Home Chuyên Đề Những Lời Tiên Tri Về Ba-By-Lôn Và Đế Quốc Ba-By-Lôn Đã Được Ứng Nghiệm

Những Lời Tiên Tri Về Ba-By-Lôn Và Đế Quốc Ba-By-Lôn Đã Được Ứng Nghiệm

by 100prophecies.org
30 đọc

Những lời tiên tri dưới đây là được chọn lọc từ Kinh Thánh liên quan đến Đế Quốc Ba-by-lôn, là đế quốc đã dấy lên và nằm quyền thống trị khoảng 2600 năm trước và cai trị một vùng đất rộng lớn, bao gồm cả Giu-đa, vùng đất phía nam Y-sơ-ra-ên.

1. Ba-by-lôn sẽ cai trị Giu-đa trong 70 năm

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Giê-rê-mi 25:11-12

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 626-586 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Khoảng từ năm 609TC đến 539 TC

Trong Giê-rê-mi 25:11-12, đấng tiên tri nói rằng người Giu-đa sẽ khổ cực trong 70 năm bởi sự thống trị của người Ba-by-lôn. Tiên tri Giê-rê-mi cũng nói rằng Ba-by-lôn sẽ bị trừng phạt sau 70 năm đó. Cả hai phần của lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. Vào năm 609 TC, khoảng 2600 năm trước, Ba-by-lôn bắt giữ vị vua cuối cùng của đế quốc A-si-ry và cai trị một phần lớn vùng đất mà đế quốc A-si-ry từng cai trị, nơi mà vùng đất Y-sơ-ra-ên trước đó đã bị xâm chiếm. Sau đó Ba-by-lôn chứng tỏ sự thống trị của mình bằng cách bắt nhiều người Do Thái trở thành những nô lệ đưa sang Ba-by-lôn, và bằng cách hủy phá thành Giê-ru-sa-lem và Đền Thờ. Sự thống trị của Ba-by-lôn kết thúc vào năm 539 TC, khi Si-ru, lãnh đạo của người Ba-tư và Mê-đi. Sau đó Si-ru đã cho phép những nô lệ người Do Thái được tự do trở về quê hương của họ.

Giê-rê-mi 25:11-12

Cả đất nầy sẽ trở nên hoang-vu gở-lạ, các nước nầy sẽ phục-sự vua Ba-by-lôn trong bảy mươi năm. Đức Giê-hô-va phán: Khi bảy mươi năm ấy sẽ mãn, ta sẽ phạt vua Ba-by-lôn và dân người, vì cớ tội-ác chúng nó. Ta sẽ phạt xứ người Canh-đê và biến thành một nơi hoang-vu đời đời.”

2. Ba-by-lôn sẽ bị tấn công bởi người Mê-đi

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-sai 13:17

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 701-681 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 539 TC

Trong Ê-sai 13:17, đấng tiên tri nói rằng người Mê-đi sẽ tấn công Ba-by-lôn. Điều này đã xảy ra vào khoảng 150 năm sau khi tiên tri Ê-sai đã tin và công bố ra lời tiên tri này. Người Mê-đi cùng người Ba-tư đánh bại Ba-by-lôn vào khoảng năm 539 TC.

Ê-sai 13:17

Nầy, ta sẽ xui người Mê-đi nghịch cùng họ, những người đó chẳng quí bạc, chẳng thích vàng.”

3. Các cổng thành Ba-by-lôn sẽ mở cho Si-ru

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-sai 45:1

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 701-681 TC.

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 539 TC.

Trong Ê-sai 45:1, đấng tiên tri nói rằng Đức Chúa Trời sẽ mở các cửa thành của Ba-by-lôn cho Si-ru và quân đội công kích của ông. Dầu có các loại phòng thủ đặc biệt của Ba-by-lôn, bao gồm những cái hào xung quanh thành, và tường thành dày hơn 21,3 m và cao hơn 91,4 m, và hơn 250 cái tháp canh, Si-ru vẫn có thể xông vào và đánh bại chúng. Si-ru và quân đội của ông di chuyển theo dòng chảy của sông Ơ-phơ-rát đến một cái hồ lớn. Sau đó Si-ru có thể đưa quân đội của ông hành quân vượt qua lòng sông và vào thành phố.

Ê-sai 45:1

Đức Giê-hô-va phán thể nầy cùng Si-ru, là người xức dầu của Ngài, ta đã cầm lấy tay hữu người, đặng hàng-phục các nước trước mặt người, và ta sẽ tháo dây lưng các vua; đặng mở các cửa thành trước mặt người, cấm không được đóng lại.”

4. Vương quốc Ba-by-lôn sẽ bị lật đổ đời đời

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-sai 13:19

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 701-681 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 539 TC

Trong Ê-sai 13:19, đấng tiên tri nói rằng Ba-by-lôn sẽ bị lật đổ đời đời. Lịch sử xác chứng rằng khi Si-ru đánh bại Ba-by-lôn vào năm 539 TC, và nó chưa bao dấy lên như một đế quốc một lần nữa. Tuy nhiên, trước thời kỳ của Si-ru, Ba-by-lôn đã bị thất bại trước Đế Quốc A-si-ry, nhưng vẫn có thể khôi phục lại và sau đó đánh bại Đế Quốc A-si-ry. Tuy nhiên, giống như tiên tri Ê-sai đã nói tiên tri 2700 năm trước, Đế Quốc Ba-by-lôn không bao giờ được khôi phục lại kể từ sự thống trị của Si-ru.

Ê-sai 13:19

Ba-by-lôn, là sự vinh-hiển các nước, sự hoa-mĩ của lòng kiêu-ngạo người Canh-đê, sẽ giống như Sô-đôm và Gô-mô-rơ mà Đức Chúa Trời đã lật-đổ.”

5. Ba-by-lôn sẽ bị hạ xuống thành ao nước

Lời tiên tri trong Kinh Thánh: Ê-sai 14:23

Lời tiên tri được viết: Giữa những năm 701-681 TC

Lời tiên tri được ứng nghiệm: Năm 539 TC

Trong Ê-sai 14:23, đấng tiên tri nói rằng Ba-by-lôn, đế quốc đã trở thành quyền lực thế giới trong hai thời điểm trong lịch sử, sẽ bị biến thành một đế quốc hèn mọn và cuối cùng tan biến. Nó sẽ bị hạ xuống thành ao nước. Sau khi Si-ru đánh bại Ba-by-lôn vào năm 539 TC, nó không bao được một lần nữa lên nắm quyền lực. Những tòa nhà của Ba-by-lôn sụp đổ thành từ từ thành đống đổ nát trong vài thế kỷ. Các nhà khảo cổ đã khai quật Ba-by-lôn trong những năm 1800. Một số khu vực của thành phố không thể đào lên được bởi vì chúng nằm ở dưới đáy bị bụi đất đã bao bọc dày lên trong nhiều năm.

Ê-sai 14:23

Ta sẽ làm cho đất nó thuộc về con nhím, biến ra ao nước; và ta sẽ dùng chổi hủy-diệt mà quét nó, Đức Giê-hô-va vạn-quân phán vậy.”

Dịch: Nau Puih

Nguồn: 100prophecies.org

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like