CÁCH ĐỂ ĐỐI MẶT VỚI NHỮNG TÊN KHỔNG LỒ

118

Những kẻ khổng lồ. Chúng ta chắc chắn phải đối mặt với chúng.

Tuy nhiên, chúng ta không cần thiết phải một mình đối mặt với chúng.

Đầu tiên và trước hết chúng ta cần tập chú vào Đức Chúa Trời.

I Sa-mu-ên 17 và liệt kê những quan sát  của Đa-vít về Gô-li-át. Tôi thấy chỉ có hai điều:

Một là về Sau-lơ và hai là về gương mặt của Gô-li-át:

– Vì người Phi-li-tin nầy, kẻ chẳng chịu phép cắt bì nầy, là ai mà dám sỉ nhục đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống?  I Sa-mu-ên 17:26.

Đa-vít không hề hỏi về khả năng, tuổi tác của Gô-li-át, trọng lượng cây lao của hắn, hay kích thước của cái khiên. Mà Đa-vít nghĩ rất nhiều về Chúa: Đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Giê-hô-va vạn quân, Thượng Đế của đạo quân I-sơ-ra- ên. Tổng cộng lại có chín suy nghĩ về Đức Chúa Trời đã áp đảo hai suy nghĩ về Gô-li-át.

Tỉ lệ ấy so sánh với những suy nghĩ của bạn thì như thế nào? Liệu những liệt kê về những ơn phước có gấp bốn lần những phàn nàn của bạn không?

Liệu bạn có thể miêu tả về sức mạnh của Đức Chúa Trời nhiều hơn gấp bốn lần so với những nhu cầu mỗi ngày của bạn không? Đó chính là cách các bạn đối mặt với một kẻ khổng lồ.

Bettina Nguyễn dịch.

Nguồn: Max Lucado.

Bình Luận: