Home Giáo Lý Tin Lành Bài 20: Công Việc Của Đức Thánh Linh

Bài 20: Công Việc Của Đức Thánh Linh

by Ban Biên Tập
30 đọc

I. CÔNG VIỆC CỦA THÁNH LINH TRONG VŨ TRỤ.

1-Ngài dựng nên loài người.

Gióp 33:4: “Thần Đức Chúa Trời đãsáng tạo tôi, hơi thở của Đấng toàn năng ban cho tôi sự sống”. Thần của Đức Chúa Trời là Thánh Linh, Thánh Linh đã tạo nên con người (Giăng 6:63; Rôma 8:11).

2-Ngài dựng nên và bảo tồn muôn vật.

Thi thiên 104:29-30: “Chúa giấu mặt, chúng nó bèn bối rối, Chúa lấy hơi thở chúng nó lại, chúng nó bèn tắt chết và trở về bụi đất. Chúa sai Thần Chúa ra, chúng nó được dựng nên. Chúa làm cho mặt đất ra mới”. Chữ “Thần” trong Cựu ước cũng như chữ “Linh” trong Tân ước chỉ về Thánh Linh. Chính Thánh Linh dự phần dựng nên muôn vật và loài người (Sáng 1:2-3).

II. CÔNG VIỆC CỦA THÁNH LINH TRONG KNH THÁNH.

1-Ngài bày tỏ sự huyền nhiệm.

Êphêsô 3:5: “Là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác, chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các Sứ đồ thánh và Tiên tri của Ngài”. Sự mầu nhiệm thuộc về Đức Chúa Trời, không ai hiểu thấu. Nhưng khi Ngài muốn tỏ lẽ mầu nhiệm nào cho loài người thì Ngài cùng Thánh Linh cảm động các Tiên tri và các Sứ đồ, nên họ đã viết ra những lời vô ngộ, chính xác, Thánh Linh đã cảm động họ viết những điều vượt qua trí năng của họ.

IPhierơ 1:10-11: “Về sự cứu rỗi đó, các Đấng Tiên tri đã tìm tòi suy xét và đã nói tiên tri về ân điển định sẵn cho anh em, nghĩa là tìm cho biết thời kỳ nào và thời kỳ cách nào mà Thánh Linh Đấng Christ và về sự vinh hiển sẽ theo sau”. Khi các Tiên tri viết về sự Giáng sanh, sự chết, sự sống lại và về trời của Đấng Cứu Thế, thì họ chưa hiểu đúng trăm phần trăm. Hay nhờ Thánh Linh cảm động, mà chúng ta hiểu được và sự mầu nhiệm lần lần phát lộ rõ ràng hơn.

2-Các Tiên tri không nói theo ý riêng mình được.

IIPhierơ 1:21: “Vì chẳng hề có lời Tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra, nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói bởi Đức Chúa Trời”. Chỉ Thánh Linh biết những việc huyền nhiệm trong quá khứ, hiện tại, tương lai, nên Ngài cảm động ai thì người đó biết mà nói ra. Sự khải thị của Đức Chúa Trời hoàn toàn độc lập đối với tri thức và tư tưởng của con người, dầu là Tiên tri. Muốn hiểu lời tiên tri, chúng ta phải nhờ Thánh Linh cảm động ; vì Thánh Linh đã cảm động các Tiên tri nói ra, thì bây giờ chúng ta cũng nhờ Thánh Linh cảm động để đọc và hiểu.

3-Thánh Linh phán bởi miệng các Tiên tri.

Hêbêrơ 3:7: “Cho nên Đức Thánh Linh phán rằng : Ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng” (Xem thêm Hêbêrơ 10:15-18;Công vụ 28:25).

4-Thánh Linh dạy họ dùng những chữ, những ý chính xác.

ICôrinhtô 2:13: “Chúng ta nói về ơn đó, không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiêng liêng để giải bày sự thiêng liêng”. Trong các cổ văn, thì Dothái và Hylạp có ý nghĩa dồi dào, nên Chúa đã cùng cổ văn Dothái để viết Cựu ước, và cổ văn Hylạp để viết Tân ước. Thánh Linh dạy chúng ta qua Kinh thánh nên chúng ta phải đọc, phải học, phải nghe giảng Kinh thánh. Đó là những phương tiện mà Chúa cho chúng ta nghe được tiếng phán của Ngài. Các chính phủ thường dùng báo chí sách vở, truyền thanh, truyền hình để cho mỗi người để cho mọi người đều biết được đường lối của Nhà nước đối với mình, Đức Chúa Trời đã sử dụng tất cả mọi cách để nói với chúng ta (Hêb 1:1).

