Home Dưỡng Linh Hãy Sốt Sắng Trong Mọi Việc

Hãy Sốt Sắng Trong Mọi Việc

by Hong An
30 đọc

“Vì ấy chính Đức Chúa Trời cảm động lòng anh em vừa muốn vừa làm theo ý tốt Ngài. Phàm làm việc gì chớ nên lằm bằm và lưỡng lự, hầu cho anh em ở giữa dòng dõi hung ác ngang nghịch, được nên con cái của Đức Chúa Trời, không vít, không tì, không chỗ trách được, lại giữa dòng dõi đó, giữ lấy đạo sự sống, chiếu sáng như đuốc trong thế gian.” – Phi-líp 2:13-15

Tạ ơn Chúa vì mỗi chúng ta được lựa chọn; được sống trên đất; được tự do trong sự cứu chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu; được yêu; được bày tỏ tình yêu và được hầu việc một Đức Chúa Trời hằng sống.

Mỗi chúng ta đều được Chúa ban cho những ân tứ khác nhau, được kêu gọi cách đặc biệt để hầu việc Chúa trong mọi lĩnh vực và tất cả chúng ta đều được hưởng phước hạnh dư dật.

Tuy nhiên, có nhiều quan điểm sai lệch cho rằng, hầu việc Chúa là phải trở thành Mục sư, thầy giảng; được giữ các chức vụ trong hội thánh hoặc làm các công việc 100% thuộc linh thì điều đó mới đẹp ý Chúa và xứng đáng để làm. Nhưng thực tế không phải như vậy!

Kinh Thánh nói gì về điều này?

“Hễ làm việc gì, hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa, chớ không phải làm cho người ta, vì biết rằng anh em sẽ bởi Chúa mà được hưởng cơ nghiệp làm phần thưởng. Hãy hầu việc Đấng Christ, tức là Chúa” – Cô-lô-se 3:23-24 

Thế gian thường định nghĩa sự cao quý bằng các khái niệm như quyền lực, của cải, danh tiếng và địa vị; là những điều người ta thường nỗ lực để đạt được cho chính mình. Ngược lại, Chúa Giê-xu định nghĩa sự cao quý chính là khi chúng ta vươn tới những người khác và hạ mình phục vụ.

Hơn thế nữa, Chúa Giê-xu chính là tấm gương lớn nhất về tình yêu thương và sự phục vụ. Ngài đã phán rằng: “Con người đã đến, không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta, và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người.” (Ma-thi-ơ 20:28). Một học giả nổi tiếng đã nói rằng: “Chúa Giê-xu đã bày tỏ trọn vẹn tình yêu rất lớn và tấm lòng phục vụ của Ngài qua việc rửa chân cho các môn đồ.”

Lời Chúa trong 1 Sa-mu-ên 30:24 chép rằng: “Phần của kẻ ra trận và phần của kẻ giữ đồ vật phải bằng nhau”. Cũng vậy, không phải là Mục sư hay nhà truyền đạo thì sẽ được phần thưởng lớn hơn. Song, những người làm việc hậu cần hoặc các việc nhỏ cũng sẽ nhận phần thưởng tương tự.

Vì vậy, “hầu việc” ở đây không chỉ là làm công việc Chúa nhưng đó còn là phục vụ những người xung quanh vì cớ Chúa. Ngày hôm nay, tôi khích lệ quý vị hãy sốt sắng trong mọi việc mình làm. Vì mọi công khó của chúng ta trong Chúa chẳng phải vô ích đâu (1 Cô-rinh-tô 15:58).

Bất kể Chúa kêu gọi chúng ta làm việc gì, hãy khiêm nhường và làm điều đó với lòng vui mừng trọn vẹn. Đức Chúa Trời không bỏ sót bất cứ việc nhỏ nào dù đó là điều chúng ta làm cho Chúa, cho anh em mình, cho gia đình, hay cho những người lân cận. Mỗi việc làm dù lớn, dù nhỏ đều quý trọng trước mặt Đức Chúa Trời.

Hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một lòng khiêm nhường và sốt sắng hầu việc. Hãy đồng một tâm tình như Đấng Christ đã có và trung tín trong những việc nhỏ, thì Ngài sẽ gọi chúng ta coi sóc những việc lớn:

“Thưa Chúa Giê-xu,

Con cảm ơn Ngài vì Ngài là tấm gương rất lớn về tình yêu thương, sự vâng phục và tận hiến. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến thế gian này không phải để được phục vụ, song để phục vụ và phó mạng sống mình vì con.

Cha ơi, nhiều lúc vì yếu đuối; kém trí hiểu, con đã cho rằng những việc làm nhỏ không đáng gì trước mặt Ngài và bỏ qua. Có nhiều điều con đã làm trong sự lằm bằm khó chịu và không thỏa lòng hoặc coi đó không phải là việc của mình. Xin tha thứ cho suy nghĩ và hành động sai lầm của con; biến đổi tấm lòng con trở nên sốt sắng trong mọi việc. Để mỗi khi làm công việc Chúa hay phục vụ những người xung quanh con đều làm cách vui lòng.

Xin giúp con mài giũa những ta-lâng, ân tứ Ngài ban, để đến thời điểm Chúa sẽ sử dụng cho công việc của Ngài. Nguyện Thánh Linh là Đấng sống trong lòng con, làm mới tư tưởng con mỗi ngày; giúp con sống đầu phục trọn vẹn và sẵn sàng làm mọi điều vì cớ danh Chúa.

Con công bố, sẽ đứng vững trong lời hứa của Ngài và mặc lấy quyền phép của Đức Thánh Linh, bước đi trong đức tin để sống một đời sống trọn vẹn giữa thế gian này bằng một tấm lòng phục vụ, nhịn nhục. Nguyện danh Chúa được vinh hiển qua đời sống của con, để bởi sự tin kính và yêu thương được bày tỏ, sẽ có nhiều người quay trở lại tìm kiếm Ngài.

Trong danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen.”

————–

Ma-la-chi 3:17-18 “Đức Giê-hô-va vạn quân phán: Những kẻ ấy sẽ thuộc về Ta, làm cơ nghiệp riêng của Ta trong ngày Ta làm; và Ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai mình hầu việc mình. Bấy giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài.”

Giăng 12:26 “Nếu ai hầu việc Ta, thì phải theo Ta, và Ta ở đâu, thì kẻ hầu việc Ta cũng sẽ ở đó; nếu ai hầu việc Ta, thì Cha Ta ắt tôn quý người.”

Hê-bơ-rơ 6:10 “Đức Chúa Trời không phải là không công bình mà bỏ quên công việc và lòng yêu thương của anh em đã tỏ ra vì danh Ngài, trong khi hầu việc các thánh đồ và hiện nay đang còn hầu việc nữa.”

Lu-ca 22:27 “Vì một người ngồi ăn với một người hầu việc, ai là lớn hơn? Nhưng Ta ở giữa các ngươi như kẻ hầu việc vậy.”

Rô-ma 12:10-11 “Hãy lấy lòng yêu thương mềm mại mà yêu nhau như anh em; hãy lấy lẽ kính nhường nhau. Hãy siêng năng mà chớ làm biếng; phải có lòng sốt sắng; phải hầu việc Chúa.”

Ga-la-ti 5:13 “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau.”

Hồng Ân tổng hợp

Nguồn:Tổng hợp

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like