Home Dưỡng Linh NHỮNG VIỆC NHIỆM MẦU TRƯỚC GIÁNG SINH

NHỮNG VIỆC NHIỆM MẦU TRƯỚC GIÁNG SINH

by Ban Biên Tập
30 đọc

Lu-ca 1:26-3

“26 Đến tháng thứ sáu, Đức Chúa Trời sai thiên sứ Gáp-ri-ên đến thành Na-xa-rét, xứ Ga-li-lê, 27 tới cùng một người nữ đồng trinh tên là Ma-ri, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép, về dòng vua Đa-vít. 28 Thiên sứ vào chỗ người nữ ở, nói rằng: Hỡi người được ơn, mừng cho ngươi; Chúa ở cùng ngươi. 29 Ma-ri nghe nói thì bối rối, tự hỏi rằng lời chào ấy có nghĩa gì. 30 Thiên sứ bèn nói rằng: Hỡi Ma-ri, đừng sợ, vì ngươi đã được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. 31 Nầy, ngươi sẽ chịu thai và sanh một con trai mà đặt tên là Jêsus. 32 Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là Con của Đấng Rất Cao; và Chúa, là Đức Chúa Trời, sẽ ban cho Ngài ngôi Đa-vít là tổ phụ Ngài. 33 Ngài sẽ trị vì đời đời nhà Gia-cốp, nước Ngài vô cùng. 34 Ma-ri bèn thưa rằng: Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó? 35 Thiên sứ truyền rằng: Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên con thánh sanh ra, phải xưng là Con Đức Chúa Trời. 36 Kìa, Ê-li-sa-bét, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua; người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được sáu tháng rồi. 37 Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. 38 Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri.”

*******

Câu gốc: “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được” (Lu-ca 1:37).

Câu hỏi suy ngẫm: Hai người phụ nữ được nhắc đến ở đây có đời sống đức tin ra sao? Những việc nhiệm mầu rất lớn và khó nào đã xảy đến với họ? Chúng ta học được gì về quyền năng của Chúa? Qua đó, có hy vọng nào cho những khó khăn mà chúng ta đang đối diện?

Trong câu chuyện này, trước giả Lu-ca nhắc đến hai người phụ nữ và những điều tự họ không làm được và không có được. Người thứ nhất là bà Ma-ri, “một người nữ đồng trinh…, đã hứa gả cho một người nam tên là Giô-sép…” Bà được thiên sứ báo tin là “sẽ chịu thai và sinh một con trai đặt tên là Giê-xu, Ngài sẽ trị vì đời đời…” Khi nghe như vậy thì bà thưa rằng: “Tôi chẳng hề nhận biết người nam nào, thì làm sao có được sự đó?” Khi đặt câu hỏi này, bà không hề nghi ngờ quyền năng của Chúa nhưng chỉ muốn biết những gì sẽ xảy ra cho mình. Thiên sứ đáp: “…quyền phép Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi… Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” Sau khi nghe những lời này, bà Ma-ri đã trả lời với tấm lòng vâng phục, sẵn sàng làm theo ý Chúa: “Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền!”

Người thứ hai là bà Ê-li-sa-bét, một người cao tuổi, hiếm muộn, nhưng giờ đây cũng đã mang thai được sáu tháng rồi. Đây là việc nhiệm mầu Chúa đã thực hiện cho bà, một người “công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được” (Lu-ca 1:6). Việc nhiệm mầu mà Chúa thực hiện trên đời sống của bà giúp bà được dự phần trong chương trình cứu chuộc nhân loại của Ngài khi bà sinh ra và nuôi dạy một người con “là tiên tri của Đấng Rất Cao… đi trước mặt Chúa, dọn đường Ngài” (Lu-ca 1:76).

Hai việc Đức Chúa Trời thực hiện trên đời sống của hai phụ nữ này thực sự là nhiệm mầu. Đây là những người kính sợ Chúa, tin cậy Ngài, sẵn sàng vâng theo ý muốn của Ngài dù hoàn cảnh có ra sao, và họ đã được Chúa đại dụng trong chương trình của Ngài.

Câu chuyện Giáng Sinh của Chúa Giê-xu đã bắt đầu bằng những việc nhiệm mầu, và việc nhiệm mầu đó được bảo đảm bằng lời công bố “không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được”. Trong chương trình của Chúa, những việc nhiệm mầu mà Ngài thực hiện trên đời sống của chúng ta sẽ biến đổi cuộc đời chúng ta mãi mãi, làm cho chúng ta được dự phần trong sự hầu việc Chúa một cách mạnh mẽ, lạ lùng, bởi quyền năng của Ngài, theo cách của Ngài. Trong mùa Giáng Sinh năm nay, mỗi chúng ta hãy dâng lên Chúa những nan đề, những ước ao, những điều chưa thể thực hiện được… Hãy tiếp tục dâng lên Chúa những lời khẩn nguyện và đặt lòng tin nơi Ngài.

Bạn có nhớ việc nhiệm mầu nào Chúa đã thực hiện cho chính bạn? Bạn mong chờ những việc nhiệm mầu của Chúa trên đời sống mình trong mùa Giáng Sinh năm nay không?

Lạy Chúa, xin cho con đặt trọn niềm tin nơi quyền năng và tình yêu thương của Ngài để con cứ tiếp tục hầu việc Ngài mạnh mẽ hơn trong mùa Giáng Sinh này.

Bài học Kinh Thánh hàng ngày

Bình Luận:

You may also like