Không phải trong Kinh thánh có lời Đức Chúa Trời, mà cả Kinh thánh là lời Đức Chúa Trời do Thánh Linh soi dẫn (IITim 3:16).

Kinh thánh chứa đựng Chân lý mà loài người chưa bao giờ khám phá được và sẽ không bao giờ khám phá được.

Đừng hạ sự khải thị của Đức Chúa Trời xuống tầm hiểu biết của chúng ta, mà phải đem tầm hiểu biết của chúng ta hòa với sự khải thị của Ngài.

Dầu Thánh Linh đã dùng nhiều người viết Kinh thánh, nhưng dưới sự hướng dẫn của Ngài, để mỗi chữ mỗi câu đều hoàn toàn vô ngộ, không còn là lời của con người, mà là lời Đức Chúa Trời (IISam 23:2; ITês 2:13).

III CÔNG VIỆC CỦA THÁNH LINH TRONG NGƯỜI CHƯA TIN CHÚA

1-Ngài làm chứng cho họ về Chúa Giêxu.

Giăng 15:25: “Khi nào Đấng Yên ủi sẽ đến, là Đấng Ta sẽ bởi Cha sai xuống, tức là Thần lẽ thật ra từ Cha, ấy chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. Còn các ngươi sẽ làm chứng về Ta”. Chúng ta không hiểu Chúa Giêxu, vì là một Đấng kỳ diệu từ trời xuống trần gian. Nếu không nhờ Thánh Linh làm chứng thì không ai hiểu được. Dân Do thái đã nghe Chúa giảng mỗi ngày, ăn bánh Chúa hóa ra, được Chúa đặt tay chữa lành, thế mà một ngày nọ Chúa hỏi các môn đồ : “Thiên hạ nói Ta là ai?”. Các môn đồ thuật lại : “Người nầy nói cho Giêxu có lẽ là Giăng Báptít sống lại, người khác nói Giêxu có lẽ là Giêrêmi sống lại, người khác nữa nói Ngài là Êli sống lại”. Không ai biết chắc Ngài là ai.

Ngày nay nhiều người tri thức đã đọc Kinh thánh, cũng nói tin cách mơ hồ rằng : Giêxu như Khổng tử bên Trung Hoa, như Thích ca bên Ấn độ, như Mahômế bên Ảrập. Nhưng nhiều người rất tầm thường lại hiểu được Chúa Giêxu mà bằng lòng ăn năn tội, tin nhận Ngài và suốt đời theo Ngài. Sự khác nhau đó tại một bên nhờ cậy tri thức của mình, còn một bên nhờ cậy Thánh Linh. Nhờ Thánh Linh, chúng ta biết Chúa Giêxu, yêu Chúa Giêxu và suốt đời theo Ngài.

2-Ngài cáo trách tội lỗi của họ.

Giăng 16:8: “Khi Ngài đến thì sẽ khiến thế gian tự cáo về tội lỗi, về sự công bình và về sự phán xét”. Mọi người đều có tội nhưng không phải ai cũng thành thật nhận mình như vậy đâu. Ai nấy tự biện hộ : “Tôi không trộm cướp, tôi không tà dâm, tôi không phải như người nầy, tôi không phải như người kia”. Cho đến chừng bị Thánh Linh cáo trách, thì ai nấy mới nhận thấy mình xấu xa quá sức tưởng tượng. Khi làm chứng hoặc giảng dạy cho Thân hữu, chúng ta không thể cậy tài trí của mình, vì nếu không bởi Thánh Linh mở tai, mở mắt, mở trí, mở lòng thì họ không nghe, không thấy, không hiểu và không nhận được. Chúa bảo : “Hãy nói cho thấu lòng Giêrusalem” (Êsai 40:2). Chúng ta nói nhưng Thánh Linh cho thấu vào tai, mà cũng thấu vào lòng người nghe (Công vụ 2:36-37;16:14).

cong viec cua thanh linh

IV CÔNG VIỆC THÁNH LINH TRONG TÍN ĐỒ :

1-Ngài làm cho chúng ta được tái sanh.

