Home Thánh Kinh Hàng Ngày Việt Nam Xin Chúa Phấn Hưng

Việt Nam Xin Chúa Phấn Hưng

by Sưu Tầm
30 đọc

“Và nhược bằng dân sự Ta, là dân gọi bằng danh Ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt Ta, và trở lại, bỏ con đường tà, thì Ta ở trên trời sẽ nghe, tha thứ tội chúng nó, và cứu xứ họ khỏi tai vạ. Bấy giờ, mắt Ta sẽ đoái xem, lỗ tai Ta sẽ lắng nghe lời nào cầu nguyện tại nơi nầy.” – 2 Sử-ký 7:14-15

Lạy Cha,

Tạ ơn Cha vì ân điển và sự thương xót quá lớn của Ngài đối với nhân loại. Cảm ơn Ngài vì dù thế giới này bại hoại, phạm tội và đầy dẫy sự gian ác, con vẫn kinh nghiệm được một cách rõ ràng về tình yêu và sự tể trị đầy uy quyền của Ngài trên các quốc gia, các dân tộc mỗi ngày. Và Việt Nam cũng ở trong đó.

Cảm ơn Chúa vì đã lấy lòng nhịn nhục, thương xót và chậm giận mà đối cùng chúng con, dù chúng con là dân bội nghịch với Ngài. Vì Lời Chúa phán rằng:“Dân Ta bị diệt vì thiếu sự thông biết” (Ô-sê 4:6). Ngày hôm nay con quỳ gối, hạ mình ăn năn cho dân tộc con. Con ăn năn vì sự ấu trĩ, cứng cỏi, ngu dại, thiếu hiểu biết mà dân tộc này đã khước từ Đấng Tạo Hóa mình để thờ lạy các thần tượng giả dối. Con ăn năn vì sự kiêu ngạo, tự phụ, cậy mình, chối bỏ sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Để cho đến hôm nay dân tộc con vẫn phải chịu sự đau đớn, khốn khó, bị đè nén khổ sở vì đã khước từ Ngài.

“Muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả.”
Cô-lô-se 1:16

Cha ơi, con hạ mình cầu nguyện cho chính phủ và các bậc cầm quyền của Việt Nam. Con biết rằng Ngài đã cho phép và lập họ đứng đầu đất nước. Nhưng thưa Cha, xin hãy biến đổi tấm lòng cứng cỏi, vô tín của họ và ban cho họ sự khôn ngoan, lòng chánh trực để lãnh đạo đất nước này bước đi trong sự tin kính. Quyết đầu phục Chúa để lãnh đạo đất nước này trong sự khôn ngoan

Con cầu nguyện cho các lĩnh sắc tộc, tôn giáo, chính trị và chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Cầu xin chính Chúa là Đấng nắm giữ và tể trị trên mọi sự. Vì hiện nay có rất nhiều biến động lớn giữa vòng dân tộc này khiến lòng chúng con không khỏi hoang mang. Nhưng càng ở trong sự đau đớn, thống khổ, chúng con lại càng thấy được ơn của Chúa trên dân tộc này lớn đến dường nào.

Cha ơi, xin tha thứ cho sự ngu dại và thiếu hiểu biết của dân tộc con vì đã khước từ Đấng tạo hóa mình, khước từ Lẽ Thật của sự khôn ngoan mà tìm cầu các thần giả dối. Đất nước bị cai trị trong sự thiếu nhận biết về Đức Chúa Trời.

Thì giờ này con hạ mình cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho dân tộc con. Cha ơi con tha thiết cầu xin sự tha thứ và chữa lành của Ngài trên dân tộc chúng con, và phục hồi chúng con trở nên một đất nước cường thạnh, kính sợ Đức Giê-hô-va. Xin thăm viếng và động chạm mỗi tấm lòng của đồng bào của con và mở mắt cho họ, rút họ ra khỏi sự mù lòa, lừa dối; để họ được chiêm nghiệm ánh sáng của Ngài. Nguyện Chúa biến đổi lòng của họ quay trở lại đầu phục và thờ lạy một mình Đức Chúa Trời mà thôi.

