tôi !. Xong đời tôi rồi!Vì tôi là ngươi có môi dơ dáy, ở giữa một dân có môi dơ dáy, bởi mắt tôi đã thấy Vua, tức là Đức Giêhôva vạn quân …”. Như thế Đức Giêhôva vạn quân đã phán cho Êsai thì được Phaolô trưng dẫn là Đức Thánh Linh phán.

Hêbêrơ 10:15-17: “Đức Thánh Linh cũng làm chứng cho chúng ta như vậy ;vì đã phán rằng :…”. Đó là trưng dẫn trong Giêrêmi 31:33-34: “Đức Giêhôva phán : Nầy là giao ước mà Ta sẽ lập với nhà Ysơraên sau những ngày đó. Ta sẽ đặt Luật pháp Ta trong bụng chúng nó và chép vào lòng”. Ở Cựu ước Đức Giêhôva phán, thì trong Tân ước Thánh Linh phán.

Vậy, Thánh Linh là Đức Chúa Trời, Ngài có Thân vị như Đức Chúa Trời, Ngài có Thần Tánh như Đức Chúa Trời, Ngài được tôn ngang hàng với Đức Chúa Trời. Chúng ta phải kính mến, tôn thờ, phục vụ Thánh Linh như đối với Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con.

Mục sư Đoàn Văn Miêng

Bình Luận:

You may also like