Giăng 3:3-5: “Đức Chúa Giêxu cất tiếng đáp rằng : Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi, nếu một ngày chẳng sanh lại, thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời”. Nicôđem thưa rằng : “Người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ mà sanh lần thứ hai sao?”. Đức Chúa Giêxu đáp rằng : “Quả thật, quả thật, Ta nói cùng các ngươi nếu một người chẳng nhờ nước và Thánh Linh màsanh, thì không được vào nước Đức Chúa Trời”. Chúng ta đã được sanh bởi cha mẹ, vì hết thảy đều từ cha mẹ mà ra, nên được hưởng cơ nghiệp của cha mẹ, bản tánh của cha mẹ, giống cha mẹ. Bây giờ chúng ta phải được sanh bởi Đức Chúa Trời, để làm con cái Ngài, dự phần bản tánh Thánh khiết của Ngài, hưởng cơ nghiệp của Ngài. Đó là điều chúng ta không thể làm nhưng Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm cho chúng ta một cách kỳ diệu.

Tái sanh là được dựng nên mới. IICôrinhtô5:17: “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ thì nấy là người dựng nên mới , những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới”. Ai tin Chúa Giêxu thì có một sự đổi mới, hưởng sự sống mới là sự sống của Đức Chúa Trời. Nhờ đó mà được làm con trai, con gái của Ngài.

2-Ngài giải phóng chúng ta khỏi luật của tội lỗi.

Rôma 8:2: “Vì luật pháp của Thánh Linh sự sống đã nhờ Đức Chúa Giêxu Christ buông tha tôi khỏi luập pháp của sự tội và sự chết”. Mỗi sự đều có luật riêng của nó. Tội lỗi cũng có luật của tội lỗi, sự Thánh khiết có luật của sự Thánh khiết. Sự chết có sức mạnh của sự chết, sự sống có sức mạnh của sự sống. Khi một người tin Chúa, tội lỗi được tha thứ, lòng được thay đổi, nhưng còn một luật khác trong chúng ta là luật của sự sống cũ từ Ađam lưu truyền, cũng gọi là xác thịt. Thỉnh thoảng chúng ta nghe tiếng của nó: “Tại sao không uống rượu? Tại sao không đánh bạc? Tại sao không gian dâm? “. Vì vậy phải có một luật khác trội hơn, mạnh hơn luật của tội lỗi trong xác thịt, tức là luật của Thánh Linh sự sống trong Chúa Giêxu. Sự sống lại của Ngài là một sức mạnh siêu phàm, vô địch, nên nhờ sức mạnh đó Thánh Linh giải thoát chúng ta khỏi luật của tội lỗi và sự chết. Ý nghĩa của việc nầy rất trừu tượng, nhưng rất thực tế. Quyển Kinh thánh nầy có một trọng lượng vào khoảng một ký lô. Theo luật thiên nhiên, nếu tôi buông quyển Kinh thánh khỏi tay tôi, thì nó bị rơi ngay xuống, vì hấp lực của quả đất. Bây giờ hấp lực của quả đất còn nguyên, trọng lượng quyển Kinh thánh vẫn nguyên, nhưng quyển Kinh thánh không bị rớt xuống, là nhờ sức mạnh của cánh tay tôi nâng đỡ nó. Ngày nào quyển Kinh thánh còn trong tay của tôi, thì sức mạnh của sự sống trong tôi nâng đỡ nó, hấp lực của quả đất không rút nó xuống được. Cũng vậy, tội lỗi và sự chết luôn lôi cuốn chúng ta vào đường hư mất, nhưng Thánh Linh dùng sức mạnh phục sinh của Chúa Giêxu để giải phóng chúng ta. Đây là công việc quan trọng của Thánh Linh trong mỗi chúng ta.

3-Thánh Linh làm cho chúng ta mạnh mẽ.

