Home Chuyên Đề Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Trong Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu – Phần 1

Những Lời Tiên Tri Kinh Thánh Đã Được ứng Nghiệm Trong Cuộc Đời Của Chúa Giê-xu – Phần 1

by 100prophecies.org
30 đọc

Chúa Giê-xu đặc biệt ở chỗ, cuộc đời của Ngài đã được các tiên tri trong Kinh Thánh tiên báo trước khi chào đời. Dưới đây là một số lời tiên tri của Kinh Thánh đã được ứng nghiệm trong cuộc đời Đức Chúa Giê-xu, Đấng Mê-si-a cách đây 2000 năm.

1. Đấng Mê-si-a sẽ đến sau người loan báo

Lời tiên tri của Kinh Thánh: Ê-sai 40:1-5, 9

Tiên tri được viết: Trong khoảng 701-681 TCN

Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Khoảng 27 AD

Trong Ê-sai 40:3, vị tiên tri viết về một người trong đồng vắng đang dọn đường cho Chúa. Lời tiên báo này đã báo trước cuộc đời của Giăng Báp-tít, người đóng một vai trò quan trọng trong việc dọn đường cho sứ vụ của Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu sinh ra không lâu sau Giăng Báp-tít cách đây 2000 năm. Sách Ma-thi-ơ ghi lại nhiều sự kiện về cuộc đời của Chúa Giê-xu và của Giăng Báp-tít. Ma-thi-ơ 3:1-2 viết: “Trong những ngày đó, Giăng Báp-Tít đến, rao giảng trong Sa mạc Giu-đê, và nói rằng: Hãy ăn năn, vì nước thiên đàng đã đến gần.”

Ê-sai 40:1-5, 9

1 Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng: Hãy yên ủi, hãy yên ủi dân ta.

Hãy nói cho thấu lòng Giê-ru-sa-lem, và rao rằng sự tranh chiến của nó đã trọn; tội lỗi nó đã được tha; nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va vì các tội mình.

Có tiếng kêu rằng: Hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va; hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa Trời chúng ta!

Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên; mọi núi mọi gò sẽ bị hạ xuống; các nơi gập ghềnh sẽ làm cho bằng; các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội.

Bấy giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra, và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy; vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy.

  1. . . Hãy bảo các thành của Giu-đa rằng: Đức Chúa Trời của các ngươi đây!

2. Ngài sẽ thực hiện phép lạ

Lời tiên tri của Kinh Thánh: Ê-sai 35:4-6

Tiên tri được viết: Trong khoảng 701-681 TCN

Tiên tri được ứng nghiệmKhoảng 27-31 AD

Tiên tri Ê-sai, người đã sống khoảng 2700 năm trước, tiên đoán rằng sẽ có một lúc Chúa đến và chữa lành mắt cho người mù, chữa tai cho người điếc, cho người què đi được, và người câm được nói.

Chúa Giê-xu đã làm những điều này theo nghĩa thuộc linh, qua việc mang đến lẽ thật và sự cứu rỗi, và theo nghĩa thuộc thể qua việc thực hiện những phép lạ chữa lành.

Trang web About-Jesus.org cung cấp chi tiết về 34 phép lạ do Chúa Giê-xu thực hiện.

Ê-sai 35: 4-6 (BD2011):

4Hãy nói với những người có lòng sợ hãi, “Hãy mạnh mẽ lên, đừng sợ! Nầy, Ðức Chúa Trời của anh chị em sẽ đến để báo thù bằng sự báo trả của Ðức Chúa Trời; Ngài sẽ đến và cứu anh chị em.”

Bấy giờ mắt người mù sẽ mở ra, Tai người điếc sẽ nghe rõ,
Bấy giờ người què sẽ nhảy như nai rừng, Lưỡi người câm sẽ ca hát. Vì nước đã phun lên trong đồng hoang khô hạn; Sa mạc bây giờ đầy những suối nước trào tuôn.

 

3. Êsai báo trước cho sứ vụ của Chúa Giê-xu

Lời tiên tri của Kinh Thánh: Ê-sai 61:1-2

Tiên tri được viết: Trong khoảng 701-681 TCN

Tiên tri được ứng nghiệm: Khoảng 27-31 AD

Trong Ê-sai 61, có những đoạn nói về một người được xức dầu rao giảng tin lành cho người nghèo, giải phóng những người bị xiềng xích, chữa lành người mù và giải thoát người bị áp bức. Khoảng 700 năm sau thời của Ê-sai, Chúa Giê-xu làm ứng nghiệm những đoạn Kinh Thánh này:

Lu-ca 4:14-21

14 Đức Chúa Jêsus được quyền phép Đức Thánh Linh, trở về xứ Ga-li-lê, và danh tiếng Ngài đồn khắp các xứ chung quanh.

15 Ngài dạy dỗ trong các nhà hội, ai nấy đều khen ngợi Ngài.

16 Đức Chúa Jêsus đến thành Na-xa-rét, là nơi dưỡng dục Ngài. Theo thói quen, nhằm ngày Sa-bát, Ngài vào nhà hội, đứng dậy và đọc.

17 Có người trao sách tiên tri Ê-sai cho Ngài, Ngài dở ra, gặp chỗ có chép rằng:

18 Thần của Chúa ngự trên ta: Vì Ngài đã xức dầu cho ta đặng truyền Tin Lành cho kẻ nghèo;

19 Ngài đã sai ta để rao cho kẻ bị cầm được tha, Kẻ mù được sáng, Kẻ bị hà hiếp được tự do; Và để đồn ra năm lành của Chúa.

20 Đoạn, Ngài xếp sách, trả lại cho kẻ giúp việc, rồi ngồi xuống; mọi người trong nhà hội đều chăm chỉ ngó Ngài.

21 Ngài bèn phán rằng: Hôm nay đã được ứng nghiệm lời Kinh Thánh mà các ngươi mới vừa nghe đó.

Tại thời điểm trong chức vụ này, của Chúa Giê-xu đã rao giảng tin mừng cho người nghèo và chữa lành nhiều người có những căn bệnh khác nhau, bao gồm cả sự mù lòa, cả về mặt thuộc thể cũng như thuộc linh.

Tuy nhiên, Chúa Giê-xu vẫn chưa bắt đầu phần còn lại trong nhiệm vụ của mình, bao gồm “ngày báo trả”, mà học giả Kinh Thánh John Gill giải thích là “ngày báo trả của Thiên Chúa chúng ta, khi sự báo trả đến trên tội lỗi, qua nhân vị của Chúa Giê-xu Christ, khi Ngài phá hủy các công việc của ma quỷ, … và Ngài sẽ báo trả những kẻ chống Chúa trong ngày Ngài trở lại, và trên tất cả những kẻ ác trong ngày phán xét. ”

Biết được điều này, thật thú vị khi Chúa Giê-xu đã ngừng đọc Ê-sai 61 giữa câu 2, ngay trước khi đề cập đến “ngày báo trả”.

Ê-sai 61:1-2 (NVB): 1Thần của CHÚA ở trên Ta Vì CHÚA đã xức dầu cho Ta Đặng loan báo tin mừng cho những kẻ nghèo khổ.
Ngài sai Ta đi băng bó những tấm lòng tan vỡ, Công bố tự do cho những kẻ bị tù đầy,
Loan tin phóng thích cho những người bị xiềng xích;
Công bố năm thi ân của CHÚA Và ngày báo trả của Đức Chúa Trời chúng ta;
Ngài sai Ta đi an ủi mọi kẻ than khóc;

4. Đức Chúa Trời đã hứa ban một vị tiên tri khác như Môise

Lời tiên tri của Kinh Thánh: Phục truyền 18:15-18

Tiên tri được viết: Vào khoảng 1400 TCN

Tiên tri được ứng nghiệm: Khoảng 5 TCN đến 31 AD

Trong Phục Truyền Luật Lệ Ký 18:15-18, Môi-se nói với người Do Thái rằng Đức Chúa Trời sẽ dấy lên một vị tiên tri khác như Môi-se. Sau thời Môi-se, đã có nhiều tiên tri khác được dấy lên, gồm có Ê-sai, Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên, và cuối cùng là Chúa Giê-xu Christ. Chúa Giê-xu rất giống Môi-se. Cả hai đều thoát chết khi mới lọt lòng. Cả hai đều là tiên tri. Cả hai đều thực hiện phép lạ. Cả hai đều là lãnh đạo. Và cả hai đều là người trung gian giữa Đức Chúa Trời và con người. Môi-se đã xin được chết, nếu cần, nếu Đức Chúa Trời tha tội cho những người mà ông đang dẫn dắt (xem Xuất Ê-díp-tô Ký 32:30-33). Chúa Giê-xu đã chết vì tội lỗi của chúng ta, để mọi người có thể vào nước của Đức Chúa Trời. Không một vị tiên tri nào giống Môi-se hơn là Chúa Giê-xu.

Phục truyền Luật Lệ Ký 18:15-18 (BD2011):

15 Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, sẽ dấy lên cho anh chị em một tiên tri giống như tôi, từ giữa vòng anh chị em; anh chị em phải nghe lời vị tiên tri ấy. 16 Ðó là những gì anh chị em đã cầu xin Chúa, Ðức Chúa Trời của anh chị em, tại Hô-rếp trong ngày tụ họp tại đó; anh chị em đã nói rằng, ‘Nếu chúng tôi phải nghe tiếng của Chúa, Ðức Chúa Trời của chúng tôi lần nữa, hay nếu chúng tôi phải thấy lại ngọn lửa lớn lao khủng khiếp nầy nữa, chúng tôi chắc sẽ chết.’

17 Lúc ấy Chúa đã phán với tôi, ‘Những gì chúng nói rất phải.

18 Ta sẽ dấy lên cho chúng một tiên tri giống như ngươi từ giữa vòng anh chị em của chúng.Ta sẽ đặt những lời Ta trong miệng tiên tri ấy. Tiên tri ấy sẽ nói cho chúng mọi điều Ta truyền.

5. Đấng Mê-si-a sẽ cưỡi trên một con lừa khi vào Giê-ru-sa-lem

Lời tiên tri của Kinh Thánh: Xa-cha-ri 9:9

Tiên tri được viết: Giữa 520 và 518 TCN

Lời tiên tri đã được ứng nghiệm: Khoảng 31 AD

Trong Xa-cha-ri 9:9, vị tiên tri nói về một vị vua trong tương lai sẽ vào thành Giê-ru-sa-lem trên lưng một con lừa tơ. Điều này báo trước một sự kiện đã xảy ra khoảng 500 năm sau đó. Như đã giải thích trong Lu-ca 19:35-37, Chúa Giê-xu đã cưỡi trên lưng lừa vào thành Giê-su-sa-lem và thể hiện mình là Đấng Mê-si-a, là Vua.

Alfred Edersheim, một người Cơ Đốc Do Thái sống trong những năm 1800, đã nghiên cứu những văn tự Ra-bi cổ đại, và nói rằng Xa-cha-ri 9:9 thường được giải nghĩa như là để nói về một Đấng Mê-si-a. Trong cuốn sách của mình với tựa đề “Cuộc Sống và Những Thời Điểm của Chúa Giê-xu là Đấng Mê-si-a”, Edersheim đã viết: “Việc sử dụng câu này trong tất cả các phần chỉ về Đấng Mê-si-a đã được nhắc đến nhiều lần. Chúng ta có thể nói thêm là có nhiều truyền thống về con lừa mà Đấng Mê-si-a đã cưỡi này, và những niềm tin chắc chắn là, theo Kinh Ta-mu, “nếu ai nhìn thấy một con lừa trong giấc mơ của mình, người đó sẽ thấy sự cứu rỗi” (Ber 56 b).”

Tên “Giê-xu” có nghĩa là “sự cứu rỗi” trong tiếng Hê-bơ-rơ.

Xa-cha-ri 9:9 (NVB):

9Hỡi con gái của Si-ôn, hãy vui mừng hớn hở! Hỡi con gái của Giê-ru-sa-lem, hãy reo mừng!

Kìa, Vua của ngươi đang tiến đến với ngươi, Ngài công chính và có sự cứu rỗi,

Khiêm nhu, cưỡi lừa, Một con lừa tơ, là con của lừa cái.

(Còn nữa)

Huy Hoàng dịch

Nguồn: 100prophecies.org

Ảnh: idsmag.com

Bài vở cộng tác và góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like