Home Dưỡng Linh CHIẾN THẮNG GIẶC NGOẠI XÂM BỞI CẦU NGUYỆN

CHIẾN THẮNG GIẶC NGOẠI XÂM BỞI CẦU NGUYỆN

by Hong An
30 đọc

A-si-ri tự hào vì chúng có chiến lược quân sự và sức mạnh quân đội.
Chúng tự hào vì chúng đã làm bá chủ khu vực suốt hơn 200 năm qua, nhiều quốc gia lớn như Ba-by-lôn hay Y-sơ-ra-ên đều bị suy phục trước chúng.

Chúng tấn công Giu Đa, chúng chiếm được một số thành kiên cố của Giu-Đa và tiếp tục tiến vào chiếm Giê-ru-sa-lem.

Vẫn chiến lược cũ, chúng bắt đầu bằng uy hiếp tinh thần dân chúng, gây hoang mang, mất lòng tin, khiến họ nghi ngờ người lãnh đạo và nghi ngờ Chúa.
Chúng sai sứ giả đến, đứng trên vách thành Giu Đa và nói lớn bằng tiếng Giu Đa cho toàn dân trong thành nghe thấy:

– Hỡi dân Giu Đa! Hãy nghe lời của đại đế A-si-ri, đừng nghe lời vua Ê-xê-chia, đừng để Ê-xê-chia lừa gạt các ngươi tin vào Chúa, đừng để hắn dụ dỗ các ngươi rằng Chúa sẽ giải cứu các ngươi nhưng chính Chúa đã sai ta đến để hủy diệt các ngươi. Vậy hãy đầu hàng đi thì ta sẽ đem các ngươi vào xứ đượm dầu ô-liu và mật ong bằng không các ngươi sẽ phải ăn phân và uống nước tiểu mình.

– Đừng tin rằng Chúa Giê-Hô-Va có thể giải cứu các ngươi khỏi tay ta, hãy nhìn xem các thần của các nước xung quanh có thể giải cứu họ khỏi tay ta được đâu….

Cứ thế, chúng cứ lặp đi lặp lại sứ điệp, đừng tin Chúa, đừng nghe theo người lãnh đạo nhưng hãy nghe lời đại đế A-si-ri……

Chúng gieo những điều nghi ngờ như con rắn đã từng làm với Ê-va trong vườn thiên đàng.
Trước sự xúc phạm sỉ nhục đó, vua Ê-xê-chia im lặng không đáp trả lại một lời với chúng. Ông xé áo mình vào đền thờ của Chúa, rồi trải lá thư của chúng ra trước mặt Chúa và cầu nguyện:

-Lạy Giê-Hô-Va Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất, chính Ngài đã dựng nên trời và đất, xin hãy nghiêng tai và nghe, hãy mở mắt và xem những lời của San-chê-ríp vua A-si-ri đang phỉ báng Ngài. Đúng A-si-ri thật đã tàn phá các nước, ném các thần của họ vào lửa vì chúng không phải là thần, chúng chỉ là những sản phẩm bằng gỗ, đá do tay người làm ra nên chúng đã bị hủy diệt. Vậy xin hãy giải cứu chúng con để các vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời.

Đức Giê-hô-va nhận lời cầu nguyện của vua Ê-xê-chia. Ngay đêm ấy, một thiên sứ của Đức Giê-hô-va đánh giết một trăm tám mươi năm nghìn quân A-si-ri, những kẻ đang bao vây thành Giê-ru-sa-lem. San-chê-ríp đại đế của A-si-ri đã sợ hãi tháo chạy về nước nhưng kẻ ngu dại dám nhạo báng Chúa đấy đã bị chính con trai mình đâm chết trong khi hắn đang cúi lạy thần của hắn trong đền thờ.

Bởi những lời cầu nguyện đầy đức tin và sự hiểu biết lẽ thật Ê-xê-chia đã chứng minh được cho dân tộc của ông cùng các quốc gia thờ lạy hình tượng hư không xung quanh ông biết rằng chỉ có Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, ngoài Ngài không có một ai khác. Ngài là Vua trên muôn vua, Chúa của các chúa. Đấng nắm quyền tối cao và trị vì. Đấng vĩ đại, toàn năng, Đấng ngự trên ngôi cao sang, tôn quý, vinh hiển, quyền phép đến đời đời vô cùng!

Ngài là Đức Chúa Trời hôm qua, hôm nay và muôn đời không hề thay đổi.
Nan đề của chúng ta là cơ hội để Ngài khai phóng quyền năng phép lạ cho những ai tin và kêu cầu danh Ngài. Amen!

Debbie Thủy

Bình Luận:

You may also like