Home Chuyên Đề Tại Sao Tôi Dâng Một Phần Mười Chỉ 10%, nhưng Tiền Tip lại là 15% hoặc Nhiều Hơn – Phần 2 và hết: Đáp ứng của chúng ta

Tại Sao Tôi Dâng Một Phần Mười Chỉ 10%, nhưng Tiền Tip lại là 15% hoặc Nhiều Hơn – Phần 2 và hết: Đáp ứng của chúng ta

by Crosswalk.com
30 đọc

Bạn Có Nhìn Thấy Chúa Giê-xu không?

Suy nghĩ về cuộc đời của những người dân Y-sơ-ra-ên đầu tiên, là những người mà Đức Chúa Trời đã tin cậy để truyền đạt Lời Ngài cho chúng ta, tôi suy nghĩ về cuộc sống của họ dưới trụ lửa vào ban đêm và trụ mây vào ban ngày trong suốt cả 40 năm. Khi đền tạm được dựng lên, thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời vẫn luôn ở cùng với họ ngày và đêm. Và khi đền thờ Sa-lô-môn được cất lên, sự hiện diện của Thánh Linh Chúa ngự ở giữa họ cho đến những ngày của Ê-xê-chi-ên khi tội lỗi của họ quá lớn, vinh quang của Đức Chúa Trời đã bị cất đi khỏi họ, và chưa bao giờ trở lại – từ ngày đó.

Ngày nay chúng ta không có trụ mây hoặc lửa hiện thấy đó. Ngày nay Đức Thánh Linh ngự trong tấm lòng của những người đã chọn để tin và vâng theo Lời Chúa và Con Ngài, là Chúa Giê-xu Christ. Ngài đã đặt bạn và tôi làm đại diện chính xác của Ngài cho những ngày mà chúng ta đang sống – để mang tin tức tốt lành của phúc âm đến với những người chưa bao giờ được nghe. Tôi không biết bạn như thế nào, nhưng tôi đã tự hỏi làm thế nào để mọi người có thể thấy hình ảnh đúng đắn về Chúa Giê-xu khi mà họ nhìn vào tôi.

“Vì những kẻ Ngài đã biết trước, thì Ngài cũng đã định sẵn để nên giống như hình bóng Con Ngài, hầu cho Con nầy được làm Con cả ở giữa nhiều anh em.” (Rô-ma 8:29).

Lợi Dụng Ân Điển Đức Chúa Trời

Tôi sợ có một sự khác biệt giữa những gì tôi nói là tôi tin và những gì tôi thực sự sống bởi vì tôi tìm kiếm phước lành của Ngài, hơn là sống trong ánh sáng hiện diện của Ngài. Tôi bị hao mòn với những gì tôi muốn và cần hơn là xem xét những kế hoạch Ngài dành cho tôi. Tóm lại, tôi cảm thấy hài lòng hơn khi làm hài lòng xác thịt và những người xung quanh tôi – những người mà mắt tôi nhìn họ như là gia đình, bạn bè, hoặc người phục vụ – chọn lấy lời cảm ơn và sự chấp nhận của họ, hơn là chọn lắng nghe và vâng lời Cha Thiên Thượng của tôi.

Xa mặt cách lòng – Tôi đã lợi dụng Ngài. Đôi mắt của tôi tập chú vào thanh ngang ở đây và bây giờ, hơn là thanh dọc đời đời của sự hiểu biết về điều chính yếu là đây không phải nhà của tôi và lựa chọn để vâng lời vị Vua sớm trở lại của tôi. Đã bao lâu rồi kể từ khi bạn bày tỏ tình yêu thương hy sinh cho Chúa Giê-xu – chỉ bởi vì sự hy sinh cao quý của Ngài cho bạn? Bởi vì sự thành tín của Ngài chăm sóc bạn và gia đình bạn? Bởi vì lời hứa của Ngài không bao giờ rời hoặc lìa khỏi bạn? Hoặc bạn rên rỉ khi các của dâng đặc biệt được cất đi? Hoặc quay mặt đi khi gặp người đang có nhu cầu?

“Dòng huyết của Ngài đổ ra trên cây thập tự giá đã trả xong, một lần đủ cả, cho mọi tội lỗi của bạn.”

Dòng huyết của Ngài đổ ra trên cây thập tự giá đã trả xong, một lần đủ cả, cho mọi tội lỗi của bạn. Có thể là ở trong câu nói xa mặt cách lòng, bạn có bao giờ hiểu hoặc thấy vinh quang Shekinah của Đức Chúa Trời chưa? Có thể là bạn quá bận rộn với cái tôi và của tôi, bạn không suy nghĩ về sự oai nghi của Đấng Tạo Hóa, Đấng Nâng Đỡ, Đấng Cứu Rỗi và Người Bạn? Có thể là bạn hướng về con người mà bạn có thể nhìn thấy, thất bại trong việc kinh nghiệm sự vinh quang của Chúa bởi vì bạn đã không thấy được Ngài không?

“Vì nếu huyết của dê đực bò đực cùng tro bò cái tơ mà người ta rưới trên kẻ ô uế còn làm sạch được phần xác thịt họ và nên thánh thay, huống chi huyết của Đấng Christ, là Đấng nhờ Đức Thánh Linh đời đời, dâng chính mình không tì tích cho Đức Chúa Trời, thì sẽ làm sạch lương tâm anh em khỏi công việc chết, đặng hầu việc Đức Chúa Trời hằng sống, là dường nào.” (Hê-bơ-rơ 9:13-14).

 

Dịch: Nau Puih

Nguồn: Crosswalk.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gởi về tintuc@hoithanh.com

Tại Sao Tôi Dâng Một Phần Mười Chỉ 10%, nhưng Tiền Tip lại là 15% hoặc Nhiều Hơn – Phần 1: Quy định về các của lễ

 

Bình Luận:

You may also like