Cha ơi, xin hàn gắn những mối quan hệ đổ vỡ giữa cha mẹ – con cái, vợ-chồng và giữa anh chị em với nhau trong các gia đình ở khắp nơi. Xin cất đi sự vô tâm, hời hợt giữa người với người trong cộng đồng xã hội chúng con. Nguyện tình yêu của Ngài phá tan sự nguội lạnh để mỗi chúng con yêu như cách Chúa muốn chúng con yêu. Chúng con sẽ không sống cho chính mình nữa, nhưng sẽ sống theo cách để danh Chúa được vinh hiển

Nhân danh Chúa Giê-xu, con chúc phước cho tấm lòng của những người đang hầu việc Chúa ở khắp mọi nơi, từ các mục sư, những người truyền giáo cho đến các tín hữu, những người hầu việc Chúa trong thầm lặng, để họ sẵn lòng ra đi hầu việc Chúa và sẵn sàng hạ mình, đứng vào chỗ sứt mẻ để cầu thay cho Việt Nam. Tạ ơn Ngài vì họ đã dám trả giá, tận hiến vì vương quốc của Ngài và vì quốc gia này.

Xin phấn hưng dân tộc con, để dân tọc này không tiếp tục bước đi trong sự chết nữa, nhưng sẽ độc lập, tự do và được giải phóng cả thuộc linh và thuộc thể, từng người một. Và những ngày tới, con tin rằng mỗi chúng con sẽ được chứng kiến phép lạ Ngài làm trên đất nước này. Con khao khát được nhìn thấy Việt Nam được phục hưng mọi bề. Con cầu nguyện cho hòa bình của đất nước và của các dân tộc anh em. Nguyện mắt của Đức Giê-hô-va ngày và đêm đoái xem dân tộc này. Sẽ không một sự xáo trộn, lề thói hay luật lệ vô lý nào xảy ra ngoài ý muốn Ngài. Con tin rằng Đức Chúa Trời là tốt lành trong mọi sự. Con công bố sự phấn hưng lớn sẽ đến trên dân tộc này. Việt Nam sẽ là một đất nước kính sợ Đức Chúa Trời.

Trong Danh Chúa Giê-xu con cầu nguyện, Amen!

——————

Phục-truyền 13:4 “Các ngươi phải theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi; kính sợ Ngài, gìn giữ các điều răn Ngài, vâng nghe tiếng phán Ngài, phục sự Ngài và tríu mến Ngài.”

Châm-ngôn 3:7 “Chớ khôn ngoan theo mắt mình; Hãy kính sợ Đức Giê-hô-va, và lìa khỏi sự ác.”

1 Các-vua 8:28 “Dầu vậy, hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi! Xin hãy đoái đến lời cầu nguyện và sự nài xin của kẻ tôi tớ Chúa, đặng nghe tiếng kêu cầu và khẩn nguyện mà kẻ tôi tớ Chúa cầu trước mặt Chúa ngày nay.”

Thi-thiên 33:12 “Nước nào có Giê-hô-va làm Đức Chúa Trời mình, Dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình có phước thay!”

Đa-ni-ên 2:21 “Chính Ngài thay đổi thì giờ và mùa, bỏ và lập các vua; ban sự khô ngoan cho kẻ khôn ngoan, và sự thông biết cho kẻ tỏ sáng.”

Thi-thiên 145:18 “Đức Giê-hô-va ở gần mọi người cầu khẩn Ngài. Tức ở gần mọi người có lòng thành thực cầu khẩn Ngài.”

Thi-thiên 22:28 “Vì nước thuộc về Đức Giê-hô-va, Ngài cai trị trên muôn dân.”

Hồng Ân tổng hợp

Nguồn: Tĩnh Nguyện Hàng Ngày

Bài vở cộng tác hoặc góp ý xin gửi về tintuc@hoithanh.com

Bình Luận:

You may also like