Home Dưỡng Linh Kính Sợ Chúa – Phần 5: Tự Tin Về Những Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta

Kính Sợ Chúa – Phần 5: Tự Tin Về Những Lời Cầu Nguyện Của Chúng Ta

by AdrianChua
30 đọc

Cầu nguyện là một trong những điều quan trọng nhất mà một Cơ đốc nhân có thể làm. Đó là phương tiện để đối thoại hàng ngày với Đấng tạo ra chúng ta. Quan trọng hơn, từ này đã được đề cập hơn 250 lần trong Kinh Thánh và cần được thực hiện cách nghiêm túc.

Thi thiên 145: 17-18 nói rằng:

Đức Giê-hô-va là công bình trong mọi đường Ngài,

 Hay làm ơn trong mọi công việc Ngài.

 Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài.

 Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài.”

Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy những lời cầu nguyện của mình không được Chúa lắng nghe. Chúng ta cầu nguyện liên tục nhưng dường như Chúa không lắng nghe và không trả lời những lời cầu nguyện của chúng ta. Tuy nhiên, Kinh Thánh nói rõ với chúng ta rằng Đức Giê-hô-va ở gần những người kêu cầu Ngài trong lẽ thật. Do đó, Ngài nghe chúng ta nếu chúng ta thành tâm trong những lời cầu nguyện của mình.

Tuy nhiên, nếu chúng ta vẫn sống một lối sống tội lỗi và không sẵn sàng vâng lời Ngài, hoặc nếu chúng ta vẫn muốn đi theo cách riêng của mình và từ chối nghe theo lời dạy của Ngài, thì những lời cầu nguyện của chúng ta có thể sẽ không được Chúa lắng nghe.

Ê-sai.59: 1-3:

Nầy, tay Đức Giê-hô-va chẳng trở nên ngắn mà không cứu được; tai Ngài cũng chẳng nặng nề mà không nghe được đâu. Nhưng ấy là sự gian ác các ngươi làm xa cách mình với Đức Chúa Trời; và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không nghe các ngươi nữa. Vì tay các ngươi đã ô uế bởi máu, ngón tay các ngươi đã ô uế bởi tội ác; môi các ngươi nói dối, lưỡi các ngươi lằm bằm sự xấu xa.”

Tại đây, Ê-sai quở trách người Giu-đa mặc dù họ đã dâng tế lễ và cầu nguyện với Chúa, nhưng những lời cầu nguyện của họ không được Chúa nghe thấy. Từ những câu này, chúng ta học được rằng ngay cả khi chúng ta kêu cầu Chúa trong lẽ thật nhưng vẫn khăng khăng sống trong một cuộc đời tội lỗi, những lời cầu nguyện của chúng ta sẽ không được lắng nghe. Chúng ta phải rời khỏi tội lỗi và sống một cuộc sống công chính theo lời của Chúa.

Tự tin rằng Đức Chúa Trời sẽ lắng nghe những lời cầu nguyện của chúng ta phải ở trong sự kinh sợ Ngài.

Công vụ 10: 1-4:

Trong thành Sê-sa-rê, có một người tên là Cọt-nây, làm đội trưởng của đội binh gọi là Y-ta-li. Người vẫn là đạo đức, cùng cả nhà mình đều kính sợ Đức Chúa Trời, người hay bố thí cho dân, và cầu nguyện Đức Chúa Trời luôn không thôi. Đương ban ngày, nhằm giờ thứ chín, người thấy rõ ràng trong sự hiện thấy có một vị thiên sứ của Đức Chúa Trời vào nhà mình, và truyền rằng: Hỡi Cọt-nây! Đôi mắt người ngó chăm thiên sứ và run sợ lắm, thưa rằng: Lạy Chúa, có việc chi? Thiên sứ nói: Lời cầu nguyện cùng sự bố thí ngươi đã lên thấu Đức Chúa Trời, và Ngài đã ghi nhớ lấy.”

Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng là Cọt-nây là một người kính sợ Chúa và cầu nguyện với Chúa ngay cả trước khi ông biết Chúa Giê-xu. Ông được nhắc đến một lần nữa trong Công vụ đoạn 10, ông được mô tả là một người kính sợ Chúa và những người phục vụ trong gia đình ông miêu tả ông là một người công bình.

Công vụ 10:22 nói rằng:

Họ trả lời rằng: Đội trưởng Cọt-nây là người công bình, kính sợ Đức Chúa Trời, cả dân Giu-đa đều làm chứng tốt về người, người đó đã bởi một vị thiên sứ thánh mà chịu mạng lịnh từ nơi cao rằng phải mời ông về nhà và nghe lời ông.”

Vì vậy, trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta muốn những lời cầu nguyện của mình được Chúa lắng nghe, chúng ta cũng phải kính sợ Chúa. Ngài cũng đã hứa trong Thi thiên 145: 19 rằng:

Ngài làm thỏa nguyện mọi người kính sợ Ngài; 

Cũng nghe tiếng kêu cầu của họ, và giải cứu cho.”

Trong sách Hê-bơ-rơ thậm chí còn nói rằng những lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu đã được nghe thấy vì sự kính sợ của Ngài đối với Cha.

Hê-bơ-rơ 5: 7:

Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời.”

Chúng ta được là chính mình bởi cớân điển của Chúa và chúng ta đưa ân điển của Ngài đặt trên cả cuộc sống của chúng ta thông qua đời sống cầu nguyện. ​Cuộc sống và chức vụ của chúng ta không thể lớn hơn đời sống cầu nguyện của chúng ta! Nếu chúng ta muốn trở nên hiệu quả và có kết quả cho Chúa, chúng ta cần học cách bước đi trong sự kính sợ Chúa.

Một sách để ghi nhớ

Malachi.3: 16

Bấy giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe; và một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài.”

Đây là một phép ẩn dụ cho thấy Chúa chú ý đặc biệt và dành sự tôn vinh đặc biệt cho những người kính sợ Ngài và những người khích lệ lẫn nhau trong sự kính sợ Ngài.

Cầu nguyện cho những người không kính sợ Chúa

Châm ngôn 28: 9:

Người nào xây tai không khứng nghe luật pháp,

 Lời cầu nguyện người ấy cũng là một sự gớm ghiếc.”

Từ ngữ “luật pháp”trong ngôn ngữ gốc có nghĩa là lời chỉ dẫn. Do đó, Chúa đang nói rằng nếu một người quay lưng lại với sự chỉ dẫn của Ngài trong Kinh Thánh, thì ngay cả lời cầu nguyện của người đó cũng là một điều gớm ghiếc đối với Ngài.

Một trái tim kính sợ Chúa sẽ chắp thêm đôi cánh cho những lời cầu nguyện của chúng bay lên thẳng đến ngai của Ngài.

Thi thiên 147:11:

Bèn là đẹp lòng người kính sợ Ngài,

 Và kẻ trông đợi sự nhân từ của Ngài.”

Dịch: Hoang Gia

Nguồn: Adrian Chua

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like