Người Nữ Chúa Đẹp Lòng – Phần 4: Tấm lòng vâng phục

876

Ta đã tìm thấy Đa-vít, con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý-chỉ ta(Công vụ các sứ đồ 13:22).

Ở những bài trước chúng ta đã thấy rằng những yếu tố cần thiết để trở thành người nữ được Chúa đẹp lòng là người nữ có tấm lòng dâng Chúa, tấm lòng nương nơi lời Chúa, tấm lòng cầu nguyện. Ngoài ra, người nữ làm Chúa đẹp lòng còn còn cần phải có tấm lòng vâng phục.

Đức Chúa Trời chỉ về Đa-vít rằng :”Ta đã tìm thấy Đa-vít, con của Gie-sê, là người vừa lòng ta, người sẽ tuân theo mọi ý-chỉ ta(Công vụ các sứ đồ 13:22).

Tiên tri Sa-mu-ên đã đáp lời Đức Chúa Trời và trách mắng Sau-lơ. Vì Sau-lơ đã nhiều lần không vâng phục Chúa làm theo ý riêng mình, vượt quá quyền hạn mà Chúa dành cho ông.

Ở đây chúng ta thấy hai tấm lòng trái ngược nhau:

  • Đa-vít vâng lời Chúa bằng tấm lòng mình, nhưng Sau-lơ chỉ hài lòng với việc dâng tế lễ và vâng phục Chúa qua vẻ bề ngoài.
  • Đa-vít thì làm theo lời Chúa, còn Sau lơ thì chỉ làm theo ý mình và theo cách của mình.
  • Tấm lòng Đa vít lấy Chúa làm trọng tâm, còn Sau-lơ lấy ý riêng mình làm trọng tâm.
  • Tuy rằng không phải Đa-vít lúc nào cũng vâng phục Chúa, nhưng Đa-vít là vị vua mà luôn tìm cách để làm đẹp lòng Chúa.

Đức Chúa Trời để cho hai vị vua có cùng một cơ hội cai trị Israel, nhưng hai người đã đi hai lối khác nhau. Sau-lơ lựa chọn đi xa rời Chúa, nhưng Đa-vít thì lựa chọn đến gần Chúa.

Làm thế nào để chúng ta cũng có thể vâng phục Chúa như Đa-vít? Và chúng ta phải nuôi dưỡng lòng vâng phục này như thế nào?

“Khá cẩn thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống từ nơi đó mà ra.

Mắt con hãy ngó ngay trước mặt, và mí mắt con khá xem thẳng trước mặt con.

Hãy ban bằng cái nẻo của chân con đi, và lập cho vững vàng các đường lối con,

Chớ xây qua bên hữu hay bên tả; Hãy dời chân con khỏi sự ác” (Châm ngôn 4:23, 25-27).

(Châm ngôn 4:23, 25-27).

Bí quyết để vâng phục đó là giữ tấm lòng của mình. Khi gìn giữ tấm lòng của mình, chúng ta sẽ khiến mọi việc được quyết định theo cách của Chúa. Tấm lòng đi theo ý Chúa là tấm lòng vâng phục, khi chúng ta sống cuộc sống vâng phục, chúng ta sẽ kinh nghiệm thấy sự bình an và vui mừng.

Hãy đi đường thẳng

Làm thế nào để chúng ta biết được điều gì đúng hay sai trong tình huống đó? Nếu chúng ta không chắc việc đó đúng hay không thì chúng ta phải làm thế nào?

Trước hết, không quyết định bất cứ điều gì cho đến khi chúng ta chắc chắn. Chúng ta lập ra thời gian để cầu nguyện, suy nghĩ, đọc Kinh Thánh và tìm sự tư vấn từ người có chiều sâu thuộc linh trong Chúa. Nếu vấn chưa có sự chắc chắn thì hãy trả lời rằng: “Tôi sẽ suy nghĩ và trả lời sau”. Không nên quyết định bất cứ điều gì trước khi chúng ta có sự biết chắc.

Thứ hai, nhất định phải theo lời Kinh thánh. Kinh thánh nói rằng “Phàm trong các việc làm của con, khá nhận-biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con” (Châm ngôn 3:6), đó là điều Chúa hứa. “Nếu người nào trong các ngươi thiếu sự khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ ban cho” (Gia-cơ 1:5) và điều nữa là “Cho nên, kẻ biết điều lành mà chẳng làm, thì phạm tội (Gia-cơ 4:17).

Ngừng làm việc sai trái

Nếu có hành động nào, lời nói nào hay suy nghĩ nào chúng ta cảm thấy không đẹp lòng Chúa thì phải dừng lại. Chúng ta phải ngăn những lời đồng ý mà chúng ta thấy mình không thể làm được, hay khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi vì rơi vào một tình huống không có kế hoạch. Hãy ra khỏi đó!

Chúng ta thể hiện tấm lòng của mình với Chúa trong cách phản ứng với mọi việc chúng ta làm. Nếu chúng ta dừng lại trước khi việc sai phạm đó xảy ra, chúng ta có thể trở lại với Chúa. Hãy kêu cầu danh Ngài! Chúa sẽ thêm sức cho bạn ra khỏi nan đề đó.

Hãy xưng tội mình

Khi trở thành Cơ Đốc Nhân, chúng ta được Chúa tha tội. Nhưng vì còn ở trong xác thịt yếu đuối nên chúng ta không tránh khỏi lúc phạm tội. Chúng ta phải tự nhận định rằng: “Đó là sai trái, là điều không tốt, mình không được làm như vậy”. “Nếu chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chính chúng ta lừa dối mình, và lẽ thật không ở trong chúng ta” ( I Giăng 1:8). Vậy nên chúng ta phải xưng nhận tội lỗi với Chúa, nhờ Ngài tha lỗi và giúp chúng ta có một đời sống theo đuổi sự công bình. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác” (I Giăng 1:9). Kinh Thánh cũng có chép rằng “Người nào giấu tội lỗi mình sẽ không được may mắn; Nhưng ai xưng nó ra và lìa-bỏ nó sẽ được thương xót” (Châm ngôn 28:13).

Trong mối quan hệ với Chúa và với người cũng vậy, nếu như có khúc mắc hay sai lầm nào khiến chúng ta không thể nói chuyện với anh em mình, chúng ta cũng nên xưng nhận ra để rũ bỏ những điều ngăn trở tấm lòng của chúng ta trong sự vâng phục Chúa.

Vâng phục là bước đầu tiên trong quá trình trở thành người nữ được Chúa đẹp lòng. Nếu bạn học được cách vâng phục, bạn cũng sẽ học được cách đặt ý Chúa lên trên hết mọi sự và để Chúa được quyền tể trị cuộc đời bạn theo cách của Ngài.

Hãy cầu nguyện cùng tôi:

Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa vì Ngài cho con biết rằng vâng phục là điều đẹp lòng Ngài. Xin Chúa cho con đặt ý Ngài lên trên hết mọi sự để con thấy bàn tay Chúa trong mọi ý muốn của cuộc đời con. Amen

Biên soạn : Mymy

Trích : A woman after God’s own heart

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận: