Home Dưỡng Linh Trở Lại Đường Đến Emmau

Trở Lại Đường Đến Emmau

by Ban Biên Tập
30 đọc

Cũng chính lúc đó, tôi cảm thấy linh hồn mình đau xót và nặng nề, đường đến Emmau là một con đường đã bị lãng quên, cỏ mọc um tùm, đó là một con đường dốc mà ngày nay ít người lui tới. Đường đến Emmau ẩn dụ cho nhu cầu của thân thể Đấng Christ cần được gặp gỡ Chúa một cách đặc biệt để được bùng cháy trong tâm linh. Đó là một con đường đã bị bỏ quên nhưng nay cần phải được khôi phục.

Trên con đường đó Chúa Giêxu đã đến và đi chung với chúng ta, ân cần giải thích lời Ngài và mở lòng Ngài ra với chúng ta. Đó là con đường nơi chúng ta suy gẫm lời Chúa trong Kinh Thánh và liên hệ với Ngôi lời là Đấng sống đang ngự trong lòng mỗi chúng ta. Khi tôi đi trên đường đến Emmau, tôi suy nghĩ về thể nào tấm lòng của các môn đồ ngày xưa đã được bùng cháy mạnh mẽ khi được gặp Chúa. Lòng tôi tan vỡ ra và tôi đã khóc với Chúa.

Cha yêu thương là Chúa nhân từ của chúng ta muốn tấm lòng chúng ta được nung đốt bên trong giống như những môn đồ đó vậy. Ngài muốn trái tim chúng ta đập chung một nhịp với Ngài…

Anh Vũ dịch từ Kinh nghiệm sự hiện diện của Đức Chúa Trời của James W.Goll

emmaus

We Need To Return To The Road To Emmaus

I remember one time doing a prayer tour in Israel with my wife and with our dear friend Avner Bosky, who heads the Issrael-based ministry Final Frontiers. While we were there, Avner took us to places where the typical tours do not go- to some of the less traveled paths. Avner had no idea of the depth of my love for the 24th chapter of Luke, yet one of the places he took us to was the road to Emmaus. What a blessing it was to walk the same literal road that Jesus and those two disciples walked 2,000 years ago!

At the same time, I felt a conviction and burden in my spirit, because today, the road to Emmaus is an uncared-for, weed-overgrown, and hilly path that few people travel anymore. In the natural, it describes the need today for the Body of Christ to return to the Emmaus of the burning fire within. It is a long-neglected path that needs to be restored.

It is the path where Jesus comes alongside and walks with us, sharing His Word and opening His heart to us. It is the path where we meditate upon the written Word of God and reflect upon the living Word of God who dwells in our hearts. As I walked along that road to Emmaus, I pondered how the hearts of those disciples who met Jesus were burning within them. It broke my heart and I wept before the Lord.

Our loving Father and gracious Lord wants our hearts to burn within just like those disciples of old. He wants our hearts to beat in synchronous rhythm with His own.

The Lost Art of Practicing His Presence by James W.Goll

Bình Luận:

You may also like