Êphêsô 3:16: “Tôi cầu xin Ngài tuỳ sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng”. Mạnh mẽ trong lòng có nghĩa là mạnh mẽ người bề trong. Trong vòng chúng ta có những người mạnh mẽ thể xác, mà yếu đuối tâm linh. Samsôn mạnh lắm. Dùng xương hàm lừa ông giết 1600 chiến sĩ Philitin. Đành rằng sức mạnh đó không phải là sức mạnh của ông, mà sức mạnh của Chúa ban cho, nhưng về tâm linh ông yếu đuối. Ông qua xứ Philitin, thấy một thiếu nữ đẹp lắm. Ông trở về nói với mẹ : “Xin mẹ hãy hỏi cưới nàng cho con”. Cha và mẹ nói: “Trong dân sự Đức Chúa Trời không có ai, đến nỗi con phải đi cưới người nữ ngoại đạo đó làm vợ cho mình?”. Ông không kể ai, chỉ biết đẹp lòng mình. Đám cưới diễn ra, nhưng chưa xong thì vợ chồng đã bỏ nhau. Kế đó ông đến nhà một kỵ nữ, sau lại lấy nàmg Đalila. Ông sử dụng sức mạnh của mình để chơi với tội lỗi, nên cuối cùng ông bị giết một cách rất đau thương và sỉ nhục.

Ngược lại, Giôsép là con của Giacốp, bề ngoài yếu đuối lắm. Bị bắt trói lại, ông không vùng vẫy, bị ném xuống hồ, ông nằm đó, bị kéo lên bán qua Aicập, ông không chống cự, nhưng lúc nào ông cũng vững vàng, đắc thắng mọi cám dỗ. Thánh Linh làm cho chúng ta mạnh mẽ như vậy.

4-Ngài dẫn dắt chúng ta trên mọi bước đường.

Rôma 8:14: “Vì hết thảy kẻ nào được Thánh Linh của Đức Chúa Trời dắt dẫn, đều là con của Đức Chúa Trời”. Trên đường chúng ta đi, là đường chưa từng đi, gọi là linh trình hay thiên lộ. Con đường hẹp hòi khúc khuỷu, con đường Thập giá cũng gọi là Gôgôtha nữa. Không ai đủ sức đi con đường nầy, nếu không nhờ Thánh Linh dẫn dắt. Khi dân Ysơraên được giải phóng khỏi Aicập, qua Hồng hải, vào sa mạc bao la không biết đường nào để đi. Vì vậy, ban ngày có trụ mây, ban đêm có trụ lửa hướng dẫn mà họ khỏi lạc đường. Mỗi ngày đi trên đường theo Chúa không phải là dễ đâu, nên phải nhờ Thánh Linh dẫn dắt chúng ta từng bước một.

5-Thánh Linh dạy dỗ.

Giăng 14:26: “Nhưng Đấng Yên ủi tức là Đức Thánh Linh mà Chasẽ nhân danh Ta sai xuống, Đấng ấy dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều Ta đã phán cùng các ngươi”. Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta để dạy dỗ. Nếu muốn hiểu một điều gì trong Kinh thánh, không có giáo sự nào ở bên cạnh giúp đỡ mình, thì chúng ta quỳ xuống xin Thánh Linh dạy dỗ. Chính Ngài sẽ soi sáng, làm cho chúng ta hiểu những điều mà chưa có giáo sư nào dạy dỗ. Samuel Morria hoàng tử Phi châu, là một chàng thanh niên hay Thiếu niên da đen, không học hành bao nhiêu, nhưng hiểu Kinh thánh một cách sâu nhiệm, là nhờ Thánh Linh dạy dỗ.

Trong một làng quê, có một thanh niên cần cù, mộc mạc, nhưng anh đã tin Chúa. Khi tin Chúa, anh mua Kinh thánh về đọc, mua Thánh ca để hát. Những bậc trưởng lão trong làng ngạc nhiên hỏi với nhau : “Không biết Tin lành dạy thế nào mà cái anh nầy bấy lâu cầu cù, đơn sơ quá, bây giờ không ai tranh luận hơn anh”. Có đám tiệc nọ, mời anh đến, không phải muốn hiểu đạo mà muốn trêu chọc, phá quấy đức tin anh. Nhưng câu hỏi nào anh trả lời được câu trả lời đó. Chúng ta không ngạc nhiên, vì chính Thánh Linh dạy anh những điều chưa ai dạy, hiểu điều chưa bao giờ hiểu.

6-Ngài cho chúng ta biết mình là con cái Đức Chúa Trời.

Rôma 8:16: “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời”. Ma quỷ luôn gieo sự nghi ngờ vào lòng chúng ta, nó nói bên tai : “Anh mê tín đó, con cái Đức Chúa Trời gì mà nghèo nàn, đau yếu, bị bắt bớ? Nếu con cái Đức Chúa Trời tại sao Ngài không bênh vực, không chữa lành, không cho giàu có?”. Thánh Linh ngự trong lòng chúng ta xác nhận rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời không còn nghi ngờ gì được.

