Home Dưỡng Linh Ngày 27 – Thần Chân Lý

Ngày 27 – Thần Chân Lý

by SU Việt Nam
30 đọc

Đức Chúa Jêsus phán hứa rằng ngay sau khi Ngài đi, Ngài sẽ ở cùng với môn đồ Ngài bằng việc sai xuống Đức Thánh Linh, là Thần Chân Lý để giúp đỡ họ. Đức Chúa Jêsus sẽ ngự và làm việc giữa những người yêu mến Ngài và vâng theo những điều răn của Ngài.

Giăng 14:15-24

15 “Nếu các con yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ các điều răn Ta. 16 Ta sẽ cầu xin Cha, Ngài sẽ ban cho các con một Đấng An Ủi khác để ở với các con đời đời, 17 tức là Thần Chân Lý mà thế gian không thể nhận lãnh được, vì không thấy và không biết Ngài. Nhưng các con biết Ngài vì Ngài đang ở với các con, và sẽ ở trong các con. 18 Ta không để các con mồ côi đâu, Ta sẽ đến với các con. 19 Không bao lâu, thế gian sẽ chẳng còn thấy Ta nữa, nhưng các con sẽ thấy Ta. Vì Ta sống thì các con cũng sẽ sống. 20 Trong ngày đó, các con sẽ biết rằng Ta ở trong Cha Ta; các con ở trong Ta, và Ta ở trong các con. 21 Ai có các điều răn của Ta và vâng giữ, ấy là người yêu mến Ta. Người nào yêu mến Ta sẽ được Cha Ta yêu thương, Ta cũng sẽ yêu thương người, và bày tỏ chính Ta cho người.” 22 Giu-đa, không phải là Giu-đa Ích-ca-ri-ốt, thưa rằng: “Thưa Chúa, vì sao Chúa sẽ bày tỏ chính mình cho chúng con mà không bày tỏ cho thế gian?” 23 Đức Chúa Jêsus đáp: “Nếu ai yêu mến Ta thì sẽ vâng giữ lời Ta, Cha Ta sẽ yêu thương người, Chúng Ta sẽ đến cùng người và ở với người. 24 Ai không yêu mến Ta thì không vâng giữ các lời Ta. Những lời các con nghe không phải là lời của Ta, nhưng của Cha là Đấng đã sai Ta đến.

Suy ngẫm và hiểu 

Đức Chúa Jêsus phán hứa rằng Ngài sẽ xin Cha sai đến Đức Thánh Linh, Đấng giúp đỡ khác. Các môn đồ sẽ thấy Đức Chúa Jêsus trong Đức Thánh Linh và họ sẽ được hiệp nhất trọn vẹn với Cha và Đức Chúa Jêsus. Tuy nhiên, mối liên hệ kiểu này không được đảm bảo cho bất kỳ người nào. Nó chỉ được ban cho những người giữ các điểu răn. Bởi vậy, phân đoạn ngày hôm nay bắt đầu với Đức Chúa Jêsus nài nỉ các môn đồ Ngài “giữ các điều răn của Ta”. Những người yêu mến Đức Chúa Jêsus, giữ các điều răn của Ngài, và những người giữ các điều răn của Đức Chúa Jêsus, nhận được tình yêu thương của Đức Chúa Jêsus và Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời và Đức Chúa Jêsus sẽ ở cùng những người này qua Đức Thánh Linh (c.15-24).

Đức Thánh Linh là Đấng như thế nào?

C.17 Đức Thánh Linh là Thần Chân Lý. Ngài ngự trong những người tin và giúp họ nhớ lời của Đức Chúa Jêsus và hiểu ý nghĩa của nó. Ngài cũng dạy cho chúng ta áp dụng lời đó vào đời sống của chúng ta, an ủi và bảo vệ chúng ta, và bày tỏ ra những tội lỗi của chúng ta qua lời Chúa. Chúng ta hãy cầu xin Thần Chân Lý hướng dẫn chúng ta vào sự suy ngẫm sâu sắc hơn và vâng lời trong năm nay.

Ngài ban cho tôi bài học gì?

C.15, 21 Chúng ta chỉ có thể giữ các điều răn, nếu chúng ta yêu mến Đức Chúa Jêsus. Khi chúng ta nhớ và biết ơn đối với ân điển của Đức Chúa Trời, qua đó Ngài chấp nhận những tội nhân như chúng ta, hơn là sợ hãi hoặc miễn cưỡng, thì gánh nặng của những điều răn sẽ trở nên dễ dàng và nhẹ nhàng hơn để chúng ta có thể thực hiện được. Chúng ta không được yêu mến bất cứ thứ gì hơn Chúa. Khi đó Đức Thánh Linh sẽ làm việc để lời Chúa sống một cách tự do và đầy dẫy trong chúng ta.

Tham khảo

Giăng 14:15 Lời của Đức Chúa Jêsus lặp lại những điều răn trong giao ước theo sách Phục Truyền Luật Lệ Ký (so sánh với Phục Truyền Luật Lệ Ký 5:10; 6:5-6; 7:9; 10:12-13; 11:13, 22) và phản ánh thẩm quyền không gì sánh được của Ngài. Tình yêu thương thực sự bày tỏ chính nó trong việc sẵn lòng vâng lời.

Giăng 14:16-17 Đức Thánh Linh (so sánh với câu 26), Thần Chân Lý, Đấng sẽ hướng dẫn các môn đồ vào mọi chân lý (16:13), sẽ làm việc như Đấng Giúp Đỡ khác (hoặc “giúp Sự Hiện Diện”). Ngài sẽ ngự trong những người đi theo Đức Chúa Jêsus mãi mãi, đóng vai trò là đại diện của Đức Chúa Jêsus trong sự vắng mặt về thuộc thể của Ngài. Lời hứa về sự hiện diện thiên thượng ở cùng với những môn đồ của Đức Chúa Jêsus trong 14:15-24 bao gồm Đức Thánh Linh c.15-17), Đức Chúa Jêsus (c.18-21), và Đức Chúa Cha (c.22-24). Ngài sẽ ở với các con và ở trong các con. Điều này không có nghĩa là không có công việc của Thánh Linh của Đức Chúa Trời trong người tin trước thời gian này, mà là Đức Thánh Linh “sẽ ở trong các con” trong một ý nghĩa mới và quyền năng hơn sau Lễ Ngũ Tuần.

14:18 Ta sẽ đến với các con rất có thể có nghĩa là Đức Chúa Jêsus sẽ xuất hiện với các môn đồ sau sự phục sinh của Ngài (chương 20-21). Một số nhà diễn giải chấp nhận điều này như một sự đề cập đến sự đến của Đức Thánh Linh, điều Đức Chúa Jêsus phán hứa (14:16-17), nhưng cả Đức Chúa Jêsus và Giăng luôn luôn sử dụng cách nói chính xác trong việc giữ một sự phân biệt giữa Đức Chúa Jêsus và Đức Thánh Linh.

14:23 Nhà (tiếng Hy Lạp monē, “phòng, nơi ở”) là cùng một từ được sử dụng trong một văn cảnh khác trong câu 2. Giống như Cha và Con bây giờ ở cùng với các Cơ Đốc nhân trong thời đại này, Đức Chúa Jêsus đang chuẩn bị cho họ một chỗ trên thiên đàng, nơi một ngày họ sẽ sống với Đức Chúa Trời (c.2-3).

Cầu nguyện: Thần Chân Lý ôi, xin hãy làm công việc của Ngài trong chúng con. Xin hãy ở cùng chúng con và hướng dẫn chúng con trên con đường của Chúa.

Đọc Kinh Thánh trong năm: Giô-suê 1-4

Bình Luận:

You may also like