Galati 4:6: “Lại vì anh em là con, nên Đức Chúa Trời đã sai Thánh Linh của con Ngài vào lòng chúng ta, kêu rằng :Aba!Cha!”. Chúng ta dạn dĩ gọi Đức Chúa Trời là Cha, là Ba, như con kêu cha vậy. Người chưa tin Chúa, không ai đủ can đảm gọi Đức Chúa Trời là Cha mình, mà chỉ gọi là ông Trời, Thượng đế, Đấng tạo hoá, vì biết mình không phải là con của Ngài.

Một em bé nhỏ đang chơi ngoài đường, một người lớn tuổi đi ngang qua, hỏi em : “Mẹ em đâu?”. Em đáp : “Kìa mẹ tôi kìa”. -Em lầm rồi, chưa chắc bà đó là mẹ em đâu, vì hồi mẹ em sanh ra em thì em chưa biết chi. Rồi lớn lên em nhận một người đàn bà nào làm mẹ của mình, chớ đâu phải là người đã sanh em ra, nhưng một phút suy nghĩ, em nói: “Tôi biết chắc người đàn bà nầy là mẹ của tôi, vì có hàng ngàng người đàn bà, không có ai yêu tôi như bà nầy. Ngược lại, trong hàng ngàn người đàn bà, tôi không yêu ai bằng bà. Bởi tình yêu giữa mẹ tôi với tôi, và tôi với mẹ tôi làm chứng rằng bà là mẹ tôi, tôi là con của bà, không còn nghi ngờ gì nữa”. Cảm bởi Thánh Linh , Sứ đồ Giăng đã quả quyết IGiăng 3:1-2.

7-Ngài cho chúng ta đức tánh của Ngài.

Galati 5:22-23: “Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ”. Chúng ta nói mìng là con cái Đức Chúa Trời không có gì là sai, nhưng chúng ta phải chứng minh bằng cách ăn ở Thánh khiết như Cha mình. Khi Thánh Linh ngự đầy dẫy trong lòng, chúng ta có những đặc tính giống như Đức Chúa Trời. Cha nào thì con nấy, do Thánh Linh là việc trong mỗi chúng ta.

8-Ngài dẫn chúng ta vào lẽ thật toàn diện.

Giăng 16:13: “Lúc nào Thần Lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi Lẽ thật”. Chúa Giêxu là Lẽ thật (Giăng 14:6). Lời Đức Chúa Trời là Lẽ thật (Giăng 17:17). Thánh Linh là Thần Lẽ thật. Nhờ Thánh Linh làm chứng về Chúa Giêxu, lạy bởi Đức Chúa Trời dạy dỗ chúng ta hiểu được chân lý toàn diện, không thiếu một khía cạnh nào, kể cả sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời (ICôr2:9-11).

9-Ngài nhắc chúng ta nhớ lời Kinh thánh.

Giăng 14:26: “Đấng ấy sẽ dạy dỗ các ngươi mọi sự, nhắc lại cho các ngươi nhớ mọi điều ta đã phán cùng các ngươi”.

Mathiơ 10:19-20: “Song khi họ sẽ đem nộp các ngươi, thì chớ lo về cách nói làm sao, hoặc nói lời gì, vì những lời đáng nói sẽ chỉ cho các ngươi chính trong giờ đó. Ấy chẳng phải tự các ngươi nói đâu, song la Thánh Linh của Cha các ngươi sẽ từ trong lòng các ngươi nói ra”. Nhờ công việc của Thánh Linh mà các Sứ đồ đã viết bốn sách Tin lành và các Thư tín, cũng nhờ Ngài mà con cái Đức Chúa Trời chịu nổi trong mỗi hoàn cảnh khó khăn.

10-Ngài ban khả năng để chúng ta làm chứng.

ICôrinhtô 2:4: “Lời nói và sự giảng dạy của tôi chẳng phải bằng bài diễn tHuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép”. Phaolô là một nhà truyền đạo nổi tiếng, suốt dòng lịch sử Cơ đốc giáo, nhận rằng ông không cậy sự khôn ngoan của loài người mà giảng Tin lành, nhưng cậy Đức Thánh Linh nói cho mọi người biết Chúa Giêxu, và Chúa Giêxu bị đóng đinh trên Thập tự giá, hầu cho người nghe không đặt đức tin mình trên sự khôn ngoan loài người, mà trên quyền năng của Thánh Linh. Chúng ta bị cám dỗ đặt đức tin của mình trên hoàn cảnh, trên sự khôn ngoan riêng, trên bất cứ điều gì khác, nên hết thảy đều sụp đổ. Chúng ta phải đặt đức tin của mình trên Thánh Linh, để làm chứng, giảng dạy (ITês 1:5; Công 1:8).

11-Ngài dạy chúng ta cầu nguyện.

Rôma 8:26-27: “Cũng một lẽ ấy, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin đặng cầu nguyện cho xứng đáng ;nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh la thể nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ”. Chúng ta không thể cầu nguyện xứng đáng để Đức Chúa Trời nghe, nếu không nhờ Thánh Linh giúp đỡ như hướng dẫn, cảm động. Có những lời cầu nguyện rất hay, nhưng khô hạn, nghèo nàn, yếu đuối, vì chỉ có hình thức bề ngoài mà thôi. Nhưng có những lời cầu nguyện rất đơn sơ, thành thật, khiến cho ai nấy chịu cảm động. Đó là một người không nhờ Thánh Linh mà cầu nguyện, và một người nhờ Thánh Linh mà cầu nguyện vậy. Xin Thánh Linh giúp chúng ta biết nói lời gì, biết nói cách nào, biết chi để Đức Chúa Trời nhậm lời (Êphê 6:18;Giuđe 20).

12-Ngài giục giã chúng ta tôn thờ Đức Chúa Trời.

Philíp 3:3: “Vì ấy chính chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật, là kẻ cậy Thánh Linh Đức Chúa Trời mà hầu việc Đức Chúa Trời”. Mỗi chúng ta có sức khoẻ, có khả năng, có tri thức, có tiền bạc và có nhiều điều khác nữa, nhưng tất cả không có giá trị gì nếu không được Thánh Linh cảm động. Nhờ Thánh Linh cảm động mà chúng ta dâng tiền, ca hát giảng dạy, làm chứng. Nhờ Thánh Linh mà chúng ta được phục vụ, được tôn thờ Đức Chúa Trời (Êph 5:18-20).

13-Ngài kêu gọi và đưa chúng ta vào chức vụ.

Công vụ 13:2,4: “Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn, thì Đức Thánh Linh phán rằng : Hãy để riêng Banaba và Saulơ để làm công việc ta đã gọi làm …Vậy, Saulơ và Banabađã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thánh Sêlơxi, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chíprơ”. Chúa kêu gọi người ta vào Chức vụ và sai họ đi. Mỗi chúng ta muốn hầu việc Chúa thì phải lắng tai nghe tiếng Ngài phán (Êsai 6:8).

Đừng trèo tường mà vào chuồng chiên (Giăng 10:1). Đầy tớ phải đợi chủ sai mới đi, chủ bảo mới làm.

14-Thánh Linh dẫn dắt chúng ta trong chức vụ.

Chúa sai Philíp đến Gaxa gặp hoạn quan Êthiôbi, Chúa đã sai Phaolô và Sila đến Âu châu để Truyền giảng Tin lành và nhờ đó có kết quả (Công 8:26-40;16:6-7).

15-Ngài an ủi chúng ta.

Thánh Linh là Đấng An ủi (Giăng 14:16;26;15:26;16:7).

16-Ngài làm cho chúng ta nên Thánh.

Nếu chúng ta muốn được sống cuộc đời Thánh khiết, phải xin Thánh Linh đầy dẫy lòng của mình (Rôma 15:15;Icôr 6:11;IITês 2:13).

17-Mọi việc trong Hội thánh là của Thánh Linh.

Thánh Linh làm hết mọi việc, hàng ngày, hàng giờ, hàng phút đều dưới quyền điều khiển của Ngài. Nên lúc nào Thánh Linh hành động, chúng ta thấy vui vẻ, trang nghiêm, ngọt ngào. Nhưng lúc nào vắng mặt Ngài chúng ta thấy khô khan, nghèo nàn, yếu đuối, buồn bã.

Mọi ân tứ đều do Thánh Linh ban, Ngài làm việc qua mọi người để Hội Thánh được gây dựng (ICôr 12:1-13 ;Công 20:28).

Mục sư Đoàn Văn Miêng. Biên tập: Lê Tuấn. Nguồn: VietChristian.com

Bình Luận:

You may also like